•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ މުރާލި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރި ބައެކެވެ. މިއަދުވެސް ކަންއޮތީ ހަމަ އެގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު މިކަމާ ދެބަސްވާނެ މީހުން ވެސް މިއަދު ތިބޭނެކަން ޔަޤީނެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ.

ބައެއް މީހުންނަކީ ކުރާކަމެއް ސީދާ އެމީހާގެ އަތުން ނޫނީ ނުކުރާ މީހުންނެވެ. އަނެއްބައި މީހުންނަކީ ކަން ފަސޭހައަކަށް ކޮންމެވެސް އެހެން މީހަކަށް އުޖޫރަ ދީގެން އެކަމެއް ކޮށްލާ މީހުންނެވެ. މިއަދު މި މިޖުތަމަޢުގައި ގިނައީ މިބުނާ ކަންފަސޭހަކޮށްލާ ޒާތުގެ މީހުންނެވެ.

މިސާލަކަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ. މަދު ގެއެއްގަ ނޫނީ ފަހާފޮށި ހުރެއެވެ. އަދި ފަހާ ކޯސް ހަދާފައިވާ މީހުންތިބި ގެތައްވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް ފަޓްލޫނެއްގެ ފައިކުރި ޖަހާލަން ވެސް ދާނީ ކޮންމެވެސް ފަހާތަނަކަށެވެ. ކޯސްތައް ހަދައިގެން ކޭކް އަަޅަން ދަސްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަށް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކޭކެއް އަޅަން ޖެހުނަސް ކަން ފަސޭހަ ކޮށްލާފައި ބޮޑު އަގު ދީފައި އެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ކޭކް އަޅަނީ ކިތައް ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟

ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ގެންދާ ފޮތްބައިގައި ރަބަރު ލެއްވުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކަން ފަސޭހައަކަށް ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އަގުދީގެން އެކަން ކުރަނީ ކިތައް ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ މިހެން ގޮސް ކިޔާ ކޮޅުން ލާކަށް ނެތެވެ. ކަން ފަސޭހަ ކޮށްލާފައި ގޭތެރެ ފެންފޮތި ލުމާއި އަމިއްލަ ސައިކަލް ވެސް ސާފުކުރަނީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އަގުދީގެނެވެ.

ފަސޭހަ ގޮތް ފަސޭހައެވެ. ކަން ވެސް ފަސޭހައެވެ. އެކަމަކު މުސްތަޤްބަލްގައި އެއިން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަށް ވިސްނާލީ ކިތައް މީހުންބާވައެވެ. ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް ކަމުގައިވާ މިއަދުގެ ޅަދަރިން މާދަމާގެ ޅަޒުވާން ޖީލަށް އެއިން ކުރާނެ އަސަރާއި މެދު ވިސްނާލީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟

މި މުޖުތަމަޢު ކަން ފަސޭހަ މުޖުތަމަޢު އަކުން ކޮންމެ ގޮތެއް ވަރިހަމަ މުޖުތަމަޢު އަކަށް ބަދަލްވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމާއި މެދު ވިސްނާލީ ކިތައް ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ ދެބަހެއް ނުވަމެވެ. ދިވެހިން ކަންނެތެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ދިވެހިން ކަން ފަސޭހައީއެވެ. މިއަދު ކަން ފަސޭހަ ކޮށްލައިފި ނަމަ މާދަމާ އެކަމުން ތުރާލަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ނުވެ ނުދާނޭ ކަމެއްކަން ޔަޤީނާ ގާތަށް އެނގެއެވެ.

2 ޚިޔާލު

 1. ތިޔައީ ދެން ވާހަކަ އެއްތޯ؟… ކޯސް ހަދާފަ ހުއްޓަސް އަދި އެމަސައްކަތަށް ފެސިލިޓޭޓް ނުވެ ހުރެދާނެ، ވަގުތު ވެސް ނުވެދާނެ.
  ފަހާތަނުގަ ތިބެނީވެސް ކޭކު އަޅާދެނީވެސް، ފޮތުގަ ރަބަރު ލައިދެނީވެސް ހަމަ ދިވެހިން ނޫންތޯ.
  ތަނަކަށްގޮސް ފައިކުރި ހެދޭނީވެސް ލާރި ހުރީމަ. ލާރި ހުންނާނީ މަސަކަތް ކޮށްގެން އެ ހޯދީމަ.
  އެއްވެސް މީހަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭނެ މީހެއް ނޫން.
  ދިވެހިންނޭ ނުކިޔަަ މިހާރު މިއޮއި ލައިފް ސްޓައިލް ކަންނެތީޔޭ ބުނި ބުނި ނަަމަ އަސްލު މާ ރަނގަޅު ކަންނޭގެ.

 2. ބޭބެގެ ތި ޚިޔާލާ ކޮއްކޮ ދެކޮޅެވެ. ލިޔުމަށް ތާޢީދެވެ. ހަމަ ޙަޤީގަތުގައި ވެސް ދިވެހިން ކަންފަސޭހައީއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވަރިހަމައީ އެވެ. ފަހާ ތަންތަނުގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިން ތިބޭ ޢަދަދު ދެ ޕަސެންޓަށް ވެސް ނާރާނެއެވެ. މައްސަލައަކީ ނުވަތަ މައުޟޫއަކީ ތިމާއަށް އެނގި ހުރި ތިމާއަށް އަމިއްލައަށް ވާވަރުގެ ކަމެއް ތިމާއަށް ކުރަން ނުކެރުމެވެ. ކަން ފަސޭހަ ކޮށްލާފައި ކޮންމެވެސް މީހަކާ ޙަވާލް ކުރުމެވެ. އެކަމުން ކަންނެތްކަމުގެ އިދިކޮޅު ސިފަ މުރާލިކަމަށް ކުރާނެ ޢަސަރެވެ. އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ދެވޭ މެސެޖެވެ. މިއީ މަށަށް ފަހުމްވި ގޮތެވެ.

Your email address will not be published.

More in ރިޕޯޓް