ބޮޑު

ކުރެވޭ ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމަކުންވެސް، ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިދާނެ

އުފާވެރިކަމުގައި ހުންނަތަން މެނުވީ އެހެން މީހުނަށް ނުދައްކާށެވެ. މީހުނަށް އަބަދުވެސް ހިނިތުންވުމުގައި ހުރެ ބައްދަލު ކުރާށެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަނީ ނަމަ ޤުރުއާނަކީ ތިބާއަށް ދުނިޔެމަތިން ހިތްހަމަ ޖެހުން ގެނެސްދޭ ސުވަރުގެ ...
ކުޑަ

އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތާއެވެ! ތިބާއަށް އަދި ކިހާދުވަހަކު މިދުނިޔޭގައި އުޅެވޭނެހެއްޔެވެ؟

އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތާއެވެ! ތިބާއަށް އަދި ކިހާދުވަހަކު މިދުނިޔޭގައި އުޅެވޭނެހެއްޔެވެ؟ ވިހިއަހަރު ހެއްޔެވެ؟ ސާޅީސް އަހަރު ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ފަސްދޮޅަސް އަހަރު ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ މާދަމާ ވެސް ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ...
ކުޑަ

ލޯބިވާ ބޭބޭ އެވެ! ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ!

ޚާލިޤްވަންތަ ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ބޭބެއަށާއި އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވަނީ ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަށެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވަނީ “ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ (238) – البقرة – މާނައަކީ “ ތިޔަބައިމީހުން ...
ރާއްޖެ

”ދީނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމުގައިވިޔަސް، އަދާވާތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެ، އެމީހަކީ ހިދާޔަތު ދެވިދާނެ މީހެއް“

ދީނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމުގައިވިޔަސް، އެމީހަކީ ހިދާޔަތު ދެވިދާނެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ އަދާވާތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޒިންބާބުވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ ...
ކުޑަ

”ކަޅުދިރީގައި މަރު ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ޝިފާ ވޭ“

ކަޅު ދިރި ގަހަކީ އިންޑިޔާގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ހުންނަ ގަހެކެވެ. ގަހުގެ ދިގު މިނަކީ ގާތްގަޑަކަށް ބައިމީޓަރު ވަރެވެ. މިގަހުގައި ނޫކުލައިގެ މާތަކެއް އަޅައެވެ. މިގަސް ހެދެން ފަށާފައިވަނީ ތުރުކީއައި އިޓަލީގައެވެ. ...
ބޮޑު

އުމުރުން 7 އަހަރުގެ މާރިޔާ ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފި

އިންގްލޭންޑްގެ ލޫޓޮން އަށް ނިސްބަތްވާ މާރިޔާ މުޅި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށް، އުމުރުން 7 އަހަރުގައި ހާފިޒާއެއްގެ ލަޤަބްވަނީ ހޯދާފައެވެ. ސީރިއާއަށް އެހީވުމަށް ބޭއްވުނު ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޗެލެންޖެއްގައި އުމުރުން 5 އަހަރުގައި ...
ބޮޑު

މަރުގެ ވާހަކަ އަކީ ސަމާސާއެއް ނޫން. މަރަކީ ސަކަރާތް ޖަހާވަރަށްވުރެ މާބިރުވެރިކަމެއް.

ހަގީގަތުގަ އެއީ ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭވަރު ބޮޑު ޖަރީމާއެކެވެ. އެއީ ޖާހިލުކަމުގެ އިންތިހާއެވެ. މިޒަމާނުގެ ދިވެހިންނަށް ލިބިފައި މިވާ ޒަމާނީ ތަރުބިއްޔަތާ އެކު ޟަމީރެއް ވެސް އޮންނަ ހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. ...
ބޮޑު

އިސްލާމް ދީނުގައި އިންސާނާގެ މަޤާމު

އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނާއަށް އެންމެ އިސް އަދި އެންމެ ޤަދަރުވެރި މަޤާމުދީފައިވާ ދީނެވެ. މިމަޤާމު ދީފައިވަނީ ވަކި ނަސްލަކަށް، ވަކި ފަންތިއަކަށް، ވަކީ ޤަބީލާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަތަކަށް ބެލުމެއްނެތިއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމް ...
ކުޑަ

ކޭތައިގެ އަނދިރިކަން ހަނދާންކޮށްދެނީ ކަށްވަޅުގެ އަނދިރިކަން: ޚުތުބާ

ކޭތަ ހިފުމުން ދުނިޔެއަށް ވެރިވާ އަނދިރިކަން ހަނދާންކޮށްދެނީ ކަށްވަޅުގެ އަނދިރިކަންކަމަށް މިއަދު ކުރި ކޭތަ ނަމާދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 8:50 ގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮށްފައިވާއިރު، ކޭތަ ނަމާދުގެ ...
ބޮޑު

ކާފަރުންގެ ޢީދުތަކުގައި ތަޙުނިޔާ އަދި މަރުޙަބާ ކިޔުމަކީ ޞަލީބަށް ސަޖިދަ ކުރުމުން ތަޙުނިޔާކިޔުން ކަހަލަ ކަމެއް!

ކާފަރުންގެ ޢީދުތަކާއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހަފުލާތަކުގައި އެބައިމީހުންނަށް ތަހުނިޔާކިޔާ (މަރުޙަބާ ކިޔުމަކީ) އެބައިމީހުން ޞަލީބަށް ސަޖިދަ ކުރުމުން ތަހުނިޔާކިޔުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. މިއީ އެބައިމީހުން ރާ ބުއިމުންނާއި، ޒިނޭ ކުރުމުން ތަހުނިޔާ ...
ބޮޑު

ހުކުރު ދުވަހަކީ ކިހާ މާތް ދުވަހެއްތަ؟

ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހުކުރު ދުވަސް ވަނީ އެންމެ މާތް ދުވަސް ކަމުގައި ލައްވަވާފައެވެ. އަދި މުޅި އަހަރަށް ބަލައިފިނަމަ ނަޙްރުގެ ދުވަހަކީ އަހަރުގެ އެންމެ މާތް ދުވަހެވެ. މީގެ އިތުރުން ...
ބޮޑު

އުޒުރެއް ނެތި ހުކުރަށް ނުދާ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ސިއްކަ ޖެހި، ހިތް ބަންދު ވާނެ

މަޖުބޫރު އުޒުރަކާއި ނުލައި ހުކުރު ނަމާދަށް ނުދާ މީހުންގެ ހިތުގައި ސިއްކަޖެހި، ހިތްތައް ބަންދުވެގެންދާނެއެވެ. ޝަރުއީ އެއްވެސް އުޒުރަކާއި ނުލައި ހުކުރު ނަމާދަށް ދިއުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަ ކުރުމާއި ތަފާތު ކަންކަމުގައި ...

Posts navigation