ކުޑަ

ރާއްޖެ އަލުން ކާބަން ނިއުޓުރަލް ޤައުމަކަށް ވުމުގެ އަމާޒު ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅައިފި

  ރާއްޖެ އަލުން ކާބަން ނިއުޓުރަލް ޤައުމަކަށް ވުމަށް އަމާޒު ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއް ވައިފިއެވެ. މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ ...
ކުޑަ

އުތީމު, މޮޅަދޫ އަދި ނައިވާދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން 18 ރަށެއްގެ ފެނާއި ...
ރާއްޖެ

ހުޅުމާލެ އިމާރާތެއްގައި ކުލަ ލާން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ ގެއެއްގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއް ގެ ބޭރުގައި ކުލަލާން އުޅުނު މީހަކު ވެއްޓިފައިވާ މައްސަލަ އެއް މިޔަދު 17:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ...
ރާއްޖެ

ކަރަންޓު ލޯޑު ބޮޑުވުން ހައްލުކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހޫނުމޫސުމާއި ދިމާކޮށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ވަރު އިތުރުވެ، ލޯޑް ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯ އިން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން މާލެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަަރަންޓް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އިތުރު 1.6 މެގަވޮޓްގެ ...
ރާއްޖެ

ރިނބުދޫ ސަޤާފީ މަގު ހުޅުވައިދެއްވައި ”މަރިޔަންމާ“ ކެންޕެއިން ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދުއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު އެރަށު ސަޤާފީ މަގު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައި، މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި ތުއްތުކުދީންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭ ...
ކުޑަ

ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ބަނދަރުން ބިމެއް 15 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އިން ނިންމައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެކައުންސިލްއިން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބަނދަރު ހުޅަނގު ދެކުނު ކޮޅުން ...
ރިޕޯޓް

މޮޅުވީ ކޮންކޮޅެއް!

ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 15 ދުވަހު ”ލީކްސް“ ޓުވީޓަރ އެކައުންޓުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކާއި ނިކަން ވައްތަރު އަޑެއްގެ މީހެއްގެ އަޑު ހިމެނޭ އާންމުން ސިއްސުވާލި އޯޑިއޯތަކުގެ އަޑު ކެނޑުނީ ސިޔާސީ ބުރަދަން ހުރި ...
ރާއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ތަރުތީބުގެ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލަން އެދިއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ވަކި ދާއިރާއަކަށް ތަފާތު ނުކުރެވޭނެ އުސޫލަކުން ތަރުތީބު ކޮށްދެއްވުންއެދި މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމެޓީގައި އެދިއްޖެއެވެ. އެގޮތަށް އެދި ވަޑައިގަތީ މަޖިލިސްގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މަޖިސްގެ ...
ރާއްޖެ

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންގެ ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޒަންގައި ހިމެނޭ ކ. އަތޮޅާއި، އއ. އަތޮޅާއި، އދ. އަތޮޅާއި އަދި ވ. އަތޮޅު ...
ރާއްޖެ

އަނެއްކާވެސް ޑެކޯ ވުމުގެ ހާދިސާއެއް: ޑެކޯވި ފަތުރުވެރިޔާ މާލެ ގެންނަނީ

ކަންދެހެރަ މަންތާ ޕޮއިންޓުގައި ޑައިވިންގ ކުރަނިކޮށް ޑެކޯވި ފަތުރުވެރިއަކު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ބުނީ ކަންދެހެރަ މަންތާ ޕޮއިންޓުގައި ޑައިވިންގ ...
ރާއްޖެ

ޑރ ބިލާލް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ އިލްމީ ބޭފުޅެއް، އިސްލާމި މުފައްކިރެއް: ޑރ ޝަހީމް

ޑރ ބިލާލް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ އިލްމީ ބޭފުޅެއް، އިސްލާމި މުފައްކިރެއްކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ، ޑރ. ...
ކުޑަ

މަހުލޫފްއަކީ ބޮޑު ފިނޑިއެއް، ރައީސް ނަޝީދަކީ ކަލާންގެތަ؟: މަޢޫޒް

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހުލޫފްއަކީ ބޮޑު ފިނޑި އެއްކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަކީ ކަލާންގެތޯ، ހދ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މަޢޫޒް ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޝްރޫހު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ...

Posts navigation