fbpx

ހއ. އަތޮޅު މެންބަރުން

ހދ. އަތޮޅު މެންބަރުން

ށ. އަތޮޅު މެންބަރުން

މަޖިލިސް ޚަބަރު

ރިޒޯޓުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އަލުން ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ފާސްކޮށްފި

ރިޒޯޓުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އަލުން ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން އިން ފާސްކޮށްފިކަމަށް އެކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރުކަންވެސް ...