ހއ. އަތޮޅު މެންބަރުން

ހދ. އަތޮޅު މެންބަރުން

ށ. އަތޮޅު މެންބަރުން

މަޖިލިސް ޚަބަރު

ޖުޑީޝަލް ސާވިސަސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ރައީސްކަމަށް މާފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަަރު ހުސައިން ރިޒާ އާދަމް އިއްޔެ އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. ރިޒާ އަކީ  ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ތަމްސީލްކުރައްވަނިކޮށް