ރާއްޖެ

އިތުރަށް ތޮއްޖެއްސުމަކުން މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ހައްލެއް ނުވާނެ: އަލީ ހުސައިން

އިތުރަށް ތޮއްޖެއްސުމަކުން މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ހައްލެއް ނުވާނެކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ވިލިންގިލި، ދެން ހުޅުމާލެ، ދެން އައީ ގުޅީ ފަޅު، އަނެއްކާ އައީ ހުޅުމާލެ ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެން ހަދަން ޖެހޭނީ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވޯކާއެކު – އާތިފް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެން ހެދެންވާނީ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވަރކެއް ނުވަތަ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމަކާއެކުގައިކަމަށް، ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، އަޙުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ...
ކުޑަ

މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ!

މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރެ ވެހި، މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަންނަމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައެވެ. Male' city ah ...
ކުޑަ

ވައިޓް އެލާޓް: މ އަތޮޅުން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅާ ދެމެދު

ކުުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓްއޮފީސް) އިން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު 03:00 އިން ހެންދުނު 08:00 އަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރުނީ މ އަތޮޅުން ފެށިގެން ...
ރާއްޖެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނަން – ރައީސް

މިރޭ ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ހިނގި ފަދަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖެ

ރެޑްކްރެސެންޓުން އެމްޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވިފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރެޑްކްރެސެންޓް އިން ފަންޑެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތަކެތި ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކަލާފާނުގެ ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގާ ދިމާ ގޭޓުން ވަނުމަށް ރެޑްކްރެސެންޓުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ބީއެމްއެލް: ...
ކުޑަ

މޫސުމާ ބެހޭ ބޮޑު ހަޅުތާލު ކުޅުދުއްފުށީގައިވެސް ކުރިއަށްދަނީ

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރަން ސަރުކާރުތަކަށް ގޮވާލުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ސްޓްރައިކް ކުޅުދުއްފުށީގައިވެސް ފަށައިފި އެވެ KF youth is calling for #climateactionnow We ...
ރިޕޯޓް

މިނިމަމް ވޭޖް އާއި އިންކަމް ޓެކްސް: ރައީސްގެ އުންމީދީ ޖަވާބުތަކެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިއްޔެ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މިނިމަމް ވޭޖް އާއި އިންކަމް ޓެކްސް އާއި ބެހޭގޮތުންވަނީ އުންމީދީ ވާހަކަފުޅުތަތެއް ދައްކަވާފައެވެ. އިންކަމް ޓެކްސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ...
ރާއްޖެ

ޑިސްކައުންޓް ބޭނުމިއްޔާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ހިފައިގެން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓަށް

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ހިފައިގެން ގޮސް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ބާޒާރުކުރުމުން ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް އެންމެ ...
ކުޑަ

“ފަތިސްނަމާދުގެ އަޖުރާއި ޡަވާބު އިނގޭނަމަ ފިރުކިފައިވެސް ދާނެއެވެ.”

ނަމާދަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ތަނބެވެ. ފަރުޟު ފަސްނަމާދަށް ރައްކާވެތިބުމަށް މާތް ނަބިއްޔާ ވަނީ އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަންގަވާފައިއެވެ.އަދި ނަމާދު ތަކުގެ ތެރެއިން އިޝާނަމާދާއި ފަތިސްނަމާދަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައި ވެއެވެ. ...
ރާއްޖެ

ކްރޮސްރޯޑްސް: ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫއު

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫޢުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެނބޫދޫ ފިނޮޅު ހިއްކައި އެފިނޮޅުގައި މުޅިން ތަފާތު އައު ވިސްނުމަކަށް ބިނާކުރި ރިސޯޓު ކްރޮސް ރޯޑްސް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ”ހިލްޓަން ...
ކުޑަ

އަހުމަދު އަބްދުﷲ، ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ނިސްބަތްވާ ދައިރާގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ދާއިރަގެ ރަށްތަކަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވަޑައިގަތީ ...

Posts navigation