ރާއްޖެ

ރައީސް އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަން ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް، އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި، މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ، ފާއިތުވި ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ...
ކުޑަ

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް، މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 09:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 15:30 އާ ހަމައަށް ހުދު ...
ޚަބަރު

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ބަޔަކު ވައްކަން ކޮށްފި

ހ. ތިލަފުށި ގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގެއްލުންވި ގޭގެއިން މީހުން ހުސްކޮށްފައިވަނިކޮށް ގެޔަށް ވަގުން ވަދެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި ...
ޚަބަރު

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާ ވަޅުލައިފި

ރޭ މާލޭގެ ގުދަންތަކެއްގައި ރޯވެގެން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޭ މަރުވި ތ. ބުރުނީ، ފެންފިޔާޒުގޭ، އައިޝަތު ޝައުނާ މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ. ހ. ރަދުވާނިއާގޭގައި ދިރިއުޅުނު އުމުރުން 46 އަހަރުގެ ޝައުނާ މަރުވީ ...
ރާއްޖެ

އިތުރަށް ތޮއްޖެއްސުމަކުން މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ހައްލެއް ނުވާނެ: އަލީ ހުސައިން

އިތުރަށް ތޮއްޖެއްސުމަކުން މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ހައްލެއް ނުވާނެކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ވިލިންގިލި، ދެން ހުޅުމާލެ، ދެން އައީ ގުޅީ ފަޅު، އަނެއްކާ އައީ ހުޅުމާލެ ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެން ހަދަން ޖެހޭނީ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވޯކާއެކު – އާތިފް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެން ހެދެންވާނީ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވަރކެއް ނުވަތަ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމަކާއެކުގައިކަމަށް، ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، އަޙުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ...
ކުޑަ

މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ!

މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރެ ވެހި، މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަންނަމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައެވެ. Male' city ah ...
ރާއްޖެ

ޝައުނާގެ ކަށުނަމާދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި އައިޝަތު ޝައުނާގެ ކަށުނަމާދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ތ. ބުރުނީ ފެންފިޔާޒުގޭ އުމުރުން  46 އަހަރުގެ ޝައުނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވަނިކޮށް ...
ކުޑަ

ވައިޓް އެލާޓް: މ އަތޮޅުން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅާ ދެމެދު

ކުުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓްއޮފީސް) އިން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު 03:00 އިން ހެންދުނު 08:00 އަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރުނީ މ އަތޮޅުން ފެށިގެން ...
ޚަބަރު

ވަޒީރުން މަޖުލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި

މިރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ ގޮތްތަކާ، މިފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ އަޅުއްވާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖުލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ...
ރާއްޖެ

އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެހީތެރިކަމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް

މިރޭ އިރާކޮޅު މުޅި ޤައުމު ސިހިގެންދިޔައީ ވެރިރަށް މާލޭގެ ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގޭތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެންއުޅޭ ކަމުގެ ޚަބަރުންނެވެ. ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ހިނގި މިނުރައްކާތެރި ހާދިސާގެ އަލިފާން ...
ރާއްޖެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނަން – ރައީސް

މިރޭ ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ހިނގި ފަދަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

Posts navigation