ތަޢާރަފް:

މިރަށަކީ އަތޮޅުގެ އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. މި ރަށުގެ މީހުންނަކީ، ރޯނު ވެށުމާއި ބޯޓުބަނުމާއި ޚާއްޞަކޮށް ކާގޯ ބޯޓުފަހަރު ބަނުމަށް ވެސް މަޝްހޫރު ބައެކެވެ. މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައި ހަބެވެ. މިގޮތުން މި ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ރަށުގައި ވައިގެ ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކޮށް، ބޭނުންކުރުމަށްވަނީ ފަށާފައެވެ.

  • އާބާދީ:  10399

މުހިންމު ލިންކްތައް:

ކައުންސިލް

ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު

0

ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

0

ސިޓީ ކައުންސިލް މޭޔަރު

04

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

-

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

މެދު އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

މެދު ދެކުނު ދާއިރާ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

އިރު ދެކުުނު ދާއިރާ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް