ރާއްޖެ

ގުޅީފަޅު ވިޔަފާރި ބަނދަރާއިއެކު މުދަލުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ: އެކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ގުޅީފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އައު ވިޔަފާރި ބަނދަރާއެކު ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަގު ހެޔޮވެގެންދާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖެ

2020 ގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން %7.5 ގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

އަންނަ 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން (ޖީޑީޕީ) ކުރިއަރާ ނިސްބަތް ހުންނާނީ 7.5 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީގެ ކުރިއެރުން ހުންނާނީ ...
ކުޑަ

ށ. ވަގަރުގައި ތަރައްގީކުރި ”ޖޭޑަބްލިއު މެރިއެޓް“ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މެރިއެޓް އިންޓަނޭޝަލްގެ ”ޖޭޑަބްލިއު މެރިއެޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ“ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. ށ. ވަގަރުގައި ހުޅުވި މި ރިސޯޓަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ...
ކުޑަ

ސާވިސް ޗާޖް ލިސްޓުގެ ކުރީގައި މިފަހަރުވެސް ރަންދެލި!

ނިމިގެންދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖު ދިނީ ޝެވަލް ބްލަންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުން ކޮންމެ މަހަކު ދޭ ސާވިސް ޗާޖް އާންމުކުރާ ވެބްސައިޓް ”މޯލްޑިވްސް ސާވިސް ...
ރާއްޖެ

ޕޯސްޓް އަދި ކޫރިއަރ ސާވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކޮށްފައި ސްޓިކާ ޖަހަން ފަށައިފި

ޕޯސްޓް އަދި ކޫރިއަރ ސާވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބަލައި ފާސްކުރާ ތަކެތީގައި، އެ ފާސްކުރިކަން އަންގައިދޭ ސްޓިކާއެއް ޖަހަން ކަސްޓަމްސްއިން ފަށަައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން މިދިޔަމަހު 31 ވަނަދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ...
ރާއްޖެ

މި ސަރަޙައްދުގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ހަބަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރެއް – ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ މި ސަރަޙައްދުގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ހަބަކަށް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ފެށި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ...
ރާއްޖެ

މިފްކޯ އަށް 150 މިލިއަން ރުފިޔާ އެސްޓީއޯ އިން ހަރަދުކޮށްފި

މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިފްކޯ އަށް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 150 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާ ...
ރާއްޖެ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެެ އަދަދު 1.25 މިލިއަނަށް އަރައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 15.8 ޕަސެންޓް އިތުރުވެ، ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.25 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ނިމިގެން ...
ރާއްޖެ

ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ދެމުން އަންނަ ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި، ...
ރާއްޖެ

މާދަމާ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަންދުވާނެ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާދަމާ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަންދުވާނެކަމަށް އެފަރާތުން އަންގައިފިއެވެ. އެފަރާތުން މިހެން އަންގަފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައެވެ. ⚠️ ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް! pic.twitter.com/WC0CD1I0fA — ...
ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން އެންމެ ފަސޭހައީ ނިއުޒިލޭންޑް ގައި

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން ގިނަ މިޒަމާނުގައި އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާއި ވިސްނާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ފަށާނެ ވިޔަފާރިއަކާއި ވިޔަފާރި ހިންގާނީ ކޮންތާކުތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެއެވެ. ...

Posts navigation