އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަޚުރުވެރި ތިލަދުންމައްޗަށް ތަރައްޤީއާއި، ބާރުވެރިކަން ހޯދާނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނެވެ.
އެކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް މިތިލަދުންމަތީގެ ކައުންސިލްތަކަށް، މިފަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ހޮވުމެއްކަމަށް ވާންވާނީ މިތިލަދުންމައްޗަށް ތަރައްޤީއާއި ބާރުވެރިކަން ހޯދުމުގެ ވިސްނުންހުރި، ޢިލްމާއި، ހިލްމް ހުރި މުރާލި ކެރޭ ކައުންސިލަރުންނެވެ.
"ތިލަދުން" ގެ ފަރާތުން މިހުޅުވާލަދިން ފުރުޞަތަކީ ރައްޔިތުން އެފަދަ ފަރާތްތަށް ދެނެގަނެ، ރައްޔިތުންގެ ހޮވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް ހޮވާލުމަށް ހުޅުވާލަދިން ފުރުޞަތެކެވެ.
މިފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓުން އެ ކެނޑިޑޭޓުންނަކީ ކޮން ބަޔެއްކަން ބުނެދީ، އެކެނޑިޑޭޓުންގެ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރު ހާމަކޮށްދީ، އެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފަސްއަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑި އަންގައިދިނުމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލަ ދެވިފައިވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަޚުރުވެރި ތިލަދުންމައްޗަށް ތަރައްޤީއާއި، ބާރުވެރިކަން ހޯދާނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނެވެ.
އެކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް މިތިލަދުންމަތީގެ ކައުންސިލްތަކަށް، މިފަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ހޮވުމެއްކަމަށް ވާންވާނީ މިތިލަދުންމައްޗަށް ތަރައްޤީއާއި ބާރުވެރިކަން ހޯދުމުގެ ވިސްނުންހުރި، ޢިލްމާއި، ހިލްމް ހުރި މުރާލި ކެރޭ ކައުންސިލަރުންނެވެ.
"ތިލަދުން" ގެ ފަރާތުން މިހުޅުވާލަދިން ފުރުޞަތަކީ ރައްޔިތުން އެފަދަ ފަރާތްތަށް ދެނެގަނެ، ރައްޔިތުންގެ ހޮވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް ހޮވާލުމަށް ހުޅުވާލަދިން ފުރުޞަތެކެވެ.
މިފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓުން އެ ކެނޑިޑޭޓުންނަކީ ކޮން ބަޔެއްކަން ބުނެދީ، އެކެނޑިޑޭޓުންގެ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރު ހާމަކޮށްދީ، އެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފަސްއަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑި އަންގައިދިނުމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލަ ދެވިފައިވާނެއެވެ.

ށ

ހއ

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހދ

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް

ށ

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް