•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އޯލެވެލް އިމްތިހާނަށް ދަނިކޮން އެކްސިޑެންޓްވި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި މިދިޔަމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ 18 އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކަށެވެ. ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި އެ އެކްސިޑެންޓް ވެފައިވަނީ އެދުވަހުގެ 13:20 ގައި ސްކޫލްއަށް ވަންނަން ދިޔަ ކުއްޖެކެވެ. މި އެކްސިޑޭންޓުވީއިރު ސައިކަލު ދުއްވަންއިނީ ފިރިހެނެކެވެ.

އަނިޔާވި ކުއްޖާގެ އަތާއި ފައި މަށާއިގެންގޮސް ދަތެއް ބިނދިފައިވާކަމަށާއި ލޯކައިރިން ދެތަނަކުން މަށައިގެންގޮސް ލޮލުގެ އެތެރެއަށްވެސް ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ. ސުކޫލު ކުއްޖާގެ އިތުރުން ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައިވަނީ ފަރުވާ ދީފައިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިހާދިސާގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ ވަނީ އެދުވަހުގެ 2 ޖެހި އިރު ކުރިޔަށްދިޔަ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެފައިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެކަންވުމުން ކުއްޖާއަށް ވަނީ ނަފްސާނީގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިކަމަށް މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތުދިން ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސްމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

1 ޚިޔާލު

  1. މާލޭގައި ސްކޫލްތައް ފެށޭގަޑީގައާއި ނިމޭގަޑީގައި ޕޮލިސް ސާވިސްއިން ވެހިކަލް ތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތައް ޓްރެފިކް ބަންދުކުރޭ ، އެކަމަކު ކުޅުދުއްފުށިގައި ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ބޭފުޅުން ބޮޑު ދެސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ނިމޭގަޑީގައާއި ފެށޭގަޑީގައި ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވަނީ ކަމެއް ހިނގައިފިއްޔާ އިންވެސްތިގޭޓް ކުރަން ކްރައިމްސީންއަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބަވާ އުސޫލުން މަގުމަތީގައި ޑިސްޕްލޭކޮށްގެން . ކަމެއްޖިނގުމުގެ ކުރިންޕްރިވެންޝަން މާމުހިންމު ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް މި މަގަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުން ކިހިނެތް ވާނެތޯ . ޕްރިންސިޕަލްއޭއީސީ . ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލް . މޯލްޑިވްސްޕޮލިސް ސަރވިސް

Your email address will not be published.

More in ކުޑަ