ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 170 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

ޚުލާސާ:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 170 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ: 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ

ނަންބަރު: ނެތް

މިހާރު އޮތް ހިސާބް: މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

Yes

އަޙްމަދު ސަލީމް

Yes

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

Yes

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

Yes

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ

Yes

ޙުސައިން ޒިޔާދު

Yes

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

Yes

ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު

Yes

މުޙައްމަދު ރާޢީ

Yes

ޢަލީ ރިޟާ

Yes

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

AB

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

AB

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

AB

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

AB

ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް

AB

ޙުސައިން ވަޙީދު