ރިޕޯޓް

ރައިޝާން ދެއްކީ ވާނެކަން، ނުވާނެކަމެކޭ މިހާރު ނުބުނެވޭނެ

މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ދުވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަށް ވަކި ޝަރުތު ތަކެއް ހަމަވާން ޖެހެވެ. ހަރަކާތްތެރި މީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އެއީ މީގެ ކުރީން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ...
ރިޕޯޓް

ސައީދާ އާންޓީ، އަބަދުވެސް ނަމޫނާ މުދައްރިއްސެއް.

އެންމެ ކުރިން ފެށިގެންވެސް ވަރަށް ”ސޯޝަލް“ މީހަކަށް ވާންބޭނުން ވެއެވެ. މީހުން އުފެއްދުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެން ބޭނުން ވެއެވެ. އެއީ އޭނާ އަބަދުވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. މިއަދު ސައީދާ ...
ރިޕޯޓް

އައިމަންގެ ހިމޭން ދުނިޔެ، މިހާރު އެއީ މާބަގީޗާއެއް

ޒުވާންކަމުގެ އެންމެ ޖޯޝާއެކުވެސް އެއީ ހަމަހިމޭން ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެކަނިވެރިކަމާއެކުވެސް އެއީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާގެ ވަށައިގެން އޮތް އެކަނިވެރި ހިމޭން ދުނިޔެ، އެ ބަދަލުކޮށްލީ ނަލަ ...
ރިޕޯޓް

ރިޒޯޓުތަކުގެ މޫދު ކޮޓަރިތަކުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ނެއްލައިދޫ އަލިބެ!

ހދ. ނެއްލައިދޫ ބަށިމާގޭ އަލީ އަހުމަދަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ދަންނަ މޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް ރިޒޯޓްތަކުގައި ހުންނަ ”މޫދު ވިލާ“ ހެދުމުގައި އަލިބެއަކީ ނަން މަޝްހޫރު މީހެކެވެ. މިހާރު ...
މީހުން

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ކުޅުދުއްފުށީ މަލްދާ އަށް

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކަންމަތީގޭ، އާމިނަތު މަލްދާ ހޮވިއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ...
ބޮޑު

މިއީ މޫދުގައި އުޅޭ ސްޕައިޑަރ މޭނެއް!

އާންމު ގޮތެއްގައި ސްޕައިޑަރ މޭން ފެންނާނީ ނިޔު ޔޯކް ޝަހަރުގެ ގޯޅިތަކުންނާއި މަގުތަކުންނެވެ. ބޮޑެތި އިމާރާތްތަކުން ފުންމާ އުޅޭތަނެވެ. ނަމަވެސް މި ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕައިޑަރމޭން މި އުޅެނީ މޫދުގައެވެ. މި ...
މީހުން

ސަރަހައްދީ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރީ ކުޅުދުއްފުށީގެ އަފާ

ސައުތް އޭޝިއަން ޕާލެމެންޓްރީ މީޓިން ފޯ ޗިލްޑްރެންގައި ތިލަދުންމަތީ، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން، އަފާ ހުސެއިން ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށްފި އެވެ. ސަރަހައްދީ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއްގައި އަފާ ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށްފައިވުމަކީ މުޅި ތިލަދުންމައްޗަށް ވެސް ...
ބޮޑު

ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް – ތިލަދުންމަތީގެ ކުޅުދުއްފުށިން އުފަންވި ޤައުމީ ބަޠަލެއް

ދިވެހި މި ލޮބުވެތި ފަސްގަނޑަށް ދިމާވި ދަތި އުނދަގޫ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ތިލަދުން މަތީގެ ދަރީން ވަނީ ޤައުމަށްޓަކައި ޤުރުބާންވެ ވަޑައިގެން ޤައުމު ދިފާޢުކުރައްވާފައެވެ. ތިލަދުންމައްޗަކީ މުޅިޤަމުގެ ފަޚުރެއްކަން ޔަޤީނެވެ. ތިލަދުންމަތީ ...
ރިޕޯޓް

ޓީޗަރު ހުސެއިން: ގެއްލިގެން ދިޔައީ ނަމޫނާ ހިދުމަތްތެރިއެއް

އޭނާއަކީ ތައުލީމީ ބޭފުޅެކެވެ. އެތައް ދަރިވަރެއްގެ މުދައްރިސެކެވެ. އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތުގެ އިތުރުން އެއީ ދީނީ ކަންކަމުގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅެކެވެ. އެންމެންނާއިވެސް ހިނިތުންވުމަކާއެކު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަކަ މިޒާޖެއްގެ އެކުވެރިއެކެވެ. އާދެ އެއީ ހދ. ...
ކުޑަ

ބޮޑުތަކުރުފާނު: ތިލަދުންމައްޗަށް އުފަންވި ދިވެހި ހިތްތަކުގެ ބަޠަލު

ނޯޓް: މިއީ ”ތިލަދުންމަތި – ޤައުމަށް ބޭނުންވި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ނަމޫނާއެއް“ ނަމުގައި ލިޔަމުން އަންނަ ކޮލަމްގެ ފުރަތަމަ ލިޔުމެވެ. ދިވެހި ތާރީޚު ހެކިދޭ ގޮތުގައި ދިވެހި މި ލޮބުވެތި ފަސްގަނޑަށް ...
ކުޑަ

ރިޝްވާން އެދެނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓްސާފް ކުރާނެ ރަނގަޅު ތަނެއް އޮތުމަށް!

ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު އެކި ކުދިންގެ ޝައުގު ހުންނަނީ އެކި ކަންކަމަށެވެ. ކުޑަކުދިންނަކީ އަބަދުވެސް އާ ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. ތަފާތު ކަންކަން ކޮށް، ހުސްވަގުތުގެ ބޭނުންކުރާނެ ބައެކެވެ. ...
މީހުން

ބާރަށު ރަމްލާ – ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރީތީގެ ރާނީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރީތީގެ ރާނީގެ ލަޤަބު ރަމްލާ ހާޞިލުކުރީ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގައެވެ. އެއީ 1953 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް މުޙައްމަދު އަމީން ...