fbpx

ރިޕޯޓް

ލައިސާ: ޗެސް މުބާރާތް ތަކުން ގިނަ ވަނަ ތަކަކާއި އެކު ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާ ނަމަކަށް!

ހދ.ހަނިމާދޫ، ބްލިސް، މަރިޔަމް ލައިސާ އަބްދުއްރަޝީދަކީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ނުވައެއްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެކެވެ. ލައިސާ ޗެސްކުޅެން ފަށާފައިވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ  ބާރަ އަހަރުގައެވެ. އެއީ 2017 ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

“މިދަނީ ދަރިވައްޓާލަން”

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަރަށް އަވަދިނެތި ވަޒީފާގައި އުޅެންޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. ކިތަންމެ އަވަދިނެތި އުޅެންޖެހުނަސް އާއިލީ ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދީ ކިރިޔާވެސް ކޮށްދެވެން އޮންނަ ކަމެއް އާއިލާއަށްޓަކައި ކޮށްދިނުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އާއިލާއަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ...
ރިޕޯޓް

އަހަރެން ދުށް “ބޮޑުމަސް” ބޭނުމުގެ ކުޅިވަރު

މިއީ 1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫގައި ބޮޑު މަސް ބޭނުމުގެ ކުޅިވަރު (މަނަދޫ މީހުން ކިޔާގޮތުންނަމަ “ބޮޑުމަސް ދުއްވުން”) ކުޅޭ ގޮތެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މަންމަގެ ބައްޕަ (މާފަ) އަލްމަރުޙޫމް ...
ރިޕޯޓް

މަކުނުދޫގައި “ޢީދު ބޮނޑި” ހަދާގޮތް ދައްކުވައިދޭ ވަރަށް ޝަޢުގުވެރި ފޮޓޯ ސްޓޯރީއެއް!

ހުއްބޮނޑި، ކުހުރު، އުހިބޮނޑި، އާރުސް އަދި ބޭނޑި މިނަންތަކަކީ، މުޅިން އައު ނަންތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އީދަށް ތައްޔާރުކުރާ ކެއުމުގެ ޚާއްސަ ބާވަތެއްކަމުގައިވާ، “އީދު ބޮނޑި” ...
ރިޕޯޓް

ޢީދު ދުވަހު މެންދުރަށް “މަސްބޮނޑި” ތައްޔާރު ކޮށްލަންވާނެ!

މާދަމާ އަކީ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލު ކުރާ އުފާވެރި ބޮޑު ޢީދު ދުވަހެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަ ކާދަތައް ޒަމާންތަކަށް ބަދަލު ވަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ ތެރެއިން ...

ޤާނޫނީ ކުށެއް!

އާދައިގެ މަތިން އަތޮޅުވެރިޔާ އުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ އެކިއެކި ކަންކަން ހައްލުކުރެއްވުމުގައި އަވަދިނެތިއެވެ. އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާތައްކުރެއްވުމާއި އެކި ކަންކަމުގައި އަތޮޅު އޮފީހަށް އާއްމުން ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ގޭތެރެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ބްލީޗް ބޭނުންކުރަނީ ރަގަޅަށްތަ؟

ތަފާތު ވައިރަސްތަކުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން އެޅޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްފިޔަވަޅަކީ ގޭތެރެ އަދި ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމެވެ. ބްލީޗް އަކީ ގޭތެރެ ޑިސްއިންފެކްޓުކުރުމަށް ބޭނުންކުރަން ސެންޓަރ ފޮ ...
ރިޕޯޓް

ފެހިވިނަ: ހޭލެއްވި ހަނދާންތައް

އަޅުގަނޑުމެން އުމުރުގެ މީހުންނަށް އެ މޫނު އަލެއް ނުވާނެއެވެ. އެ އަޑު ވެސް އެނގޭނެއެވެ. ރީތި ފަން އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ހުންނާނީ އަބަދު ވެސް ރީތިކޮށް ފުނާއަޅުއްވާ އޮމާންކޮށްފައެވެ. އާންމުކޮށް ލައްވާނީ އަތްކުރު ...
ރިޕޯޓް

12 އަހަރުން ނުހެދުނު ނޮޅިވަރަންފަރު ޓްރެއިނިންގ ރިސޯޓް!

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޓްރެއިނިންގ ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް އެ ރަށުގެ ފަޅުން ނަގާ 81.44 ހެކްޓަރުގެ ބިމާއެކު ރަށުގެ ކަނޑޫފާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ދޫކުރަން ނިންމާ އިޢުލާން ކުރީ 28 ...
ރިޕޯޓް

ބިދޭސީންނަށް މަނާ ކަންކަން، ހަމައެކަނި ކަރުދާހުގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް!

މިނިވަންކަމަށް ވަކާލާތު ކުރާއިރު މިނިވަންކަން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރެވޭ ބާވައެވެ. ބިދޭސީންގެ މުށުތެރޭގައި ޤައުމު އޮތްއިރު އެކަމާ ކަންބޮޑުވަނީ މަދުބައެކެވެ. އެކަމާ ފިކުރު ކުރަނީވެސް މަދުބައެކެވެ. ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް އެކަމުގެ ...

Posts navigation