ފޮޓޯ: ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ ހިއްސާ ކުރައްވާ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *