އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ އަހަރު 10 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިއްޖެއެވެ. މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 41 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ކުއާޓަރަކަށްފަހު ކުއާޓަރެއް އާމްދަނީ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާގެ
ފަހުގެ

ތިލަދުންމަތި