ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން އިންސާނާގެ ފުއްޕާމެއަށް ކުރަނީ ކޮން އަސަރެއް!

2019 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުގައި ޗައިނާގެ ވުހާން އިން ނިއުމޯނިއާގެ ބަލިމަޑުކަމެއް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ފެތުރެން ފެށިއެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކުން ވަމުން ދާގޮތް ދިރާސާކުރި އިރު ނިއުމޯނިއާއަކީ އަލަށް އުފެދިގެން ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ޢަލީ ރަސްގެފާނު ޝަހީދު ވެވަޑައިގެންނެވީ ސޮލީބީ ހަނގުރާމައެއްގައި

މަޝްހޫރު ޢަލީ ރަސްގެފާނު ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވީ އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައެވެ. ރާއްޖޭގައި ކްރިސްޓިއަންދީން ފެތުރުމަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަކާގުޅިގެންނެވެ. ދިވެހިން ކްރިސްޓިއަން ދީނަށް ވެއްދުމަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ޢަލީ ރަސްގެފާނު ...
ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ ތަރައްޤީއެއް ނުވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ހީކޮށްގެން މިތިބީ ދުނިޔެ މި އޮތީ ތަރައްޤީވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެން ޤައުމުތައް ކޮންމެ ހާލެއްގައި އޮތަސް ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާ އޮތީ ތަރައްޤީގެ އުސްމިންތަކަށް ވާސިލުވެފައިކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ފެންނަކީ ހާދަ ...
ރިޕޯޓް

މިއީ ދީލަތި ވާންވީ ވަގުތު!

ދީލަތިކަމަކީ ވަރަށް ރީތި ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި މާތް ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ސިފައެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް މިފަދަ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި އެހީތެރިވެ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެއްޗެހި ދީ ...

ގޭގައި މަޑުކުރަށްވާށެވެ! ފުރާނަތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވާށެވެ!

އެެއްވެސް މީހަކީ 24 ގަޑިއިރު ގޭގައި ފޫހިވެފައި އިންނަން ބޭނުންވާނެ މީހެއް ނޫނެވެ. ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކުވެރިންނާއި އެކުވެސް ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅުން އިބުރަތް ހާސިލްކުރަންޖެހޭ

ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އޮތް ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމައިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައި، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި، ސައިންސްވެރިންގެ ޑިމާންޑު މިއަދު މިވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.  ޞިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރު “އިމިއުނޮލިޖިސްޓް” ޑރ. އެންތަނީ ...
ރިޕޯޓް

މިއަދު ޤައުމަށް ކޮށްދެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް!

ކަންކަމުގައި ބިރުގަންނާށާއި ބިރުވެތިވާން ދަސްކުރަންޖެހެއެވެ. ބިރުވެތިކަމަކީ ރައްކާތެރިވުން ނުވަތަ ތަޤުވާވެރިވުމެވެ. ބިރުގަތުމަކީ ކަމެއްގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ހިތަށް އަންނަ ސިހުމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިރުވެރިކަންކަމާއި ނުރައްކާތެރި ކަންކަމާ އަދި އެ ނޫން ކަންކަން ...
ރާއްޖެ

ފަސޭހަކޮށްނުލާ! އަދި ހާލަތު ބަދަލެއް ނުވޭ! ގޭގައި މަޑުކުރޭ!

ކޮރޯނާ އާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުން އާންމުން ކިބައިން ތަކުރާރުކޮށް އެދިލެއްވީ ގޭގައި ...
ރިޕޯޓް

ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ހުއްޓުމެއްނެތި ރައްކަލަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި!

ހޯރަފުށީ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހާއި، އެރަށުގެ ކައުންސިލާއި، ސިއްޚީ މަކަޒުގެ އިތުރުން ރަށުގެ އެކި މުވައްސަސާތަކާއި، ހެޔޮއެދޭ އެންމެހާ ފަރާތަތައް ގުޅިގެން އަންނަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ...

ކޮވިޑް-19: ފާއިތުވި 12 ގަޑި އިރުތެރޭ ގަޑިއަކު 102 މަރު! މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 13 ހާހުން މައްޗަށް!

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ފާއިތުވި 12 ގަޑިއިރު ތެރޭ ގަޑިއަކު ގާތް ގަނޑަކަށް 102 މީހުން ދުނިޔެއިން މަރުވެފައި ވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އަދި އެވައިރަސްގެ ސަބަބުން ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation