fbpx

ދީން

ޢާޝޫރާ ދުވަސް

މުޙައްރަމު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޢާޝޫރާ ދުވަހެވެ. އެދުވަހަކީ މޫސާގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން، ފިރްޢައުނާއި އޭނާގެ އަޢުވާނުންގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތް ކުރެއްވި ދުވަސްކަމަށް ރިވާވެގެން އާދެއެވެ. ...
ކުޑަ
ކުޑަ

އެކަނިވެ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވޭ ހެއްޔެވެ؟

ހިތްތަކައް ހަމަޖެހުން ލިބޭނީﷲ ހަނދުމަ ކުރުމުންނޫން ހެއްޔެވެ؟ ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގެނި، ދަސްކޮށްގެން ކިޔަވާ މީހާ ވާނީ، މާތްވެގެންވާ، މާތް ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރި މަލާއިކަތުންނާ އެކުގައެވެ. އަދި ޤުރްއާން ކިޔަވައި، ...
ކުޑަ

ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ

އިންސާނީ ފިތުރަތުގައި ދުނިޔަވީ އެކިއެކިކަންކަމުގެ ދަހިވެތިކަން ލައްވާފައިވާތީ ،ހަވާނަފްސު އެމީހެއްގެ މައްޗަށް  ގަދަވެގަންނަ ހިނދެއްގައި  ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ  މަޢުސޫމް ކުރަށްވާފައިވާ އިންސާނަކު  ފިޔަވައި ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ފާފައެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.ނަމަވެސް އެކަން އިޙްސާސްކުރެވުމާއި ...
ބޮޑު

ކަށްވަޅުގައި ތިބާގެ އެކުވެރިއަކަށް ގެންދާނީ ކާކު؟

7 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅެމުންދާ މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް އެކަނިވެރިއޭ ބުނެ ދަޢުވާކުރަމުން ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއް ހޯދުމަށް ރެއާއި ދުވާލު އެއްބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ. ނޫނީ ލޯބިވެރީން ހޯދަނީއެވެ. މިކަމުގައި މިބައިމީހުން ...
ކުޑަ

ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުން

الحمد لله وصلى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وبعد: އެއީ ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. އެއީ މޫނުތައް އަލިވެގެންވާ ބައެކެވެ. އެމީހުންގެ ނިތްކުރިތަކުގެ ވިދުން ގަދަ ވެގެންވާ ...

ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ބައެއް ކާނާ އަދި އޭގެ ފައިދާ

އަހަރެމެންގެ ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އެންމެ ގިނައިން ފަރިއްކުޅުވި ބައެއް ތަކެއްޗާއި އެތަކެތިން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާ ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް
ކުޑަ

މޫސާގެފާނުންގެ ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުޢާ

ޤަތާދާ (ރަޙިމަހުﷲ) ވިދާޅުވިއެވެ: މޫސާގެފާނުން ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދެންނެވިއެވެ: "އޭ އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ތައުރާތުން އުއްމަތެއް، އެއީ އެހެނިހެން ހުރިހާ އުއްމަތްތަކަށްވުރެ ރަގަޅު އުއްމަތެއްކަމުގައި ވާތީ ދުށީމުއެވެ. އެމީހުންނަކީ ހެޔޮކަންތަކަށް ...
ކުޑަ

އެއްދުވަހުގެ ރޯދައިން 2 އަހަރުދުވަހު ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ފުހެވެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

އެއްދުވަހުގެ ރޯދައިން 2 އަހަރުދުވަހު ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ފުހެވެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހަކީ އަހަރުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މާތް ﷲ ގެ ޙަޒުރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތި ދުވަސްތަކެވެ. ...
ކުޑަ

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ނަމާދުކޮށް ޒިކުރު ކުރާ މީހުންދެކެ ޖިންނި ޝައިޠާނުން ބިރުގަނޭ!

އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް އަޚަކު އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދިން، ދަރުސަކަށް ފުދޭ، ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. ދާދި މިދާކަށްދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެއަށް ދިމާވި ބިރުވެރި ޙާދިޘާއެއް މެއެވެ. ﷲ ގެ ހެޔޮރަޙުމަތުން މިޙާދިޘާ ...
ރިޕޯޓް

މަންމައަކު ރޮއްވާލި، ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ކުރެހުން!

ކުޑަކުޑަ ޢާއިލާއެކެވެ. ދެ ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ދަރީންނަށް އޯގާތެރި މަންމަ އެކެވެ. ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތްކުރާ ބައްޕައެކެވެ. ޢާއިލާގައި ބާކީ ދެން ހުންނަނީ އެންމެ ފަރުދެކެވެ. އެއީ ކުދީންގެ ...

Posts navigation