ރިޕޯޓް

ޖަމާޢަތުގެ އެހީތެރިން

އަޅުގަނޑު އިނީ ބިންމަތީގައި ފައި ވަށްކޮށްލައިގެން އިށީންދެގެންނެވެ. އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިންނެވެ. ރަށުގެ ކުދިބޮޑު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެތަނަށް އެއްވެފައި އޮތެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހަޅޭއްލަވައިގަނެއެވެ. ފޯރިއަރަނީއެވެ. ބިނދިބިނދިފައި ހޭފަހަރާއި ...
ރިޕޯޓް

މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރު، ފޮޓޯއެއް ލޯޑުވާން ވެސް އެހާއިރު!

ދިވެހިން އިހު އުޅުނު ގޮތާއި އަޅާބަލާއިރު ކުރިއަށްވުރެ ތަރައްޤީވެ ތަހުޒީބުވެގެން ގޮސްފިއެވެ. 2020 ގެ ތަސައްވަރާއި މެދު ދެކެމުންއައި ހުވަފެންތަކާއި އުންމީދުތައް މިއަދު މިއޮތީ އަހަރެމެންނާއި އަރާ ހަމަކޮށްފައެވެ. ކޮންމެ މީހަކު އަދި ...
ރިޕޯޓް

އަދުލް އިންސާފާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެ ހެޔޮބަހެއް އޮތީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި: ހަރވަރޑް ލޯ ސްކޫލް

ދުނިޔޭގެ އެތައްބައެއްގެ ގަދަރު ލިބިގެންވާ ހަރވަރޑް ލޯ ސްކޫލުން ، ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް އިންސާފާއި ބެހޭގޮތުން ލިއެވިފައިވާ އެންމެ މޮޅު ލިއުން ކޮޅަކީ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ސޫރަތުއް އައް ނިސާގެ ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިން ކަންނެތީކީ ނޫނެވެ. ކަން ފަސޭހައީއެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ މުރާލި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރި ބައެކެވެ. މިއަދުވެސް ކަންއޮތީ ހަމަ އެގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު މިކަމާ ދެބަސްވާނެ މީހުން ވެސް މިއަދު ތިބޭނެކަން ޔަޤީނެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ...
ރިޕޯޓް

އެހެން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާކުރާނެ އެއްޗެއް އެބައޮތްތޯ؟ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ GIVEaway އަށް ފޮނުއްވާ!

އެހެން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާކުރާނެ އެއްޗެއް އެބައޮތްތޯ؟ ބޭނުންކޮށްފަ ހުންނަތަކެތިވެސް އަނެކާއަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތުގައިވާނަމަ ހަދިޔާ ކުރެއްވިދާނެ. ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ GIVEaway އަށް ފޮނުއްވާ! ތިޔަބޭފުޅާގެ ހޭދައިގައި ﷲ سبحانه ...
ރިޕޯޓް

30 އަހަރު ވަންދެން ރިޓައަރމަންޓް މުސާރަ އެއްކުރުމަށްފަހު، ފިރިމީހާގެ ނަންމަތީ މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި

ސައޫދީ އަރަބިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިޔާވުމުން ފިރިމީހާގެ މުސާރަ 30 އަހަރު ވަންދެން ރައްކާ ކުރުމަށްފަހު، ފިރިމީހާގެ ނަންމަތީގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފިއެވެ. އެ އަންހެން މީހާގެ ދަރިފުޅު މުހައްމަދު އަލް ...
ރިޕޯޓް

ޝަހާދަތް ކިޔުއްވުމަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވަނިކޮށް ސެއިޚް ނިޔާވުން، ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރުވެދާނެ!

ޝޭހް އަބްދުލް ލަޠީފް އަހްމަދު ބާޤީ ކައިވެނި ހަފްލާއަކަށް ވަޑައިގެން ޝަހާދަތް ކިއުއްވުމަށްފަހު ކައިވެންޏާއި ގުޅޭ ދަރުހެއް ދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް ވަނީ މިދުނިޔެ ދޫކުރަށްވާފައެވެ. މިފަދަ އެތައް ހާދިސާއަކުން އަޅުގަނޑުމެން އިބުރަތް ...
ރިޕޯޓް

އެމްޓީޔޫގެ ރައްދު: ކުލި ކޮންޓުރޯލު ކުރެވޭނެ!

އެމްޓީޔޫގެ ފަރާތުން މިވަނީ ގާނޫނަކުން ކުލ ިކޮންޓުރޯލު ކުރުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ހުށައެޅޭ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއެ ކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ކުލި ކޮންޓުރޯލު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައި ...
ރިޕޯޓް

އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ”ކުނިކަހާ މީހެއް“ އެއީ އަހަރެންގެ ފަޚުރާއި ޝަރަފް!

މީހަކު އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގާތު ބުންޏެވެ. ”އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގަ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ ކުނިކަހަން އުޅޭމީހެކޭ ނުބުނާތި އޭރުން އެމީހުން ދަރިފުޅަށް މަލާމާތް ކުރާނެ“ . އެމީހާގެ ދަރިފުޅު މިފޮޓޯ ...
ރާއްޖެ

އެމްޑީ އާޒިމާއެކު ފެންކުންފުނިން ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުން

ރާއްޖޭގެ ފެންކުފުނީގެ މާލިމީ ކަމާއި އާދަމް އާޒިމް ހަވާލުވެލެއްވި ހިސާބުން ފެށިގެން ކުންފުނިވެގެން ދިޔައީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރި ފެން ކުންފުންޏަށެވެ. ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

ލަކުޑީގައި އަތުން ލިއެފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން ފޮތް

ތަފާތު ތަންތަނާއި އެއްޗެހީގައި ރީތި ގޮތްތަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ލިއުމަކީ އެކި ގަރުނުއްސުރެއް ކުރަމުން އަންނަ އަދި މިފަހަކަށް އައިސް ހަލުވިކަމާއެކު އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާންމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން މިފަހަކަށްއައިސް ލިއެވުނު ...

Posts navigation