fbpx

ރިޕޯޓް

ބޮޑުތަކުރުފާނު: ދިވެހި ހިތްތަކުގެ ބަޠަލު

ދިވެހި ތާރީޚު ހެކިދޭ ގޮތުގައި ދިވެހި މި ލޮބުވެތި ފަސްގަނޑަށް ދިމާވި ދަތި އުނދަގޫ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ތިލަދުން މަތީގެ ދަރީން ވަނީ ޤައުމަށްޓަކައި ޤުރުބާންވެ، ޤައުމު ދިފާޢުކުރައްވާފައެވެ. މި ޙަޤީޤަތަކީ ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ބޮޑު ކޯއްޓޭއާއި ބޮޑު ދިދަ

ކުރީ ޒަމާނުގައި ދެބުރިއަށް ކާލިގަނޑުލައިގެން ދިދަ ނަގާން ޖަހާފައި ހުންނަ ދިގު ދިދަ ދަނޑިއަށް ކޯއްޓޭ ކިޔައެވެ. ދެން ކޯއްޓޭ ކިޔަނީ ރަށްރަށް ދިފާޢުކުރުމަށް ސިފައިން ތިބުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަނަށެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ތިބާއަށްޓަކައި އަދަދުތައް ތިރި ކުރާނީ އަހަރެން!

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކޮވިޑް-19ގެ ދެ ވަނަ ރާޅު ބޯމަތިވެ، އަނެއްކާވެސް ނަމްބަރުތައް އުފުލިގެން ދިއުމާ އެކު، އެޗްޕީއޭ އިން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އާންމުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވީ އަލުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސް ...
ރިޕޯޓް

ނަރުދޫ ދަނޑުވެރިން، ހިތްވަރާއިއެކު ދަނޑުހެއްދުމުގައި

ށ. ނަރުދޫއަކީ އުތުރުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގޮތަށް ވުރެ ގިނަ ގޮތް ގޮތުން ނަމޫނާއަކަށް ބެލުން ރަނގަޅު ރަށެއްކަން ވޭތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ސާބިތު ކޮށްދީފައި އެވެ. ދުނިޔެ ...
ރިޕޯޓް

ދޫދިނުމަށް ޕްރެޝަރު ނުކުރައްވާ! ސިއްހީ މާހިރުންނަށް އެކަން ދޫކޮށްލައްވާ!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހިފައި ވަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި ވަނީ، އާއްމު ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާލާ ފަދަ އުނދަގޫ ކަންތައްތަކަކާ އެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ހާލަތު ނިޔާކުރި ...
ރިޕޯޓް

ހަނިމާދޫ ދިރުން ފިޝިންގ ޓީމް: ނުކުރާކަށް މަސްވެރިކަމެއް ނެތް!

ހަނިމާދޫ ދިރުން ފިޝިންގ ޓީމުގެ ވާހަކަތަށް އޮޅުން ފިލުވައިލާހިތްވި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެ ޓީމުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ހިއްސާކޮށްލާ ހިތްގައިމު ފޮޓޯތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކިއެކި ވައްތަރުގެ މަސްމަހާއިއެކު ނަގާފައި ސޯޝަލް ...
ރިޕޯޓް

ފިރިހެނުންނަށްވެސް އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހިދާނެ!

ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޭޖަންސީ ފޯ ކެންސާ ރީސާޗްއިން ހާމަވާ ގޮތުގައި އުރަމަތީގެ ކެންސަރު (ބްރެސްޓް ކެންސަރ) އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާންމު އެއް ކެންސަރެވެ. ރާއްޖޭގައި ޖެހޭ ...
ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ ހުނަރުވެރިން: އުމުރުން ހަގު ކުޅަދާނަ ފޮޓޯގްރާފަރ، އަލީ ނުވާޝް

ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ދާއިރާއަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ލޯބިކުރާ ދާއިރާއެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ހުނަރެއް ނޫނެވެ. ފޮޓޯއެއް ނަގާލުމަށްފަހު އެ ފޮޓޯ ...
ރިޕޯޓް

އަބްދުއް ރައްޒާޤު މޫސާގެ ވަކިވެދިޔުން - ނަރުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ މާޔޫސްކަމެއް!

މީގެ ދެ ދުވަހެއްގެ ކުރިން، 8 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ އުތުރުގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ށ.ނަރުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހިތާމައިން ފުރިގެންވީ ދުވަހެކެެވެ. އެރަށުގެ ރަށްޔިތުންނަށާއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އެ ...

Posts navigation