fbpx

މީހުން

މަނަދޫ ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ ހަނދާނުގައި

އެއީ ފޯނު ގެންގުޅޭ ޒަމާނެއް ނޫނެވެ. ފަސޭހަފަސޭހައެއްކޮށް މާލެއާ ވާހަކައެއް ނުދެއްކެއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުން ބަރޯސާވަނީ ރޭޑިޔޯއަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަނަދޫގައި އަލަށް އުފެއްދި ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “މަނަދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން” ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

މަރޮށީ ޙުސައިން ކަލޭފާނު (ނ.ކ.ޝ.ޢ) – ށ އަތޮޅަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދްމަތްތެރިއެއް

ނިޝާން ކަލާފާނުގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ (ނ.ކ.ޝ.ޢ) މަރޮށީ ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ނުވަތަ މަރޮށީ ޙުސައިން ކަލޭފާނަކީ، ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދްމަތް ކުރެއްވުމުގެ ދާއިރާއާއި، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ...
ކުޑަ

އައްޔަގެ ހަދިޔާއެއް: ހޮސްޕިޓަލަށް 99 ފޭސް ޝީލްޑް، ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯވެސް

ކޯވިޑް19 ގެ ރާޅު ރާއްޖެއަށް ބިންދާލާފައިވާއިރު މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެކިފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެމީހަކަށް ވެވުނު ވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެމީގެއްގެ ހުރި ލަޔާގަތާއި ގާބިލިއްޔަތުކަން ހުރި މިންވަރަކުން މަސައްކަތް ...
ރިޕޯޓް

އަޅުގަނޑުގެ މިލަދޫ ޓީޗަރު

އެއީ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހެނދުނެވެ. ސައިބޮއިގެން އަޅުގަނޑު ގެއިން ނުކުންގޮތަށް އަޅާ އިތިކޮށް ދުއްވައިގަތީއެވެ. އެއީ ކުލާސްކުދިން ޓީޗަރާއެކު މޫދަށްދާން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ދުވަހެކެވެ. ކުލާހުގެ ދެތިން ކުދިންނާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އަރާތިބީ ...
ބޮޑު

ހަނިމާދޫ ކަތީބު ކުޑޭގެ ވަކިވުން، ހަނިމާދޫ ރޮއްވާލައިފި!

ހދ. ހަނިމާދޫ، ވާދީ އަބުދުއްލަޠީފް ޤާސިމް (ކަތީބު ކުޑޭ) ރޭ މިދުޔެއާއި ވަކިވެގެން ދިޔުމުން މުޅި ހަނިމާދޫއަށް ވަނީ މޮޅިވެރިކަމާއި، ފުން ހިތާމައެއް ލިބިފައެވެ. ރަށު އެންމެންގެ ކަތީބު ކުޑޭގެ މިރޭ ...

ނެއްލައިދޫ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲގެ ރަން ސާޅީސް

ހދ. ނެއްލައިދޫ އަސުރުމާގޭ، އަހުމަދު އަބުދުﷲ އަކީ ހދ. ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުންނަށާއި، ދިވެހި ދައުލަތަށް މެދު ނުކެނޑި 40 އަހަރާއި 7 މަހާއި 19 ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި މުރާލި، ހީވާގި ޅިދުމަތްތެރިއެކެވެ. ނެއްލައިދޫ ...
ބޮޑު
ބޮޑު

ދުނިޔޭގެ ކެއްކުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތުން ރަންމެޑަލް ޖޫދީއަށް ރިހި މެޑެލް ފިނޭ ރަޝީދުއަށް

ދުނިޔޭގެ ކެއްކުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތުން ރަންމެޑަލްއެއް ޖޫދީ ޚާލިދު އަދި ރިހި މެޑެލްއެއް ހދ. ފިނޭއަށް އުފަން އަބްދުލް ރަޝީދު ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ސްޓުޓްގާޓްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 25 ވަނަ ...
ކުޑަ

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހއ. ދިއްދޫ އިކްލީލްގޭ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ...
ބޮޑު

ފިނޭ ރަޝީދު ޖަރުމަނަށް

މިމަހު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ކަލިނަރީ އޮލިމްޕިކްސްގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުމަށް ހދ. ފިނެއަށް އުފަން، ކެއްކުމާއި ކޭކު އެޅުމުގެ ދާއިރާގައި މަޝްހޫރު އަބުދުލް ރަޝީދު (އަންކަލް) ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ މައްޝޫރު ...
ބޮޑު

ރައިޝަން އަކީ ރާއްޖޭގެ ސްޓީވެން ހޯކިން: އުގައިލް

“އޭލެވެލްގައި ވެސް ރައިޝަން ވިދާލައިފި” މިސުރުހީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ހަބަރެއް ޙިއްސާކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ މަޝްޙޫރު ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގައިލް ވިދާޅުވީ “ރައިޝަން އަކީ ރާއްޖޭގެ ސްޓީވެން ހޯކިން” ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ...

Posts navigation