ޝެއިޚް ޝަފީއުގެ ގަލަމުން: ލޮބުވެތި ނޫސްވެރިންނޭވެ!

ނޫސްވެރިކަމަކީ މިޒަމާނަށް ބަލާއިރު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހަތިޔާރެވެ. އެހާމެނުފޫޒުގަދަ ވަޞީލަތަކަށެވެ. މުޖުތަމަޢެއްގެ ތަޞައްވުރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ފަސާދަކުރުމުގެ ބާރުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ...
ރިޕޯޓް

ދަރިންނަށް ދީން ރަނގަަޅަށް އޮޅުންފިލުވައި ނުދިނުމުގެ ނަތީޖާ!

އަބަދުވެސް އަޑުއިވެނީ ކޮންމެވެސް ކުށެއްކޮށްގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. ތަނެއްގައި މީހަކު މަރާލާފައިއޮއްވާ ފެނުނު ވާހަކައެވެ. ޒިނޭކުރަނިކޮށް ދެމީހަކު ހައްޔަރުުކުރި ވާހަކައެވެ. ...
ބޮޑު

ނަސްރު ލިބޭނީ ﷲގެ ދީނަށް ނަސްރު ދީގެން

ނަސްރާއި ކާމިޔާބަކީ މާތް ﷲ އަށް ތެދުވެރި، އިޙްލާސްތެރި މުއުމިންތަކުންނަށް ﷲ ދެއްވާ ނިއުމަތެކެވެ. މާތް ﷲ ވަހީކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ”އޭ ...
ބޮޑު

އިމްތިޙާން!

ألحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذي اصطفى މިދުނިޔެއަކީ އިމްތިޙާނުގެ ގޮވައްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން މިތަނަށް އައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމްކަމުގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް

ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި އިންސާނަކަށް މިދުނިޔެމަތީގައި މާތް ﷲ ދެއްވަވާނޭ އެންމެ މަތިވެރި އަދި އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ ޙައްޤުގޮތުގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ...
ކުޑަ

Posts navigation