ރިޕޯޓް

ކޮންމެ ތަޖުރިބާއަކީ ފިލާވަޅެއް!

ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އާދުވަހެކެވެ. އާތަޖުރިބާއެކެވެ. އާކަންތައްތަކެއް ފެނި، ތަޖުރިބާކުރެވި، އިވި، ފެނި، ހަނދާންތަކެއް ހިތާއި ސިކުނޑީގައި ބިންވަޅު ނެގޭ ދުވަހެކެވެ. އެއީ އިންސާނީ ހަގީގަތެވެ. އެ ހަނދާން ތަކާއި އެތަޖުރިބާތަކުން އެކިމީހުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

ފާތުމާފުޅު ދައްތަގެ މަރާއިއެކު މުޅި ހޯރަފުށި ރޮއްވާލައިފި

ހޯރަފުށީ އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިފައިވި ފާތުމާފުޅު ދައްތަގެ މަރާއި އެކު ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ހަބަރެކެވެ. ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި ނަމަވެސް މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ފާތުމާފުޅު ދައްތަ ...
ރިޕޯޓް

ބާއްޖަވެރި ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްގައި ހުންނާނެ ސިފަތައް

ޒަވާޖީޙަޔާތް ކާމިޔާބު ގޮތުގައި ހޭދަކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ވިސްނޭމީހުން، އެކަމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެފަދަ މީހުންނަކީ ވިސްނުން ރަނގަޅު ތަހުޒީބު މީހުންނެވެ. އުފާވެރި ޢާއިލާއަކީ، އެޢާއިލާއެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން އެކުލެވިފައިވާ ޢާއިލާއެކެވެ. އަދި ޢާއިލާއެއް އުފާވެރިކަންމަތީ ދެމެހެއްޓުމަކީ ޢާއިލާއާއި ...
ރާއްޖެ

ބަޖެޓު ދީގެން އެކަނި ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިއެއް ނުވާނެ!

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. މީއީ މައި ސަރުކާރަށް ބަރޯސާނުވެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ...
ރިޕޯޓް

ނަބިއްޔާއަށް ތަބާވުމާމެދު އަހަރެމެން އިމްތިހާން ކުރެވެމުންދަނީ

محمد صلى الله عليه وسلم މެދުވެރި ކުރައްވައި ﷲ سبحانه وتعالى ވަނީ އަހަރެމެންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާފައެވެ. އަނދިރި ކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުއްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތުގެ ބަރަކާތުން ...
ރިޕޯޓް

ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުން!

އަޅުގަޑުމެންގެ ދުވަސްތައް މިއަދު ވޭތިކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ނުތަނަވަސްކަމާ، މާޔޫސްކަމާ، އިންތިހާދަރަޖައިގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކުގައެވެ. އެއީ މިއަދުގެ ހަގީގަތެވެ. ކަން އޮތްގޮތެވެ. ހިތްހަމަނުޖެހުމުން ފުރިގެންވާ، ކުދިކުދި އެތައްކަމަކާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ...
ރިޕޯޓް

ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ދެކެމު ހެއްޔެވެ؟

ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ދެކެމު ހެއްޔެވެ؟ އެހުވަފެން ވުޖޫދުވީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ކަން ހިތަށް ގެންނާށެވެ. ބައެއްފަހަރު އެއީ ތިމާގެ ހިތުގައި އުފެދުނު ލޯބީގެ ޝުއޫރެއްގެ ސަބަބުން ހަތަށްވެރިވި އިހްސާސަކަށް ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމްދީނަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދީނެވެ.

އިސްލާމްދީނަކީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ގޮވާލާދީނެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އޯގާވެރިވެ ރަހުމް ކުރުމަށް ގޮވައިލާދީނެވެ. އެކަކަށް ދަތި އުނދަގޫކަމެއް ނުވަތަ ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އަމުރުކުރާ ދީނެވެ. އެކަކު އަނެއްކެއްގެ ...
ރިޕޯޓް

ހަނިމާދޫ މަގުތަކުގެ އަސްލު ހާލަތު ރީތި ފޮޓޯތަކަކުން!

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ އަކީ އުތުރުގައި އޮންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އޮންނަ ރަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައްބަޔަކު ގޮސް އުޅޭ ރަށެކެވެ. ދުވާލަކު 5 ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް ...
ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީގެ ފަހުރު – ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް

 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ އަރާމު ނިދިން، ދިވެހިން ހޭލައްވާލި ބާރު އަޑަކީ ކިހާ ބިރުވެރިކަމެއްކަމެއް އެވަގުތު އެނގިފައި ނުވިނަމަވެސް މުޅި ދުވަސް ނިމިގެން ދިޔައީ ...
ރިޕޯޓް

ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުން – ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުންލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެކެވެ. ގެންގުޅޭ އަގުބޮޑެތި މުދާ ގެއްލުމަކީ އެކަމާ އިންތިހާއަށް ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކެވެ. ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހި ...

Posts navigation