ކުޅިވަރު

ޖޫނިއަރ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ކޯހެއް ހދ އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ޖޫނިއަރ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ކޯހެއް ހިންގަން ނިންމައި އެކޯހުގައި ބައިވެެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ޖޫނިއަރ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ...
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ޔޫގެންޑާ މުބާރާތުން ނަބާހާ އާއި ޒަޔާން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޔޫގެންޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖެއިން ވާދަކުރި ހުސެއިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާގެ ޕެއާ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. ޒަޔާން އާއި ...
ކުޅިވަރު

ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަ ސިޓީ ޓޮޓެންހަމް އަތްދަށުވިއިރު އާސެނަލް އެއްވަރު

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިވަގުތު ތާވަލްގެ ދެވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރސް އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ ...
ކުޅިވަރު

ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަދި ވުލްވްސް ގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ލިވަޕޫލް އަދި ސައުތްއެމްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗް 4-0 އިން ސައުތްއެމްޓަން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލްއިން ތާވަލްގެ ކުރީގައި 22 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްނަގައިފިއެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ސީޒަނެއްގައި 25 މެޗަށް ...

މެޑްރިޑް ޑާބީ ރިއަލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި މެޑްރިޑަށް ނިސްބަތްވާ ވާދަވެރި ދެޓީމް ކަމަށްވާ ލަލީގާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް ރިއަލް މެޑްރިޑް އަދި އެތްލެޓީކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗް ރިއަލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރިއަލްގެ ސްޓޭޑިއަމް ...
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ޗެލްސީ އަދި ލެސްޓަރ ސިޓީއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ތާވަލްގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓަރ ސިޓީ އަދި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީ މިއަދު ކުޅުނު މެޗް ނިމިފައިވަނީ އެއްވެސް ޓީމެއް މޮޅުނުވެ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ލެސްޓަރގެ ކިންގް ...
ރާއްޖެ

މިއަހަރުގެ އުރީދޫ ކަލާ ރަން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވަނީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޫރިދޫ ކަލާ ރަން ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން، އުތުރުގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން އެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިން މިއަހަރަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ...
ކުޅިވަރު

ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯހެއް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަށަނީ

ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފެތުމުގެ ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯހެއް މޯލްޑިވްސް ސުވިމިން ސޯސިއޭޝަނާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް 1 ...
ކުޅިވަރު

އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ރަޝީދު ދުބާއީ މެރަތަންގައި ދުވެ ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަބްދުއް ރަޝީދު ދުބާއީ މެރަތަންގައި ދުވެ ތާރީޚްގެ ތެރެއަށްވަދެއްޖެއެވެ. އަބްދުއް ރަޝީދު ދުބާއީ މެރަތަންގައި ދުވެ ތާރީޚްގެ ތެރެއަށްވަނީ ދިވެއްސަކު އުމުރުން 60 އަހަރުގައި ރާއްޖޭން ...

އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގަ ރޭ ލަންޑަނަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ޓީމް ކަމަށްވާ އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ޗެލްސީގެ ސްޓެމްފޮޑް ބްރިޖްގައި ރޭ ކުޅުނު ...
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ފެނަކަ ތިލަދުންމަތީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ނޮޅިވަރަމްފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެފްއާރްސީ ޒޯން ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ހއ އަދި ހދ ޒޯންގެ މުބާރާތް ނޮޅިވަރަމްފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ނޮޅިވަރަމްފަރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލް މެޗުގައި މުރައިދޫއާއި ބައްދަލުކޮށް މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 2-2 އިން ދެޓީމް ...

Posts navigation