ރާއްޖެ

އާދަމް ސަލީމް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗް ހަނިމާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުން

  ހަނިމާދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އުދަރެހުގައި ފިޔަޖެހި އަލިގަދަ ތަރިއެއްކަމަށްވާ، ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މެމްބަރު އަލްމަރުޙޫމު އާދަމް ސަލީމުގެ ހަނދާނުގައި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބާއްވަމުން އަންނަ އާދަމް ސަލީމް ކަޕް ...
ރާއްޖެ

އާދަމްސަލީމްކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިމި ޝީލްޑް ފައިނަލަށް

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އާދަމް ސަލީމް ކަޕް 2019 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ސްޓޭޖުގެ މެޗްތައް އިއްޔެ ނިމިއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހުމެޗާއެކު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ...
ކުޅިވަރު

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ބެޑްމިންޓަން ހޯލެއް އެޅުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހިމެނޭހެން ހަ ރަށެއްގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ހޯލް ގާއިމު ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރުން ދެން އިތުރަށް ...
ރާއްޖެ

ޕޮލިސް ކުލަބުން ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ކުލަބް ވެމްކޯ އަތުން މޮޅުވެ ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ޕޮލިސް ކުލަބުން މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފިއެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެ ކޯޓުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ...
ރާއްޖެ

އެފްއޭއެމްއަށް ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އެފްއޭއެމްއަށް އާ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިމަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޖުޑާން އަލީއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ...
ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ލިވަޕޫލް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ދެކޮޅަށް އަދި ރެއާލް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ދެކޮޅަށް

ޔޫރަޕްގެ ކުލަބް ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ އަދި އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މިސީޒަންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ކުޅުން ނިމި ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ...
ކުޅިވަރު

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: ތާވަލްގެ އެއްވަނަޔަށް އެރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ރިއަލްއިން ނަގާލައިފި

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ތާވަލްގެ އެއްވަނަޔަށް އެރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ރިއާލް މެޑްރިޑުން ބޭކާރުކޮށްލައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗާއި ރިއާލްއިން ކުރިމަތިލިއިރު ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ...
ކުޅިވަރު

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު: މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވި އިރު ޓޮޓެންހަމް އަދި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް މޮޅެއް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރސް މޮޅުވިއިރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން މެޗް ...
ކުޅިވަރު

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު: ލެސްޓަރ ސިޓީ އެއްވަރުވިއިރު ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ލެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ނޮވިޗް ސިޓީ ބައްދަލު ކުރިމެޗް އެއްވަރުވި އިރު ބޯންމަތް އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެއެވެ. ތާވަލްގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓަރ ...
ކުޅިވަރު

މައި ކަޕް 2019: ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު އަދި އެންވީކޭ ޓީމް ސެމީއަށް

މައި ކަޕް 2019ގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު އަދި އެންވީކޭ ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.  ޔުނައިޓެޑް ޔޫތުއިން ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި 5-4 ...
ކުޅިވަރު

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގް: ލިވަޕޫލް ފަސްބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗްވެސް ލިވަޕޫލްއިން ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑް 11 ފޮއިންޓަށް ފުޅާކޮށްފިއެވެ. ލިވަރޕޫލްގެ އެންފީލްޑް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މިމެޗް ލިވަޕޫލްއިން ކާމިޔާބުކުރީ ތާވަލްގެ ފުލުގައި އޮތް ވޮޓްފޮޑްގެ ...

Posts navigation