fbpx

ޚަބަރު

ކޮވިޑް ކެމްޕެއިން މުބާރާތަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ހިންގާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން – ރައްޔިތުންގެ ކެމްޕެއިން" ގެ ނަމުގައި އާންމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް، ހުޅުވާލި ވީޑިއޯ ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

އެސްޓީއޯގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްތަކުގެ ޑޮމައިން sto.mv އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ (އެސްޓީއޯ)ގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ތަކުގެ ޑޮމައިން sto.mv އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އެކުންފުނީގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައި ހުރިހާ އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް ބަދަލު ވެފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ...
ކުޑަ

ކޭއާރުއެޗްގެ ޚިދުމަތްތަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދެމުންދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި، ...
ރާއްޖެ

ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއެއް ނުލިބޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ...
ރާއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ހާމަކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން ގޮވާލައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ޚިޔާނާތުގައި ހިންގާފައިވާ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިހާރުން މިހާރަށް ލަސްނުކޮށް ޢާންމު ކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ...

މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި

މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. މިފްކޯއިން މިއަދު ބުނީ، މިއަދުން ފެށިގެން މިފްކޯގެ މަސްގަންނަ ސެންޓަރުތަކާއި އަދި ބޯޓު ފަހަރުތަކުން ޑީސަލް ތެޔޮ ވިއްކާ އަގުތަކަށް ...
ރާއްޖެ
ކުޑަ

ސްޓެލްކޯ އެޕުން ބިލް ދައްކައިގެން 1000ރ. ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ސަރުކާރުގެ މައި ކަރަންޓް ކުންފުނި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) ގެ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދައްކައިގެން 10 ކަސްޓަމަރަކަށް 1،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ...
ރާއްޖެ

ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވައިފި

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި ނެޝަނަލް ޑައެބެޓިކް ސެންޓަރު (ވަން ސްޓޮޕް ޑައިބެޓިކް ސެންޓަރު) ހުޅުވުވައިފި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ނެޝަނަލް ޑައިބެޓިކް ސެންޓަރ ...
ރާއްޖެ

ކަނޑުތައް ތަޤައްޔަރުވަމުން ދާތީ ރައީސް ޞާލިޙް، ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު 8 މިލިޔަން ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކު ކުނި ކަނޑުތަކުން ފެންނަމުންދާކަމުގައި ވިދާޅުވެ، ކަނޑުތައް ޕްލާސްޓިކުން ތަޤައްޔަރުވަމުން ދާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަންބޮޑުވުން ފާޅު ...
ޚަބަރު

އިއްޔެވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އިންޑިއާއިން

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19އަށް ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވާ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއަކީ ދުނިޔެއިން އިއްޔެވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވީ ޤައުމުގޮތުގައި ހިމެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެވެސް ...

Posts navigation