ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކާއި ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ދިވެހި، އިސްލާމް މާއްދާ ކިޔަވައިދޭން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ޔުނައިޓެޑް ޢެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރޭ
ފަހުގެ
ރިޕޯޓް

އާންމު ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެމުންގެންދަނީ ދަނޑުބިންތަކުން އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށާއި، ތަފާތު ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް އެންމެ