ކޭތައިގެ އަނދިރިކަން ހަނދާންކޮށްދެނީ ކަށްވަޅުގެ އަނދިރިކަން: ޚުތުބާ

ކޭތަ ހިފުމުން ދުނިޔެއަށް ވެރިވާ އަނދިރިކަން ހަނދާންކޮށްދެނީ ކަށްވަޅުގެ އަނދިރިކަންކަމަށް މިއަދު ކުރި ކޭތަ ނަމާދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 8:50 ގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ...
ކުޑަ

ކާފަރުންގެ ޢީދުތަކުގައި ތަޙުނިޔާ އަދި މަރުޙަބާ ކިޔުމަކީ ޞަލީބަށް ސަޖިދަ ކުރުމުން ތަޙުނިޔާކިޔުން ކަހަލަ ކަމެއް!

ކާފަރުންގެ ޢީދުތަކާއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހަފުލާތަކުގައި އެބައިމީހުންނަށް ތަހުނިޔާކިޔާ (މަރުޙަބާ ކިޔުމަކީ) އެބައިމީހުން ޞަލީބަށް ސަޖިދަ ކުރުމުން ތަހުނިޔާކިޔުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. މިއީ ...
ބޮޑު

އުޒުރެއް ނެތި ހުކުރަށް ނުދާ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ސިއްކަ ޖެހި، ހިތް ބަންދު ވާނެ

މަޖުބޫރު އުޒުރަކާއި ނުލައި ހުކުރު ނަމާދަށް ނުދާ މީހުންގެ ހިތުގައި ސިއްކަޖެހި، ހިތްތައް ބަންދުވެގެންދާނެއެވެ. ޝަރުއީ އެއްވެސް އުޒުރަކާއި ނުލައި ހުކުރު ނަމާދަށް ...
ބޮޑު

ޗުއްޓީ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި

ޗުއްޓީ އަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް މުސްލިމަކު އޭނާގެ ޢަމަލުން ދުރުވެގެން ހުންނަންޖެހޭ ހުސްވަގުތެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. މުސްލިމުން މަސައްކަތުން ޗުއްޓީވާނީ މަރުވާ ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ދެބައޮޑުވުމަށް އޮތް މަގަކަށް ނަހަދަމާ!

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ދެބައޮޑުވުމުގެ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރެމުންދާތީ، އެކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ރައްކާތެރިވާން ޖެހެއެވެ. ދެބައޮޑުވުމަކީ، ހިތުގެބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައެއްޔެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ހިތާމަތަކާއި ދަތިއުނދަގުލާއި ބަލިމަޑުކަން ފިލުވުމަށް ކިޔާނެ ޛިކުރު

ގިނަ ގިނައިން ކިޔަންވީ ހަ ޛިކުރެއް ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ ނުތަނަވަސްކަމެއްގައި ތިބާގެ ހަތިޔާރަކަށް ހަދަންޖެހޭ މި ހަޛިކުރު ...
ކުޑަ

ޢިލްމުވެރިންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ – އަލްމަރްޙޫމު އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ބަސްފުޅެއް

ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް؛ ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ (ޢިސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންމަނިކުގެ) ބައްޕާފުޅަކީ ގުޅީ ޢަލީކަލޭގެފާނުގެ ޢީސާކަލޭގެފާނެވެ. މަންމާފުޅަކީ، ރަންފުޅުގޭ ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation