ރިޕޯޓް

އިސްލާޙްގެ ނަމުގައި މުގުރައިވެސް ލެވިދާނެ, އިޚްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު އިސްލާޙްވެސް ކުރެވިދާނެ

ނިދާފައި ހޭލިއިރު ބަލީގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީމެވެ. ފެންވަރާ ސައިބޮއި ވެސް ނިމުނުފަހުން ކުއްލިޔަކަށް ބަނޑުގައި ރިއްސައިގެންފިއެވެ. ފާޚާނާއަށްވަދެ ބޮޑުކަމު ދިޔައިރު ...
ރިޕޯޓް

ޑރ. ޒިޔާދުގެ އިލްތިމާސް: ސަލާމް ބުނުމުގެ ހައްގު ހަނި ނުކުރައްވާށެވެ.

ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެޓް ނެތި އެއްދުވަހަށް ވެސް ސަލާމް ނުބުނެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔެއްގެ ފާޑުކިއުންތައް މިވަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޑރ. ޒިޔާދުވެސް މިވަނީ ...
ރިޕޯޓް

ތިމާގެ މުހިއްމުކަން ބަލައިނުގަންނަ ތަނެއްގައި ވަގުތު ބޭކާރު ނުކުރޭ!

މަރަށް ހާޒިރުވެ ބަލި އެނދުގައި އޮތްބައްޕަ، ދަރިފުޅަށް އަތުކުރީ ގަޑިއެއް ދެމުން ބުންޏެވެ. “ ދަރިފުޅާއެވެ! މިއީ ދަރިފުޅުގެ ކާފަ ބައްޕައަށްދިން ވަރަށް ދުވަސް ވީ ގަޑިއެކެވެ. މިގަޑިއަށް މިހާރު ދުއިސައްތަ ...
ރާއްޖެ

ލީކުވި އޯޑިއޯތައް: ހުތުރު ލަދުވެތި ވާހަކަތަކެއް

ރޭ މީސް މީޑިއާ ގުގުމާލީ ފުލުފުލުގައި ލީކުވި އޯޑިއޯތަކުން ތަކަކުންނެވެ. ”ލީކްސް“ ނަމަކަށް ކިޔާ ޓުވިޓަރު އެކައުންޓަކުން ލީކު ކޮށްލި ތިން އޯޑިއޯގައިވެސް އިވިގެންދާ އެއް އަޑަކީ މިހާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ...
ރާއްޖެ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަރާތުން ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް!

އިއްޔެ މީސްމީޑިއާއަށް ދޫވެފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން ތަކެއްގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީގެ ބައިތައް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. އެސިޓީއިން ބުނެދޭ މެސެޖުތައް ދާއިރާގެ މެންބަރާއި ހަމައަށް ...
ރިޕޯޓް

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ބޭނުންނަމަ މުވައްޒަފުން ހިތް ހަމަޖައްސައިދީ!

ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް، އޮފީހެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ނިސްބަތްވާ ތަނެއްގެ ކުރިއެރުމާއި، ކާމިޔާބު ނުވަތަ ނާކާމިޔާބީގެ އަސްލަކަށްވެފައި އޮންނަނީ އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި މެދު އަމަލު ކުރެވޭ ގޮތުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ލޮނުމެދު ކެއުމުން އަލަށް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރި ވެވިދާނެތަ؟

ލޮނުމެދު ކެއުމުން އަލަށް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރި ވެވިދާނެކަމަށް ބުނެ މިދުވަސްވަރުދަނީ ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންނެވެ. މީސްމީޑިޔާގެ ޒަރިއްޔާއިން ލޮނުމެދު ކެއުމުން މިވައިރަސްގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެވިދާނެކަމަށް ބުނެ އެކި ކަހަލަ ...
ރިޕޯޓް

އޭ އިންތިޙާބު ވާނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނޭވެ!

ތިޔަބެއިކަލުންނީ ރަށުގެ رعيةންގެ ފަރާތުން دولة އަށް ހުށައަޅާން އޮތް އެދުމެއް ހުށައެޅުމަށާއި، ރަށުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ އަށް އަޅާން އޮތް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް رعيةން ވަރަށް އިތުބާރުކޮށްފައި انتخاب ކުރާނޭ ...
ރިޕޯޓް

ތިދަލުންމަތީ ރައްޔިތުން، މާލެއަށް ބަރޯސާވާން މަޖުބޫރުވި ގޮތުގެ ކުޑަ މިސާލެއް!

ތިދަލުންމަތީ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ބަރޯސާވާން މަޖުބޫރުވި ގޮތުގެ ކުޑަ މިސާލެއް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ހުސައިން ތާރީޙީ ފަތްފުއްތަކުން ދައްކަވައިފިއެވެ. ތިދަލުންމައްޗަށް އުފަން އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިންގެ އަމިއްލަ ފޭސްބުކްގައި މިމިސާލު ...
ރާއްޖެ

މައްސަލައަކީ ކުއްޔަށް އުޅެން މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ”މާލޭ ސަރުކާރުން“ ސިޔާސަތު ރޭވުން!

ހަސަނު މާލެއަށް އައީ 80 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. އޭނާގެ މަންމަމެން އޭނަ މާލެ ފޮނުވީ ކިޔަވާށެވެ. މާލެއައިސް ހުންނަ ގޭގައި ނިދަން ޖެހުނީ ބިންމަތީގަ ކުނަލެއް އަޅައިގެންނެވެ. އެ ގޭގައި ...
ރިޕޯޓް

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ބޭހެއް ހޯދިއްޖެތަ؟

އަލަށް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ނުވަތަ ފަރުވާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ބޭހެއް މިހާތަނަށް އަދި ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން ފެންނަ އަލާމަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ...

Posts navigation