ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތި ދެބައި ކުރެވުނީ 21 މޭ 1958ގައި! 62 އަހަރު!

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ގުދުރަތީގޮތުން ވަނީ ސައްބީސް އަތޮޅެވެ.  ރާއްޖޭގެ ޖޯގުރަފިކަލް އަތޮޅުތައް ސިޔާސީގޮތުން އެކި ޒަމާނުގައި އެކި ޢަދަދަށް ބައިކުރެވެމުން ދިޔައީ، އެޒަމާނަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެރިކަން ހިންގަން ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނުގެ އަދަބީ ޚިދުމަތްތަކު ތެރެއިން

ދަރަވަންދޫގޭ ހުސައިން ދީދީއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކިޔަވައިވިދާޅުވެގެން، މިފަހުގެ ތާރީޚެއްގަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިލްމު ފަތުރުއްވަން، ވަކީން ޚާއްސަކޮށް ދީނީ އިލްމު ފަތުރުއްވަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރި ދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރޭގަ ހިމެނުނު އައްޝައިޚް ހުސައިން ...
ރިޕޯޓް

މުޅި ރާއްޖެ ބިރުގަންނުވާލި ފައިފަލަ ބައްޔާ އެކު “ބަރާސިލު” އަވަށުގައި 7 އަހަރު

ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ތަފާތު އެކި އެކި ބަލިމަޑުތަކުގައި މީހުން ކަރަންޓީނުކުރަމުން އައީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި މީހުން އުޅޭ ހިސާބާއި މާދުރުގައި ވަކިންނެވެ. ބަޔެއް ރަށްރަށުގެ ވަލުތެރޭގައި ފެންވަޅުތައް ހަދާފައި ހުރެއެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ޚަލީލުގެ ގަލަމުން ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ ހަނދާންތައް

19 މެއި 2020 މިއަދަކީ ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ ފަންސާސް އެއްވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އަޅުގަނޑުވެސް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރީ ހަނިމާދޫ ސްކޫލުންނެވެ. އުންގެނުމުގެ މަރުހަލާގެ އެތައް އަހަރެއް އެތަނުގައި ހޭދަކުރެވިފައި ވުމާއިއެކު، ހަނިމާދޫ ...
ރިޕޯޓް

ރެހެންދި ޚަދީޖާ އެ ކަމަނާގެ ދެ ފިރިކަލުން ގަތުލުކުރެއްވި ވާހަކައަކީ ތާރީޚުގައިވާ ބޮޑު އޮޅުންގަނޑެއް؟

އައްސުލްޠާނާ ޚަދީޖާ ރެހެންދި ކަނބައިދި ކިލެގެ ސިރީ ރާދަ އަބާރަނަ މަހާ ރެހެންދި އަކީ އައްސުލްޠާނު ޢުމަރު ވީރު ރަސްގެފާނުގެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެކަމަނާ ނިސްބަތްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަމަށް އައި ބޭރުގެ ...

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް: ޚިދުމަތުގައި 51 އަހަރު

ޕޯޗްގީޒުންގެ އަނީވެރި ވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮހެލައި، ދިވެހިންގެ ގައުމު ދިވެހިންނަށް ހޯދަވައިދެއްވުމަށްފަހު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެ ފެއްޓިވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްމަސައްކަތަކީ ދީނީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ދިވެއްސަކު އަތުން ލިޔެ، އިހަވަންދޫ މާ މިސްކިތަށް ވަޤުފުކޮށްފައިވާ ޤުރުއާން ފޮތް ފޮށި

މިއީ، މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރީން ދިވެއްސަކު އަތުން ލިޔެ ޖަމާކޮށްފައިވާ ޤުރުއާން ފޮތްފޮއްޓެކެވެ. 30 ޖުޒުއު ވަކީން 30 ފޮތުގައި ލިޔެ، ކޮންމެ ފޮތެއްގެ ފެށުމުގައި މުސްކުޅި ތާނައަކުރަކުން ...
ރިޕޯޓް

9 މީހުން ފައްސިވި ޚަބަރަކީ މަނަދޫއަށް ވެއްޓުނު ވަރުގަދަ ބޮމެއް!

މަނަދޫން އިތުރު ނުވަ މީހުން ކޯވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އަވަސް ޚަބަރުން މީޑިއާތައް ފުރާލިއެވެ. އެވީ ދިހަޔެކެވެ. ފުރަތަމަ “މަނަދޫ ފައްސިވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ” އެވެ. ނަން ނޭނގުނަސް “އެ ...
ރިޕޯޓް

“ތިމަން ވިޔަފާރި ކުރައްވާއިރު ބޭންކުން ލޯނު ނުނަންގަވަމެވެ. ވިޔަފާރީގައި ރިބާ ނުހިމަނުއްވަމެވެ.”

“ތިމަން ވިޔަފާރި ކުރައްވާއިރު ބޭންކުން ލޯނު ނުނަންގަވަމެވެ. ވިޔަފާރީގައި ރިބާ ނުހިމަނުއްވަމެވެ.” މަތީގައި އެވަނީ 1970 ގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގައި ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަރުކާރުން ދިންއިރު ...
ރިޕޯޓް

“މީ މައެއް ނިކަމެތި ދަރިންކޮޅު، އުނގުމަތީގައި ނިންދަވާ”

“މީ މައެއް ނިކަމެތި ދަރިންކޮޅު، އުނގުމަތީގައި ނިންދަވާ” މިއީ މިހާތަނަށް ގުރޭޓަރ މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބެލުނު އެންމެ އަސަރުގަދަ ވީޑިއޯއެވެ. އެންމެ އަސަރު ގަދަ ލަވައެވެ. ނޯމަލް ކަމުގައި ބަލައިގެން އެތައްބަޔަކު ...

ހުސް ވަގުތުގައި ﻗﺮﺁﻦ ކިޔަވާ ޒުވާނާގެ ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ހަވީރު އޮފީސް ނިންމާލާފައި އޭނާ ގޮވައިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައިމެވެ. އަހަރެމެންނަށް ދެވުނު އިރު އެތާނގައި (ހޮސްޕިޓަލުގައި) ވަރަށް ގިނަ މީހުން ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ބަރަކާތް ތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގެ މައްސަރެއް ނޫނެވެ.

އޭ! އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނޭވެ. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތައް ފާއިތުވެގެން ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރަމަޟާން މަހަކީ ކުޅިވަރުން ހިތްހަމަޖައްސާލުމުގެ މައްސަރެއްކަމުގައި ދެކޭ ބަޔަކު އުޅޭކަމީ ވަރަށް ހިތާމަހުރިކަމެކެވެ. މީ ...

Posts navigation