ރާއްޖެ

މިއަހަރުގެ އުރީދޫ ކަލާ ރަން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވަނީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޫރިދޫ ކަލާ ރަން ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން، އުތުރުގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން އެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިން މިއަހަރަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ...
ކުޅިވަރު

ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯހެއް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަށަނީ

ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފެތުމުގެ ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯހެއް މޯލްޑިވްސް ސުވިމިން ސޯސިއޭޝަނާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް 1 ...
ކުޅިވަރު

އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ރަޝީދު ދުބާއީ މެރަތަންގައި ދުވެ ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަބްދުއް ރަޝީދު ދުބާއީ މެރަތަންގައި ދުވެ ތާރީޚްގެ ތެރެއަށްވަދެއްޖެއެވެ. އަބްދުއް ރަޝީދު ދުބާއީ މެރަތަންގައި ދުވެ ތާރީޚްގެ ތެރެއަށްވަނީ ދިވެއްސަކު އުމުރުން 60 އަހަރުގައި ރާއްޖޭން ...
ކުޅިވަރު

އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގަ ރޭ ލަންޑަނަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ޓީމް ކަމަށްވާ އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ޗެލްސީގެ ސްޓެމްފޮޑް ބްރިޖްގައި ރޭ ކުޅުނު ...
ކުޅިވަރު

ފެނަކަ ތިލަދުންމަތީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ނޮޅިވަރަމްފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެފްއާރްސީ ޒޯން ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ހއ އަދި ހދ ޒޯންގެ މުބާރާތް ނޮޅިވަރަމްފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ނޮޅިވަރަމްފަރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލް މެޗުގައި މުރައިދޫއާއި ބައްދަލުކޮށް މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 2-2 އިން ދެޓީމް ...
ކުޅިވަރު

ފެނަކަ ތިލަދުންމަތީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަށައިފި

ފެނަކަ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށް ބާއްވާ ”އެފްއާރުސީ ފުޓްސަލް“ މުބާރާތް މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ހއ، ހދ ޒޯނުގައި ހުރި ފެނަކަ އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. ...
ރާއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019ގައި ހޯދި ކާމިޔާބީއަކީ ޤައުމަށް ލިބުނު ޝަރަފެއް: ރައީސް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019ގައި ގައި ދިވެހި ޓީމުތަކުން ހޯދި ކާމިޔާބީއަކީ ޤައުމަށް ލިބުނު ޝަރަފެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ...
ރާއްޖެ

އާދަމް ސަލީމްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ސްޓާރސް ހޯދައިފި

  އާދަމް ސަލީމް ކަޕް 2019 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ސްޓާރސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. މި ކާމިޔާބީއާއި އެކު އެޓީމުވަނީ މިމުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއު ކޮށްފައެވެ. ރިއަލް ސްޓާރސްއިން ޗެމްޕިއަންކަން ...
ރާއްޖެ

އާދަމް ސަލީމް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗް: ހަނިމާދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުން

ހަނިމާދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އުދަރެހުގައި ފިޔަޖެހި އަލިގަދަ ތަރިއެއްކަމަށްވާ، ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މެމްބަރު އަލްމަރުޙޫމު އާދަމް ސަލީމުގެ ހަނދާނުގައި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބާއްވަމުން އަންނަ އާދަމް ސަލީމް ކަޕް 2019 ...
ކުޅިވަރު

އިކާޑީ އާއަހަރުގެ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭގައި

އާޖެންޓީނާގެ މަޝްހޫރު އަދި ކުޅަދާނަ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ އައު އަހަރުގެ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. އިޓަލީގެ އިންޓަމިލާނަށް ކުޅުމަށްފަހު މިހާރު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމެން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ...
ރާއްޖެ

އާދަމް ސަލީމް ކަޕްގެ ފައިނަލް، ރިއަލް ސްޓާރސްއާއި ޝީލްޑްގެ ކުރިމަތިލުން މިއަދު

އާދަމް ސަލީމް ކަޕް 2019 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރާނީ ރިއަލް ސްޓާރސްްއާއި، ޝީލްޑެވެ. ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބާއްވަމުން އަންނަ މިބުރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ކުޅޭނީ، ...
ރާއްޖެ

އާދަމް ސަލީމް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗް ހަނިމާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުން

  ހަނިމާދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އުދަރެހުގައި ފިޔަޖެހި އަލިގަދަ ތަރިއެއްކަމަށްވާ، ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މެމްބަރު އަލްމަރުޙޫމު އާދަމް ސަލީމުގެ ހަނދާނުގައި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބާއްވަމުން އަންނަ އާދަމް ސަލީމް ކަޕް ...

Posts navigation