fbpx

ވިޔަފާރި

އުރީދޫ: ވީއައިއޭގައި ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް ކިއޯސްކް ބަހައްޓައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ބެހެއްޓި ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް ކިއޯސްކް، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެ އެއާޕޯޓުގައި ބަހައްޓައި، މި ކިއޯސްކް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުރީދޫގެ ...
ކުޑަ
ރާއްޖެ

އުރީދޫ ސުޕަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނ. މަނަދޫއަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ނ. މަނަދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ހަލުވި ...
ރާއްޖެ

މޫލީގެ "ބިގް ޑިވައިސް ސޭލް" ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އުރީދޫގެ އީ ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް، މޫލީން ވިއްކާ ފޯނާއި އެކްސަސަރީޒުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މަގްބޫލް ބްރޭންޑްތަކުގެ ސްމާޓްފޯނާއި އެކްސެސަރީޒް، ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ ...
ކުޑަ

އެސްޓީއޯގެ eSTOre.mv އިން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ އޮންލައިން ފިހާރަ "އީ ސްޓޯރ" eSTOre އިން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން އަގުބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފައިވަނީ އީ ސްޓޯރ އިން ...
ކުޑަ

މޫލީ ކުރަހާލައިގެން އިނާމެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން އަދިވެސް އަހަރެމެން މިތިބީ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ނުދެވިއެވެ. ލޯބިވާ ދަރީން ގޮވައިގެން ބޭރުތެރޭގައި އުޅުން އެހާ ރައްކާތެރި ނުވުމުން އެ ކުދީންވެސް އެ ތިބެނީ ގޭގައެވެ. މި ހެންތިބޭއިރު ...

މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ޑީސަލް އަގަށް ބަދަލު ގެނެސް، ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. މިފްކޯއިން އޮޕަރޭޓުކުރާ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ފޮނުވި މެމޯއެއްގައި ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން މިފްކޯގެ މަސް ...
ކުޑަ
ރާއްޖެ

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއިއެކު އެމްޓީސީސީ ބޯޓު ޔާރޑު، މާދަމާ އަލުން ހުޅުވަނީ

ޮކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓާލެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ބޯޓު ޔާރޑުގެ ޚިދުމަށް މާދަމާ ...
ރާއްޖެ

ފެން ބިލު ދައްކާއިރު މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން އެދެފި

ފެން ބިލު ދައްކާއިރު މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަން މާލޭ ވޯޓަ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން އެދެފި އެވެ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ބިލު އެ ...
ކުޑަ

ބީއެމްއެލް ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި 750 ޑޮލަރު، ރާއްޖޭގައި 250 ޑޮލަރު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބީއެމްއެލް އިން އެ ކުންފުނީގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އަދި ރާއްޖޭގައި މުއާމަލާތްކުރެވޭނެ އަދަދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުން ކުރެވޭ ...
ރާއްޖެ

އޯކޯޑް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލަން ބޭނުންތަ؟

ސްރީލަންކާގެ މަޝްހޫރު ޓެލެމެޑިސިން ޕްލެޓްފޯމް “އޯޑޮކް” މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ހިލޭ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލަން ބޭނުންތޯ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫންވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ ...

Posts navigation