ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

ޚުލާސާ:

ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ: 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ނަންބަރު: 19/2020/ބ-17

މިހާރު އޮތް ހިސާބު: ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

Yes

އަޙްމަދު ސަލީމް

Yes

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

Yes

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

Yes

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

Yes

ޙުސައިން ޒިޔާދު

Yes

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

Yes

ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު

Yes

މުޙައްމަދު ރާޢީ

AB

ޢަލީ ރިޟާ

AB

ޙުސައިން ވަޙީދު

NOT

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

NOT

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

NOT

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ

NOT

ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް

NOT

މުޙައްމަދު ޝާހިދު