ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 170 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

ޚުލާސާ:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 170 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ: 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ

ނަންބަރު: ނެތް

މިހާރު އޮތް ހިސާބް: މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

Yes

އަޙްމަދު ސަލީމް

Yes

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

Yes

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

Yes

ޙުސައިން ޒިޔާދު

Yes

މުޙައްމަދު ރާޢީ

Yes

ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް

Yes

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

AB

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

AB

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

AB

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

AB

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ

AB

ޢަލީ ރިޟާ

AB

ޙުސައިން ވަޙީދު

NOT

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

NOT

ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު