•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ހއ. އިހަވަންދޫއިން ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރާފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 248-CAA/248/2019/90 އިޢުލާނުގައި ގޯތި ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ އިތުރުން 10 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ފޯމް ބަލައި ގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެގޮތުން ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް އިތުރު ކުރެވުނު ގަޑި ތަކަކީ

  • 10 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވަނަދުވަހުގެރޭ 20:30 އިން 22:00 އަށް
  • 12 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ( ހޮނިހިރު ) 10:00 އިން 14:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 20:30 ން 22:00އަށް
  • 13 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވަނަދުވަހުގެރޭ 20:30 އިން 22:00 އަށް
  • 14 އޮކްޓޯބަރު  2019 ވަނަދުވަހުގޭ 20:30 އިން 22:00 އަށް
  • ރަސްމީ ދުވަހު މެންދުރު 12:00 އިން 14:00 އަށް ( 14 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ ހޯމަދުވަހުގެރޭ 20:00 ން 22:00 ގެ ނިޔަލަށް )

މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އެވަނީ ގޯތިދޫކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ކައިރިވުމާއި ގުޅިގެން  ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައި ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްކަމަށާއި އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމަށްކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.