ފޮޓޯ: ތިލަދެކުނު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ފައިނަލް މެޗު (ނޮޅިވަރަންފަރު ލައިކަން - ޓީމު ހަނިމާދޫ)

ފޮޓޯ ހިއްސާ ކުރައްވާ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *