ކުޑަ

ރިޝްވާން އެދެނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓްސާފް ކުރާނެ ރަނގަޅު ތަނެއް އޮތުމަށް!

ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު އެކި ކުދިންގެ ޝައުގު ހުންނަނީ އެކި ކަންކަމަށެވެ. ކުޑަކުދިންނަކީ އަބަދުވެސް އާ ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. ތަފާތު ކަންކަން ކޮށް، ހުސްވަގުތުގެ ބޭނުންކުރާނެ ބައެކެވެ. ...
މީހުން

ބާރަށު ރަމްލާ – ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރީތީގެ ރާނީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރީތީގެ ރާނީގެ ލަޤަބު ރަމްލާ ހާޞިލުކުރީ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގައެވެ. އެއީ 1953 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް މުޙައްމަދު އަމީން ...