fbpx

ޚަބަރު

ލޭޑީ ކްރާފްޓް ނިއު ނޯމަލް ސޭލް: ޓީޕީ ޓެންޓް އާއި ކުޑަކުދިންގެ އުނދޯލި

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ އުނދޯއްޔާއި އެކުދީން ކުޅޭނެ ޓެންޓާއި ބޮލުގައިޖަހާ ދައްޗާއި އޯގަނައިޒްކުރާ އެއްޗެއްސާއި ބުކް ސިލިންގް ފަދަ ތަކެތި ފަހައި އެ ބާވަތްތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ލޭޑީ ކްރާފް އިން މިވަނީ ...
ކުޑަ
ރާއްޖެ

ވެމްކޯގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ނިކުމެ ވިލިމާލޭގެ ހުސްބިންތައް ސާފުކޮށްފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ވެމްކޯއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހުސްބިން ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ވިލިމާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ވެމްކޯގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ނިކުމެ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ވެމްކޯއިން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މިހަރަކާތުގައި ވެމްކޯގެ ...
ރާއްޖެ

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް، މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ބަލައިގަންނާނެ: ރައީސް

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ...
ކުޑަ

ތިލަދުންމަތީގައި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ހއ. އަތޮޅުގެ މެންބަރުން، އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީއާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ހއ އަތޮޅުގަ މަސްފެކްޓްރީ އެއް އެޅުމާއި ތިލަދުންމަތީގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) މެދުވެރިކޮށް އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހއ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެންބަރުން، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ...
ރާއްޖެ

ކޮމަންޑޫން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 126 ރަބަރު ޕަކެޓް ހޯދައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ށ. ކޮމަންޑޫން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 126 ކުޑަ ރަބަރު ޕެކެޓު ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ...

ކުރީގެ މެމްބަރު އަމީތު ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމަށް!

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމްބެސަޑަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އައްޔަނު ކުރަށްވައިފިއެވެ. އަމީތު ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސަޑަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ނައިބު ރައީސް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ނެޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި، އެމަނިކުފާނު ވަނީ، އެ ސެންޓަރުން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފަޅުގައި އަޅާފައިއޮތް ޑިންގިއަކުން އައުޓްބޯޑު އިންޖީނެއް ވަގަށް ނެގި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިއޮތް ޑިންގީއެއްގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި އައުޓްބޯޑު އިންޖީނެއް ވަގަށްނަގާފައިވަނިކޮށް އެއިންޖީނު ހޯދައި، ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ...
ރާއްޖެ

ފްލެޓް އެޅުމަށާއި މަސްވެރިކަމަށް ސައުދީން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

ސަރުކާރުން ހިންގާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއު އާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 771 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ސައުދީ ފަންޑް ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ކޭއާރއެޗް) ގައި ތައްޔާރު ކުރާ ޕީސީއާރު ލެބްގެ މަސައްކަތް ...

Posts navigation