fbpx

ދީން

މުފްތީ މެންކާއި ބައްދަލުވި، ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހާއަށް ދިން ޖަވާބު!

މިއީ މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުހެއްގައި އެބޭފުޅާ ކިޔައިދެއްވި އެބޭފުޅާއާއި ބައްދަލުވި ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހަކަށް (އެތީސްޓް) ދެއްވި މޮޅު ޖަވާބުގެ ވާހަކައެވެ. އެއްފަހަރަކު މުފްތީ މެންކް މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ކުރެއްވި ...
ކުޑަ
ރިޕޯޓް

މީހުން ކުރާ ގޯސް ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އެމީހެއްގެ ގާތުގައި ބުނާށެވެ. ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑު!

އިންސާނުންނަކީ ގޯސް ކަންތައްތަކަށް އަރަގަންނަ ބައެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެހެން އެކަން ވަނީ އެކަމަކީ ގޯސްކަމެއްކަން އެނގި ތިބެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު އެކަން ކުރެވެނީ ނޭގިތިބެއެވެ. ނުވަތަ މަޖުބޫރުވެގެންނެވެ. މީހެއްގެ ކިބައިން ...
ކުޑަ

ދެއްކެން ސަދަގާތް ނުކުރޭ: ޚުތުބާ

ދެއްކުންތެރިކަމަށް ސަދަގާތް ކުރުމަކީ އަޒާބު ލިބެނިވި ކަމެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނީ، ސަދަގާތް ކުރުމުގެ އެންމެ މޮޅު އިތުރު ގޮތަކީ ސިއްރުން ސަދަގާތް ...
ބޮޑު

ޢީދުގެ އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތައް

ބަރަކާތްތެރި ޢީދު ދުވަހަކީ މުސްލިމުން އުފާކުރުމަށްޓަކައި މާތް ﷲ ޝަރުޢު ކޮށްދެއްވި ދުވަހެކެވެ. ވީމައި ފިޠުރު ޢީދާއި ޢަޟްޙާ ޢީދު ދެދުހުގައިވެސް رسول الله صلى الله عليه وسلم ކަންތައްތައް ...
ކޮލަމް

ފާއިތުވެގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ޢުމުރުން މަދުވެގެންދާ ދުވަހެކެވެ. މަރާއި ގާތްކުރާ ވަގުތުކޮޅެކެވެ.

ވަގުތަކީ ވަރަށް އަގުހުރި އިންސާނާގެ ރައުސުލްމާލެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތެވެ. މިދުނިޔޭގައި އޭނާ ވޭތުކުރާ ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅަކީ އޭނާގެ ޙަޔާތުން މަދުވެގެން ނެތިގެންދާ  ވަރަށް އަގުހުރި ވަގުތުކޮޅެކެވެ. މަރާއި ގާތްކުރާ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. އަލް އިމާމް ...

ރަމަޟާން މަސް ނިމިގެން ދާހިނދު

ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަންތައް ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އަޅުކަންތައް ނިމުމަކަށް އަންނަނީއެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ ނަފްސާ ކޮއްލަން ޖެހޭ އެތައް އެތައް ސުވާލެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމަތިވަރި މައްސަރުގެ އަޅުކަން ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ލައިލަތުލް ޤަދްރި ލިބޭތޯ ތިޔަބައިމީހުން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ!

ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 މިހާރު މިވަނީ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގެ ފަހު ދުވަސްތައް މިވަނީ ގުނަން ފެށިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ރަމަޟާން މަސް ނިމިގެންދާއިރު، އޭގެ ބޭނުން ...
ކުޑަ

ހުސް ވަގުތުގައި ﻗﺮﺁﻦ ކިޔަވާ ޒުވާނާގެ ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ހަވީރު އޮފީސް ނިންމާލާފައި އޭނާ ގޮވައިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައިމެވެ. އަހަރެމެންނަށް ދެވުނު އިރު އެތާނގައި (ހޮސްޕިޓަލުގައި) ވަރަށް ގިނަ މީހުން ...
ބޮޑު

ބަރަކާތް ތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގެ މައްސަރެއް ނޫނެވެ.

އޭ! އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނޭވެ. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތައް ފާއިތުވެގެން ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރަމަޟާން މަހަކީ ކުޅިވަރުން ހިތްހަމަޖައްސާލުމުގެ މައްސަރެއްކަމުގައި ދެކޭ ބަޔަކު އުޅޭކަމީ ވަރަށް ހިތާމަހުރިކަމެކެވެ. މީ ...
ކުޑަ

ﷲ އަށް ދުޢާ ދެންނެވުން

އަޅުގަނަޑުމެން އިންސާނުންނަށް ހިތާމައާ ހިތްދަތިކަން ލިބޭވަގުތު ނުވަތަ ބޭނުންވާކަމެއް ކުރަން އުޅެނުވާ ފަހަރު ތަކުގައި، އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެކަން ހިއްސާކުރުމާއި ޝަކުވާ ކުރުމަކީ ޢާއްމުކަމެވެ. އެގޮތަށް ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ...

Posts navigation