ވަރިއަށް އެދި ކޯޓަށްދިޔަ އަންހެނަކަށް ގުޅައި މެސެޖުކުރި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

Ali adam HDh

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަސްމަކަށް ގުޅައި މެސެޖުކޮށް ހެދިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އެންގުމަށް މިރޭ ބޭއްވުނު އެކޮމިޝަންގެ ކުއްލި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުންނާ ކޯޓުން ބޭރުގައި ފަނޑިޔާރުން މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ސުލޫކީ އެހެން މައްސަލަތަކެއްގައި އެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ކުރިން ބަލާފައިވެ އެވެ.

މިފަދަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު ހދ އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ކޯޓުން ބޭރުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލައެއްވެސް މިހަފްތާގައި ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ.

ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްފަހު ހިއްސާ ކުރައްވާ

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. އެއީ އަލަކަށްނޫން. ވަރިކުރާފުޅާއި ދެމީހުންގެ މައްސަލައެއްގައި ގޮސް އެމައްސލަ ބަލަން އިންނެވީ އާދަމް. އެފަހަރު ވަރަށް ގުޅާ އުޅުނު. ސެކްސްއަށް މައިންޑް އަނބުރުވާލާ ފާޑުގެ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަނީ. އެވާހަކަތަކަށް ނުހެއްލުނީމަ އެކަން އޮބުނީ. ދެން އޭގެ ޒަމާންގަނޑެއްފަހުން އެހެންކަމެއްގައި ދިޔުމުން ވަރިކުރުފުޅުކުރިމަތީ ފުރައްސާރައާ މަލާމާތް ވަރަށްކުރި ވަރިކުރިފުޅުގެ ދެމަފިރިންނަށްވަރަށް ތަޢުރީފް ކޮށްފައި, އަޅުގަނޑު ދައްކޮށްލާފައި. ދިޔަ މައްސަލައާ ނުވެސް ގުޅޭ ޒާތީގޮތުން ހިތުގައި ޖެހޭ ފަދަ ވާހަކަތައް ހުރީ. އެދުވަހުގެ ޝަރީޢަތުގެ ވާހަކަތަކުން ޔަޤީން ކުރެވުނު ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިންވެސް ވާހަކަތަކެއް ކިޔާފައި ހުރިކަންވެސް. ވަރަށްބޮޑަށް ނަފުސާނީގޮތުން އަސަރުކުރި ދުވަހެއް އެއީ. ވީދެރަޔާ އައި ރުޅީގައި ފަހުން ހިތަށްއެރި ގުޅާފައި ބޯންދޭވީއޭވެސް. އެހާރުޅިއައި. އެހާދެރަވި. އެކަމަކު އަޅައެއް ނުލަން.

  2. Meenage kankan hunna goi ingithibe massala laan jehey idhaaraathakah massala nulaa thibenee ehen meehakah aneh aniyaa dhen dhekah. Dhen ehen meehaku massala leema ethibenee kurin ves ehen viyey kiyaafa comment liyan

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *