ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރ ތަރައްޤީކުރުން: ދެކުނު ތިލަދުންމަތި ހުޅަނގު ބިތުގެ ރަށްތަކަށް ތަސައްވުރެއް!

Rasfushi

ތަޢާރަފް: ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރަކީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނު ބުރީގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދަށް، ޚާއްޞަކޮށް ނެއްލައިދޫ، ނާވައިދޫ، ހިރިމަރަދޫ، ކުރިނބީ، އަދި އެހެނިހެން ރަށްތަކަށާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ހިންގިދާނެ ފުޅާ ތަޞައްވުރެއް އޮތް މަޝްރޫޢެކެވެ. މި ސަރަޙައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، އިޤްތިޞާދީ، އަދި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބޭނުންތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި މި އާބަން ސެންޓަރުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. އުފެއްދުންތެރި، ޒަމާނީ ތަހުޒީބު އާބަން މާހައުލެއް އުފައްދައިގެން، މި މަޝްރޫއުގެ މަގުސަދަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އެކްވާކަލްޗަރ، މެރިކަލްޗަރ، ކޮމިއުނިޓީ ޓޫރިޒަމް، އަދި ވިޔަފާރި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ސިނާއަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް، އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި އިޖުތިމާއީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ކުދި އާބާދީތަކަށް މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދީ އެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމެވެ.

ގޮންޖެހުންތަކާއި ފުރުސަތުތައް: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނު ބުރީގެ މެދުތެރޭގައާއި ހުޅަނގު ދުނީގެ ރަށްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ނެއްލައިދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަމާއި ވަސީލަތްތައް މަދުކަމުން ތަރައްޤީއަށާއި އާމްދަނީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ވިޔަފާރިއާއި ހިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ނެތުމުން، މި ރަށްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތަކަށްވަނީ، ހުރަސްއެޅިފައެވެ. އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ނެއްލައިދޫއަށް ވަންނަ އާމްދަނީއާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ބޮޑު ނަމަވެސް، ނެއްލައިދޫގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއް ފަށަން ބޭނުންވަފއިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބިން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދެން ނެތުމާއި މަސައްކަތްކުރާނެ ތަންތަން އުފައްދާނެ ބިން ނެތުމުން ކުރިއެރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެ، ތޮއްޖެހުން ބޮޑުވެ، ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ އެވެ.

މި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ރަސްފުށީގެ ބޮޑު ފަޅު (މާފަރު) އަކީ އިރުމަތީ ބިތުން ހޯދެން ނެތް ފުރުސަތެކެވެ. މި ބޮޑު ފަޅުގައި އޮތް ބޮޑު ވިލުޒަމާނި ފަތުރުވެރިކަމާއި ރަށްވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންކަމަށް ބާއްވާފައިވެސް 700 ހެކްޓަރުގެ ބިން އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން އޮތް މި ފަޅު ކުދި އާބާދީގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދޭ ކުރިއަރަމުން އަންނާނެ އާބަން ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ އެވެ. އަތޮޅުގެ ހުޅަނގުގައި ރިސޯޓްތަކާއި ސިނާއީ ރަށްތަކާ ކައިރިން އެ ސިނާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އޮތް މި ސްޓްރެޓެޖިކް ލޮކޭޝަނުން ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހިދުމަތްތަކާއި ވިޔަފާރިއާއި ކަނޑާއި މޫދާއި ގުޅިފައިވި ސިނާއަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަ ދެއެވެ.

