ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ލުއިފުޅީ ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް ލޯންޗު ކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭސްއިން މިހާރުވެސް ވިއްކަމުންދާ ލުއި ފުޅީގެ އާ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ޕެކޭޖަކީ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޓޯޓަލް ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ...
ވިޔަފާރި

އެމްއައިބީގެ 5000 ހިއްސާ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ގަނެފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ފަސް ހާސް ހިއްސާ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ގަނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ އާއްމު ...
ވިޔަފާރި

ހއ. ކެލާ އަދި ބާރަށުގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްއެއް ގާއިމްކޮށްފި

ހއ. ކެލާ އަދި ބާރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ޓިމް ސޯޔާ ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް އަމާޒުކޮށް ...
ވިޔަފާރި

އުތުރުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު، އެއްވެސް ދޯންޏެއް ދޫކޮށްނުލާ އެބަ މަސްކިރަން – މިފްކޯ

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައިވަނީ އާދަޔާ ހިލާފު ރަނގަޅު މަސްވެރިކަމެއް އުފެދިފައިކަމަށާއި، އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމެއް ނެތި، އެއްވެސް ދޯންޏެއް ދޫކޮށް ނުލާ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން މަސް ...
ރާއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ޑޮލަރު އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހުޅުމާލޭގައި ޑޮލަރު އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި އޭޓީއެމް ހުންނަނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ކައިރީ ހުންނަ، ރެނާޓަސް އިތާމުތް ބިލްޑިންގުގަ އެވެ. މި އޭޓީއެމް ...
ކުޑަ

ކެމެރާއަށް ބަލާފައި އައިފޯން 11 ގަންނަވަރުވޭބާ؟

ރޭ އަނެއްކާވެސް ވެފައިވާ އެތައް ބައެއްގެ އިންތިޒާރުތަކަށް ނިމުން އައި ރެޔަކަށެވެ. އެތައް ބަޔަކު، އެ އެއްޗެއް ބަލާލުމަށްޓަކައި އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބި އައިފޯން 11 ރޭ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. ފޯނު ބާޒާރަށް ...
ރާއްޖެ

އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް ހިލޭ ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ދެނީ

ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ހަރަދަކާ ނުލައި ދެ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަލުއި ސްޕީޑު އަދި ގިނަ އެލަވެންސް ހިމެނޭ ޕެކޭޖެއް ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ...
ވިޔަފާރި

މިދިޔަ އަހަރު މާލީ ރިޕޯޓް ހުށައަޅާފައިނުވަނީ 12 ކުންފުންޏަކުން: ޕީސީބީ

މިދިޔަ އަހަރު މާލީ ރިޕޯޓް ހުށައަޅާފައިނުވަނީ 12 ކުންފުންޏަކުން ކަމަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ދެނަގަތުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) އިން ތައްޔާރުކުރި މިދިޔަ އަހަރުގެ ...
ރާއްޖެ

ރ އަތޮޅު މާމުނަގަައު ”ދަ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް“ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ރ. މާމުނަގައުގައި ހެދި އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި އެވެ. ރ. އަތޮޅު މާމުނާގައުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނާގައު ރިސޯޓުގައި 81 ކޮޓަރި ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބީޗު ވިލާ ...
ކުޑަ

އޮގަސްޓު މަހު ސާވިސް ޗާޖް ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި!

ިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 1,286.93 ޑޮލަރު (19,844.46ރ) ބަހައިފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ...
ވިޔަފާރި

ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ އޮނިކްސްގެ ”އޯޒޯ“ އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ އޮނިކްސްގެ ”އޯޒޯ“ އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ތައިލޭންޑުގެ އޮނިކްސް ހޮސްޕިޓާލިޓީ ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކުރާ ދެވަނަ ރިސޯޓް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ރ. އަތޮޅުގައި ...

Posts navigation