•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

މީހަކު އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގާތު ބުންޏެވެ.

"އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގަ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ ކުނިކަހަން އުޅޭމީހެކޭ ނުބުނާތި އޭރުން އެމީހުން ދަރިފުޅަށް މަލާމާތް ކުރާނެ" .

އެމީހާގެ ދަރިފުޅު މިފޮޓޯ ނެގުމަށްފަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމަށްފަހު ލިއުނެެވެ.

"އަަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ކުނި ކަހާ މީހެއް، އަދި ބައްޕަ އަކީ އަހަރެންގެ ފަހުރާއި ޝަރަފް، އަހަރެން ބައްޕަދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ"

ދުނިޔެއަށް މިކަން އަންގާލަންބޭނުންވީއެވެ.

1 ޚިޔާލު

 1. މިދިރިއުޅުމަކީ ހަނގުރާމައެއް އަހަރެންގެ ކުޑަކުޑަ 3 ދަރީންނާއި އަންހެނުން ނަށްޓަކާ 15 ގަޑިއިރު ޅިބުނުމަސައްކަތެއްވިއްޔާ ކުރަން އޮފީހުގައި މަސައްކަތުމީހެއްގެ ވަޒީފާގައި 8 ގަޑިއިރު ހޭދަކޮށް ދެން ނިކުންނަނީ ބާޒާރަށް ބާޒާރުގައި ލިބުނުމަސައްކަތެއްވިއްޔާ ކުރަމުންމިދަނީ ބައެއްދުވަސްދުވަހު ގެއަށްވަދެވެނީ ކުދީންނިދާފަހުން އަންހެނުން ގުޅީމަވެސް ބުނަން މިއަދު ލިބުނުމަސައްކަތް ނިއްމާލާފަ ލަހެއްނުވެމިދަނީކަމަށް މާތްﷲ ގެ އޯގާވަންތަކަންމީ އަހަރެންނަކީ މިހާރު 57 އަހަރުވެފައިވާ މުސްކުޅިމީހެއް ކިޔަވައިގެން ހުރިމީހެއްނޫން އުޅެނީކުއްޔަށް އެހެނަސް ކޮށްމެމަހެއްގެވެސް 10 ހާތާ ކުލިދައްކަން
  އުއްމީދަކީ އަމިއްލަ ފްލެޓްއެއްލިބި އަނބިދަރީންނާއި އެކު އުޅެވޭނެ ދުވަހެއްދެއްކެވުން

  27

Your email address will not be published.

More in ރިޕޯޓް