ވިޔަފާރި

ހައިޑަވޭ ބީޗް ރިސޯޓުވެސް ބަންދު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އިގެ ސަބަބުން ޓޫރިސްޓުން އައުން މަދުވެފައިވާތީ، ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ހައިޑަވޭ ބީޗް ރިސޯޓްވެސް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. 103 ކޮޓަރިއާއި އެކު ހިންގަމުން އަންނަ އެރިސޯޓު ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ހާލަތު ބަދަލުވަންދެން ފުޑް ކޯޓުތަކުގެ ކުލި ނުނަގާގޮތަށް އެސްޓީއޯއިން ނިންމައިފި

މާލޭ ހާބަރު ފުޑްކޯޓުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީ އެ ތަންތަނުގެ ކުލި މި ދުވަސްވަރު މާފުކޮށްދިނުމަށް، އެ ތަންތަން ތަރައްގީކޮށް ބަލަހައްޓާ އެސްޓީއޯ އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ނެރުނު ...
ރާއްޖެ

އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު އެސްޓީއޯ ބައެއް ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތުގެ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އަޖުމަ ބެލުމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯގެ ބައެއް ތަންތަނުން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް މިއަދުން ފެށިގެން މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންމި އެންމެ މުހިންމު މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފުން ވީހާ ވެސް މަދު ވަގުތު ...
ކުޑަ

އެމްޓީސީސީއިން ގަނެފައިވާ އިންޖީނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ލުއިކޮށްދީފި

ކޮވިޑް -19 ގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތައް ހީނަރުވުމާއި ގުޅިގެން މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން، އެމްޓީސީސީއިން ގަނެފައިވާ ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީނަށް ފައިސާދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް އެކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ. މިގޮތުން އެމްޓީސީސީން ވަނީ ...

އެސްޑީއެފްސީގެ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކުރަން ނިންމައިފި

‏ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އެސްޑީއެފްސީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި އޭގެ އިންޓްރެސްޓް އަނބުރާ ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކުރަން ނިންމައިފިންއެވެ. އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ...
ކުޑަ
ކުޑަ

އުލިގަމާއި މަކުނުދޫގައި ރާޑަރު ސްޓޭޝަންތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހއ. އުލިގަމު އަދި ހދ. މަކުނުދޫގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ރާޑަރު ސްޓޭޝަންތަކަށް ދާއިމީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފެނަކައިން ބުނީ އެ މަޝްރޫއުއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ...
ރާއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ފެރީތަކުން ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމެޕެނީ ލިމިޓެޑް، އެމްޑީސީސީގެ ފެރީތަކުން ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިއީ ކޯވިޑް 19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ...
ކުޑަ

އޫރިދޫ: މި މަހުގެ ބިލު ދައްކަން ދަތިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކަނޑައިނުލާނެ، ސުޕަނެޓުން ހަދިޔާއެއް!

ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން މުޅިދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ މާލީ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން، މި މަހުގެ ބިލުތައް ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކަނޑައިނުލާނެކަމަށް އުރީދޫ އިން ...
ރާއްޖެ

ވެމްކޯއަށް 20 ވެށިފާރަވެރިން ހޯދަނީ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ)އަށް 20 ވެށިފާރަވެރިން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) ގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔާކަމަށާއި މި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ، ...

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 30 ޕަސެންޓްގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ނިންމައިފި

ދިރާގުން ގޭގެ އާއި އޮފީސްތަކަށް ދޫކުރާ، ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓު ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި މަހާއި އަންނަ މަހު 30 ޕަސެންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ އެލަވަންސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ...
ރާއްޖެ

Posts navigation