ހއ. އަތޮޅު މެންބަރުން

ހދ. އަތޮޅު މެންބަރުން

ށ. އަތޮޅު މެންބަރުން

މަޖިލިސް ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމެޓީގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މެންބަރުންނާ އެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުން ފުރާ އެންމެންނަށް ވީއައިޕީ ޚިދުމަތް ނުދޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.