ކުޑަ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ޝިފާޒު ކެމްޕެއިންގައި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި

އެމްޑީޕީގެ ނައިބްރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރައްވަމުންދާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅު ތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށް ތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން އެބަ ގެންދަވައެވެ. އިއްޔެ ހއ އަދި ހދ ގެ ...
ރާއްޖެ

ކްރޮސްރޯޑްސް ގެ ތިންވަނަ ރަށުގައި 80 ކޮޓަރީގެ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ”ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް“ ގެ ތިންވަނަ ރަށުގައި 80 ކޮޓަރީގެ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ ތައިލެންޑުގެ ސިންގްހާ ...
ކުޑަ

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ. ސިޔާސީ އެކި ފިކުރުގެ 35 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރައްވާ މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށާފައިވަނީ ލަންކާ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 7:00 ...
ކުޑަ

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަފާފު އާއި ހަނާ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހުންނަ ހއ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމް ސާނަވީން މަރިޔަމް އަފާފު މުހައްމަދު، މަތީ ސާނަވީން އައިޝަތު ހަނާ ހޯދައިފިއެވެ. އަފާފު ވަނީ ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ...
ކުޑަ

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 116 ދަރިވަރުން އަމަލީ ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލަށް

ސައިންސް މާއްދާ އާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދަން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 5 އަދި 6 ގެ ދަރިވަރުން ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ. އަފީފުއްދީން ސްކޫލުން ބުނިގޮތުގައި ...
ކުޑަ

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ސްކައުޓް ކޭމްޕްއަށް ތުރާކުނަށް

ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ހަ ވަނަ ސްކައުޓް ކޭމްޕް ތުރާކުނުގައި ފަށައިފިއެވެ. ކޭމްޕް ޖަހާފައި ވަނީ ތުރާކުނު ސްކޫލްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއް ގައެވެ. ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް ...
ކުޑަ

ގޫގަލް މެޕްއިން ތިލަދުންމަތި ހިމެނޭ ބަޔެއް ސަރަޙައްދު އަޕްޑޭޓުކޮށްފި

ގޫގަލް މެޕްގައި ތިލަދުންމަތީ ހިމެނޭ ބަޔެއް ސަރަޙައްދު އަޕްޑޭޓު ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ތިލަދުންމަތީ ކުޅުދުއްފުށި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ގޫގަލް މެޕް އިން ބަލާއިރު ދާދިފަހުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހެދި އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދު ...
ކުޑަ

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން ކ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ އަތޮޅާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދަމު 02:00 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 08:00 އާއި ...
ކުޑަ

ނެއްލައިދޫ ކަނބަލުން ހިންގި ”ހެލްޕް ހަސީ“ ހަރަކާތަށް ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

އަކިއުޓް ޕްރަމަޔަލޯސިޓިކް ލުކީމިއާ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސޭޑީކޯނަރ ޙަސީނާ ޙަސަން އަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ނެެއްލައިދޫ ކަނބަލުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ހެލްޕް ޙަސީނާ“ ގެ ހަރަކާތަށް ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ...
ރާއްޖެ

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނިކުންނަވާ ރައީސް ނަޝީދާއި އަސްލަމައް ވޯޓު އަޅުއްވާ: ޝިފާއު

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނިކުންނަވާ ރައީސް ނަޝީދާއި އަސްލަމްއަށް ވޯޓު އަޅެއްވުމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ސިފާއު މިހެން ގޮވާލެއްވީ ހިންނަވަރުގައި މިރޭ ބޭއްވި އަސްލަމްގެ ކެންޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައެވެ. މިޖަލްސާގައި ...
ރާއްޖެ

ވިސާއާ ނުލާ މޮރޮކޯ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިސާއާ ނުލާ މޮރޮކޯ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިވަގުތު މޮރޮކޯގައި ހުންނެވި ފޮރިން ...
ކުޑަ

ލައިބީރިއާ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރައިގެ 30 އިންސައްތަ ކުޑަކުރަން މެންބަރުން ނިންމައިފި

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލައިބީރިއާގެ ބަޖެޓުން އެގައުމުގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސުން 30 އިންސައްތަ ކުޑަކުރުމަށް އެގައުމުގެ ރައްޔޮތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެގައުމުގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...

Posts navigation