މަޤްޞަދުތަކާއި ފައިދާތައް: ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރުގެ އަސާސީ މަޤްޞަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކި ސިނާޢަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އެއްކޮށްލާ އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ފުރިހަމަ މޮޑެލްއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ މުހިންމު ފައިދާތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހައްލުތައް: މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ނެއްލައިދޫ، ނަވައިދޫ، ހިރިމަރަދޫ، ކުރިނބީ، އަދި އަވަށްޓެރި ރަށްތަކުގެ އަހުލުންނަށާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރަށްތަކުގެ އަހުލުންނަށް ބޭނުންވާ ގެދޮރުވެރިކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތޮއްޖެހުން ކުޑަވެ، ޒަމާނީ، ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުމަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ދިރިއުޅުމުގެ ޖާގަތައް ސަރަހައްދުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންދާނެ އެވެ.
 2. އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން: އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އެކްވާކަލްޗަރއާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކޮމިއުނިޓީ ޓޫރިޒަމްއާއި، ވިޔަފާރި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެތައް ސިނާޢަތެއްގެ ހަބެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަރުކަޒީ ރަށެކެވެ. މި އިގްތިސާދީ ސިންދިފާތުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާއި ތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ، މި ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ އެވެ.
 3. ވަޒީފާ އުފެއްދުން: މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ފެށިގެން މެދު އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރިވެރިކަމާއި ހަމައަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އުފެދިގެންދާނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ މިހާރުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ލިބި، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ކުރިއަރުވާ ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ.
 4. ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން: މިހާރު ތަރައްޤިކުރަމުންދާ ރިސޯޓްތަކާ އެއްއިންވުމާއި، ކޮމިއުނިޓީ ޓޫރިޒަމްގެ ފުރުޞަތު އިންތިހާއަށް އޮތުމުން، މޫދު ކުޅިވަރާއި، ޑައިވިންގ އަށް ބިނާކޮށް ފަތުރުވެރިކަމާއި، ކަނޑާ މޫދުގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތެއް ކުރިއަރާނެއެވެ.
 5. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރުކުރުން: އާބަން ސެންޓަރުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނެޓްވޯކްތަކާއި، ޔުޓިލިޓީސްއާއި، އާންމު ހިދުމަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޒަމާނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލިބޭނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ފަހި މާހައުލެއް އުފެދިގެންދާނެ އެވެ.

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ: ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ފުރިހަމަ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ބޭނުންވެއެވެ:

 1. ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް: ރަސްފުށީ ތިލަ ފަޅު ހިއްކައި ގޮނޑުދޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަރުހަލާއަކީ އާބަން ސެންޓަރ އުފެއްދުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކަށް ވާނެއެވެ.
 2. ޒޯނިންގ އެންޑް ޕްލޭނިންގ: ހިއްކި ބިންތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޒޯންކޮށް، ދިރިއުޅޭ، ވިޔަފާރި، ސިނާޢީ، އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޖާގަތައް ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ޕްލޭން ކުރެވޭނެއެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި އާބަން ޕްލޭނިންގެ އުސޫލުތަކުން ލޭއައުޓާއި ޑިޒައިން އަށް މަގުދައްކައިދޭނެ އެވެ.
 3. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް: އާބަން ސެންޓަރުގެ ކުރިއެރުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި މަގުތަކާއި، ޔުޓިލިޓީސް، އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނެޓްވޯކްތައް ފަދަ މުހިންމު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރެވޭނެއެވެ.
 4. ސިނާޢަތް އިންޓަގްރޭޝަން: އެކި ސިނާޢަތްތައް އިންޓަގްރޭޓްކޮށް، މިންހަމަ (ބެލެންސްޑް) އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުމުގެ މިސްރާބު ކަށަވަރުކުރުމުގައި ލޯކަލް ކޮމިއުނިޓީތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
 5. ތިމާވެށީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން: މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ ކުޑަމިނުން އިކޯލޮޖިކަލް ފުޓްޕްރިންޓް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިމާވެށީގެ އަސަރުތައް ވަޒަންކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.

ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބިޒްނަސް މޮޑެލް

ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރ މަޝްރޫއުގެ ކާމިޔާބީ ބަރޯސާވެފައިވަނީ އާމްދަނީ ހޯދުމާއި، ހަރަދު ބެލެހެއްޓުމާއި، ދިގުމުއްދަތުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލްއަކަށެވެ. މިއީ ހުށަހަޅާފައިވާ ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލްގެ އައުޓްލައިނެކެވެ.

 1. ބިން ހިއްކުމާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް:
 • ފަޅު ހިއްކުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަރުހަލާއަށް ފުރަތަމަ ފައިސާ ބޭނުންވާނެއެވެ.
 • މަގުތަކާއި، ޔުޓިލިޓީސްއާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ ނެޓްވޯކްތަކާއި، އާންމު ހިދުމަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 1. ޒޯނިންގ އަދި ބިން ދޫކުރުން:
 • ހިއްކޭ ބިންތައް ޒޯން ކުރެވޭނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ، ވިޔަފާރި، ސިނާއީ، އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ސަރަހައްދުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ޖާގަ ދިނުމަށެވެ.
 • ބިން ޕާރުސަލް ދޫކުރާނީ ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް އޯނަރޝިޕް އެއްކޮށްގެންނެވެ.

 

 1. އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތައް:
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް: ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި ވިޔަފާރި ތަންތަން ވިއްކައި ކުއްޔަށް ދިނުން.
 • އިންޑަސްޓްރިއަލް ލީސިންގ: ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އެކްވާކަލްޗަރ، އަދި މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރިތަކަށް ބިމާއި ފަޅާއި ވަސީލަތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން.
 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތައް: މޫދު ކުޅިވަރުތަކާއި، ޑައިވިންގއާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިއުނިޓީ ޓޫރިޒަމްގެ ހިދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ.
 • ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރި: ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ވިޔަފާރި ޖާގަތަކުން ކުއްޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީ.
 • ޔުޓިލިޓީސް އެންޑް ސާވިސަސް: ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ.
 • ހުއްދައާއި ލައިސަންސް: އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް ނަގާ ފީ.
 1. ކޯލަބަރޭޓިވް ޕާޓްނަރޝިޕްސް:
 • އެކިއެކި ސިނާޢަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ލާމެއްސުމަށް (އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމަށް) ލޯކަލް ކޮމިއުނިޓީތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.
 • ފަތުރުވެރިކަމާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފަދަ ވަކި ދާއިރާތައް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޕަބްލިކް-ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްތައް އާލާކުރުން.
 1. ތިމާވެށީގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަންތައްތައް:
 • ތަރައްޤީގެ އިކޯލޮޖިކަލް އަސަރު އެންމެ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހިނގަމުންދާ ތިމާވެށީގެ އެސެސްމަންޓްތަކާއި ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން.
 • އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ އިސްނެގުމެއްގެ ތެރެއިން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުން.
 1. ވަޒީފާ އުފެއްދުމާއި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން:
 • އެކިއެކި ސިނާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ވަދެގަތުމުން އެކި ހުނަރުތަކުގެ ފެންވަރުގައި ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ.
 • އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ލިބޭނީ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވުމާއި، ވަޒީފާގެ ނިސްބަތް މަތިވުމާއި، ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުވުމުންނެވެ.
 1. މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން:
 • ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ލޯކަލް ކޮމިއުނިޓީތައް ބައިވެރިކޮށް، ވިޔަފާރިވެރިކަމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުށަހެޅުން.
 • ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، އިޤްތިޞާދީ އަސަރު އިތުރަށް ބޮޑުކުރުން.
 1. ދިގުމުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް:
 • އާބަން ސެންޓަރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި، ޚިދުމަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މެނޭޖްމަންޓް އެންޓިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން.
 • ޕްރޮޕަޓީ ލީސް، ޔުޓިލިޓީ ފީ، އަދި ޓޫރިޒަމްގެ ހިދުމަތްތައް ފަދަ ރިކަރަންޓް އާމްދަނީގެ މަސްދަރުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދިގުމުއްދަތުގެ މާލީ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން.
 1. މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެޑެޕްޓޭޝަން:
 • އާމްދަނީ ހޯދުމާއި، ހަރަދާއި، މުޖުތަމަޢަށް ކުރާ އަސަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕާފޯމަންސް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުން.
 • ބަދަލުވަމުންދާ މާކެޓްގެ ހާލަތާއި، ސިނާޢަތުގެ ޓްރެންޑްތަކާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލް ހިންގުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރުން.
 1. އިޖުތިމާޢީ އަސަރު:
 • ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމާއި، ވަޒީފާ އުފެއްދުމާއި، މުޖުތަމަޢު ތަރައްޤީވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްރޫޢުގެ އިޖްތިމާޢީ އަސަރުތައް މިންކޮށް މުޢާމަލާތުކުރުން.

 

މި ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތަންފީޒުކޮށްގެން ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރުގެ މަޝްރޫޢުގެ މާލީ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ހާސިލްކުރުމާއި، މާނަހުރި ހެޔޮ ބަދަލެއް  ރަށްރަށުގެ އަހުލުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނުވާ، ކާމިޔާބު، ނަމޫނާ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޮޑެލްއަކަށް ވާނެއެވެ.

މެރީނާ ކޮންސެޕްޓް ފޯ ޔޮޓްސް އެންޑް ބޯޓިން ޓޫރިޒަމް:

ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި މެރީނާއެއް ހިމެނުމަކީ އިގްތިސާދީ ގާބިލްކަމާއި ސަގާފީ މުއްސަނދިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ އާ ވިސްނުމެއް ތައާރަފްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މެރީނާ ކޮންސެޕްޓްގައި ކަނޑުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހިމެނޭއިރު، ޑޮކިންގެ ވަސީލަތްތަކާއި، ފަސޭހަތަކާއި، ޒިޔާރަތްކުރާ ޔޮޓްތަކާއި ދޯނިފަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިދުމަތްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި ކޮންސެޕްޓުގެ ސަބަބުން މި މަޝްރޫޢަށް އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބެއެވެ:

 

 1. ޔޮޓް އެންޑް ބޯޓިން ޓޫރިޒަމް: މި މެރީނާގެ ސަބަބުން ރަސްފުށީ ޔޮޓާއި ބޯޓިން އަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ޝައުގުވެރިވާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ޚާއްޞަކޮށް (ޕޮޒިޝަންކޮށް)، ޔޮޓް އަދި ބޯޓިން ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަ އެވެ. ފަރުގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިވާ ވިލަކީ އުޅަނދުތަކަށް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ވާއިރު، ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ހޯދަން ދުނިޔޭގެ ދަތުރުވެރިންނަށް ދައުވަތު ދެއެވެ.
 2. 2. އިކޮނޮމިކް ކެޓަލައިސްޓް: މެރީނާ ޤާއިމުވުމުން ލޯކަލް އިޤްތިޞާދަށް ރިޕްލް އެފެކްޓެއް އުފެދެއެވެ. އެއީ މޫރިންގ ފީއާއި، ޔޮޓް މެއިންޓެނަންސް ސާވިސްއާއި، ޔޮޓް ޗާޓަރާއި، ވޯޓަރފްރަންޓް ޑައިނިންގ އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކާއި، ދިވެހި އުޅަނދުތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި، ވިޔަފާރިވެރިކަމަށާ ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.
 3. 3. ސަގާފީ ބަދަލުކުރުން: މެރީނާ ވެގެންދަނީ މި ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޒިޔާރަތްތެރިންގެ މެދުގައި ސަޤާފީ ހަރަކާތްތައް ހިއްސާކޮށް ބަދަލުކުރުން ބާއްވާ މަރުކަޒަކަށެވެ. މި ސަގާފީ ހިއްސާކުރުމަކީ، ލޯކަލް ގައިޑް ޓުއާތަކާއި، ސަގާފީ ތަޖުރިބާތަކާއި، ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ބެހޭ ގޮތުން ވިސްނުންތައް ފޯރުކޮށްދޭތީ، ދެފަރާތުގެ ވިސްނުމާއި އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.
 4. 4. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރުކުރުން: މެރީނާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ޑޮކިންގ ފެސިލިޓީތަކާއި، ފިއުލް ސްޓޭޝަންތަކާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކާއި، ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރުކުރުން ލާޒިމުވެއެވެ. މި އަޕްގްރޭޑްތަކުގެ ސަބަބުން ޖުމްލަކޮށް އާބަން ސެންޓަރަށް ފައިދާ ލިބި، އޭގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުވެގެންދެއެވެ.
 5. ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތައް: މެރީނާގެ ޕްލޭނިންގ އާއި ހިންގުން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި އާދަތަކަށް އެއްކީލިކުރުމުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިންޓަގްރޭޓްކުރުމާއި، ކަނޑު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވެ، ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މަޝްރޫޢުގެ ވަޢުދު ވަރުގަދަވެދާނެއެވެ.
 6. މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުސަތުތައް: މެރީނާގައި ކަނޑާއި މޫދު ކުޅިވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުސަތުތައް ތައާރަފްކޮށް، ދޯނިފަހަރު ދުއްވުމާއި ޔޮޓް ދުއްވުމުން ފެށިގެން މަސްވެރިކަމާއި މޫދު ކުޅިވަރުތަކާ ހަމައަށް ތައާރަފް ކުރެވެއެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މުއްސަނދިވެގެންދެއެވެ.

ޔޮޓްތަކާއި ބޯޓިން ޓޫރިޒަމަށް މަގުފަހިކޮށް އީޖާދީ މެރީނާ ކޮންސެޕްޓުން، ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓަކީ ތިލަދުންމަތި ދެކުނުގެ ހުޅަނޑު ބިތުގެ ރަށްތަކާއި ކުދި ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ފުރިހަމަ އަދި ކުރިމަގަށް އުފަންކުރާ ވިސްނުމެކެވެ. މި މޮޑެލް ވެގެންދާނީ އިގްތިސާދު ސިންދަފާތުކުރުމާއި، ސަގާފީ ބަދަލުކުރުމާއި، ޒިންމާދާރު ފަތުރުވެރިކަމާއި، ހިތްފަސޭހަކަން ގެނުވާ ޒަމާނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޖާގަތައް ގުޅުވައިގެން، ރައްޔިތުންނަށް އުޖާލާ މުސްތަގުބަލެއްގެ ވައުދު ފުއްދައިދީ، ލާމެހިގެންދާ އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވާ ނަމޫނާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މެރީނާ ކޮންސެޕްޓަކީ ތަޖުރިބާގެ ފަށަލައެއް އިތުރުކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޔޮޓް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން ޝައުގުވެރިކޮށް، މުޖުތަމައުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާމަށް ޙިއްޞާކޮށްދޭ ކޮންސެޕްޓެކެވެ. މުޅިން ވެސް މި މަޝްރޫއުގައި އިނޮވޭޝަން، އިންކްލޫސިވިޓީ، އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުން އެކުލެވިގެންވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށް ކާމިޔާބީގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއު ޕޮޒިޝަންކޮށްފައިވެ އެވެ.

 

ނިންމުން: ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމަކީ ދެކުނު ތިލަދުންމަތީގެ ހުޅަނގު ބިތުގެ އަހުލުންގެ ކުރިމަގަށް އިންގިލާބީ ފުރުޞަތުތަކަށް މަގު ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ. ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް، އިގްތިސާދު ސިންދަފާތުކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި، ޒަމާނީ ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތުގެ ޖާގަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުން، މި މަޝްރޫއަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދީ ގާބިލްކަން ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މަޝްރޫއެކެވެ. އެއްބައިވެ އެއްބާރުލުންދީގެން ކުރާ މަސައްކަތާއި ވިސްނުންތެރި ރޭވުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރަކީ ހުޅަނގު ބިތާއި ކުދި ރަށްތަކުގެ އަހުލުންނަށާއި  މުޅި ސަރަހައްދަށްވެސް ފައިދާހުރި ކާމިޔާބު އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ކުރެވިދާނެ އާބަން ސެންޓަރެކެވެ

އެޑިޓަރުގެ ނޯޓް: މިއީ، "ރަސްފުށީ އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ސެންޓަރ ތަރައްޤީކުރުން: ދެކުނު ތިލަދުންމަތި ހުޅަނގު ދުނި: ހުޅަނގު ބިތުގެ ރަށްތަކަށް ތަސައްވުރެއް" މިނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރެކެވެ. މި ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރަކީ، މިނޫހުގެ ކިއުންތެރިއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްފަހު ހިއްސާ ކުރައްވާ

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

 1. މި ކޮންސެޕްޓް ވަރަށް ފުރިހަމަ،ނަމަވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެންނާނެބާވެއެވެ.މި ކޮންސެޕްޓް ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރުގެ ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަމަކީ ކޮބާތޯއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *