•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރަށް ރަށުގެ އާސާރުތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސާރވޭ ޓީމުގެ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ފަށައިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުންފަށާފައި ވާއިރު އެ އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ހއ.ހޯރަފުށީގެ މުހިއްމު ގިނަދުވަސްވީ ބިނާއެއްކަމަށްވާ އެރަށުގެ ކުޑަމިސްކިތުގައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިމަސައްކަތަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އިތުރު ރަށް ތަކުގެ ސާރވޭތައް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ހެދިގެން ދާނެކަމަށެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.