ކުޑަ

ކެލާ، ބާރަށް އަދި ވައިކަރަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ހއ.ކެލާ، ހއ ބާރަށް އަދި ހދ.ވައިކަރަދޫގެ އިތުރުން 31 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންސީ ހެދުމަށް ޝާހު ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ...
ތިލަދުންމަތީ

ފިނޭ އަދި ފޯކައިދޫގައި އަލަށް އިމާރަތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހދ.ފިނޭ އަދި ށ.ފޯކައިދޫގައި އަލަށް އިމާރަތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ށ.ފޯކައިދޫގައި އަލަށް އިމާރަތްކުރާ އިންޖީނުގޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފެނަކައާއި ވަލީދު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ...
ކުޑަ

ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާއިމާރާތް ހުޅުއްވައިފި

ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާއިމާރާތް ހުޅުއްވައްދެއްވީ މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއާއި ކޮމިޝަނރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދެވެ. ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު އިމާރާތުގައި ޤައުމީ ދިދައާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ދިދަ ދެބޭފުޅުން ނަންގަވައިދެއްވިއެވެ. ...
ކުޅިވަރު

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާ އިން ”އާދަމް ސަލީމް ކަޕް“ ޑިސެމްބަރ 10 ގައި ބާއްވަނީ

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ”އާދަމް ސަލީމް ކަޕް“ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ...
ކުޑަ

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ޢަލީ އާދަމް ނައިބުރައީސަކަށް ޒާހިރު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. މި ދެބޭފުޅުން މި މަޤާމްތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި ...
ރާއްޖެ

ބީއެމްއެލްއިން މާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެެވެ. ބީއެމްއެލްއިން މާލޭގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާސު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، ...
ކުޅިވަރު

ބާދުޝާހު ޑަބްލިއުސްއޭ ބީޗް ގޭމްސް ކުޅުދުއްްފުށީގައި ފަށައިފި

ބާދުޝާހު ޑަބްލިއުސްއޭ ބީޗް ގޭމްސް ކުޅުދުއްްފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޑަބްލިޔު އެސްއޭއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ބާދުޝާހު ޑަބްލިއުސްއޭ ބީޗް ގޭމްސް ކުރިޔަށްދާނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން އަންނަ ...
ރާއްޖެ

ޔުނެސްކޯ ގެ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސް 40 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގައިނައިޒޭޝަން (ޔުނެސްކޯ) ގެ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސްގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވެއްޖެއެވެ. ފްރާންސްގެ ޕެރިސްގައި ...
ރާއްޖެ

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކ. ގާފާރު އަދި ރ. މަޑުއްވަރީގައި 2 އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރަނީ

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކ. ގާފާރުއަދި ރ. މަޑުއްވަރީގައި 2 އައިސް ޕްލާންޓްޤާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ އައިސް އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ...
ރާއްޖެ

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާ ހަތް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ...

Posts navigation