fbpx

ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ބޭނުން ކުރާގޮތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް: ފައިސާ ލިބޭނީ ކާޑު ނެގުމުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އޭޓީއެމް ތަކުން ފައިސާ ނަގަން ކާޑު ބޭނުން ކުރާގޮތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭޓީއެމް އަށް ކާޑު ލެއްވުމަށްފަހު ...
ރާއްޖެ
ރިޕޯޓް

ބެސްޓް ބަޑީން އެތެރެކުރާ “ރަށު ޕިކަޕް” އަށް މަސައްކަތްތެރިންނާއި އާންމުންގެ އިތުބާރު!

ބެޓެރީ ވެހިކަލް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓްކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި ނަގާކިޔަމުންދާ އެންމެ މަޝްހޫރު ފިހާރައަކީ ބެސްޓް ބަޑީކަމުގައި ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ރަށުޕިކަޕް އާއި އޭގެ ސްޕެއަރޕަަރޓްސް އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ...
ރާއްޖެ

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫމަންޓް ހުޅުމާލޭ އައުޓްލެޓްގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓްގެ ހުޅުމާލޭ އައުޓްލެޓްގެ ޚިދުމަތް އަލުން އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯ ހޯމް ...
ރާއްޖެ

އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ހޯދުމަށް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ވާންޖެހޭ

ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުވަތަ ޑިވިޑެންޓް ލިބޭނީ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހިއްސާގެ މުއާމަލާތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ އާންމުކުރި އިޢްލާނެއްގައި ...
ކުޑަ

ފެން ބިލުގެ ޖޫރިމަނާތައް ދެއްކުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އިތުރު ލުޔެއް ދީފި

ފެން ބިލަށް އަރާ ޖޫރިމަނާތައް ދެއްކުމުގައި މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން އަނެއްކާވެސް އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން އިތުރު ލުޔެއް ދީފި އެވެ. ޤައުމީ ފެންކުންފުނިން ބުނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ...

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއަކަށް 2 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ހިއްސާއަކަށް 2 ރުފިޔާ ބަހަން އެކުންފުނީގެ ބޮޑުން ނިންމައިފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ...
ކުޑަ
ކުޑަ

އެސްޓީއޯ ކާޑު އެޖެންޓުންނަށް މިހާރު އީ- ސްޓޯރ މެދުވެރިކޮށް ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ!

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ ކާޑު އެޖެންޓުންނަށް މިހާރު އީ-ސްޓޯރ މެދުވެރިކޯށް ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ކާޑު އެޖެންޓުންނަށް ...
ރާއްޖެ

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް އަލުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފިކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެނދުނު 9:00 އިން ރޭގަނޑު 9:00އަށް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ...
ކުޑަ

މޯލްޑިވިއަން ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 ގެ ފުރަބަންދުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން މެދު ކަނޑާލި ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަން ކޯލް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފިއެވެ. އެކުންފުނިން މިއަދު މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ އެކުންފުނީގެ ކޯލްސެންޓަރު ...
ކުޑަ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނުގެ ސްޓޮކް އެބަހުރި، ފަސޭހަ ކަމާއެކު ލިބޭނެ: އެސްޓީއޯ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ރަނގަޅު ސްޓޮކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ނިއުސްގެ “ރާއްޖެ މިއަދު” ...

Posts navigation