ދީން

ފެންގަނޑުގަނޑަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ހިޔާ ގަނޑުގަނޑަށް ޤަޟާ ޙާޖަތު ނުކުރޭ!

އިސްލާމްދީން ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދޭ ފަދައިން ޖަމާޢަތުގެ ޙައްޤުތައްވެސް ރައްކައުތެރިކޮށް ދެއެވެ. އެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވާލައެވެ. ނުހިނގާ ފެންގަނޑުގަނޑު ފަދަ ތަންތަނަށް ގިފިއްޔަށް ނުދިޔުމަށާއި އެފަދަ ތަންތަނަށް ...
ކުޑަ
ކުޑަ

އެކަލާނގެ ރަޙުމަތުން ނާއުއްމީދު ނުވާށެވެ! ޝިފާއަށް އެދި ދުޢާކުރާށެވެ!

ބަލިމަޑުކަމަކީ މީސްތަކުން އިމްތިޙާނު ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި މާތް ﷲ ކުރިމަތި ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަނީ ބަލިވެއްޖެނަމަ ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމަށެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ...
ދީން

“ފޭރާން ސާފުތާހިރުކޮށްފި މީހާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މަދުވާނެ، ވަސް މީރު މީހާގެ ވިސްނުން ތޫނުވާނެ”

ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަކީ ޙަޔާތުގެ މައިކަށްޓެވެ. ޤައުމުތައް ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރައިފައިވަނީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުންނެވެ. ގައިބާރާއި ޢަޒުމު ވަރުގަދަކަމުންނެވެ. ކިޔަމަންތެރިކަމާއި ވަފާތެރި ކަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އަރާމާއި ފާގަތިކަމުގެ ރަހައާއި މީރުކަން، ބަލިމަޑުކަމާއި ނުރައްކާތެރި ވަބާތަކުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ...
ކުޑަ

އިސްލާމް ދީން ބިނާވެގެން ވަނީ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މަތީގައެވެ.

އަތް ނުދޮވެ ކައި ބޮއި އުޅުމަކީ ބަލިޖައްސާ ޖަރާސީމުތައް ވަރަށް ފަސޭހައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ ކަމެކެވެ. އެހެނީ އަތަކީ ހަމަކަށަވަރުންވެސް ބަލިތައް ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެ ގަންނާނެ މަގެކެވެ. ...
ބޮޑު

ލަހުން ހޭލެވުނަސް، ގަޑި ޖެހުނަސް، ދާތަނަކަށް ދާން ވާނީ ނަމާދުކޮށްގެން

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމުގެ އިމާމް، އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަންގެ ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅަކުން ފަށާނަމެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސެއިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު އޭނާ ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވި ސްޓޭޓަސްގައި ...

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތެއް – ދީންވެރި ތަޤްވާވެރިން ބާކީވެ، ހަމަބުއްދިނުވާ މީހުން އަމުރުވެރީން ކަމުގައިވުން

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަށުދަރަޖައިގެ މީސްތަކުން ހެޔޮމީހުންނަށްވުރެ މަތިކުރުމާއި އެފަދަ މީހުން ދޫކޮށް މިބައިމީހުން ކަންކަމަށް ވެރިކުރުން ހިމެނެއެވެ. ފަހެ މީސްތަކުންނަށް އަމުރުވެރީން ކަމުގައި ވާނީ އެމީހުންގެ ތެރޭތިބި ހަމަބުއްދިނުވާ އަދި ...
ކުޑަ
ރިޕޯޓް

“ފާސިޤަކު ޚަބަރަކާއިގެން އަތުވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ދޮގުތެދުބަލައި، ހަޤީޤަތް ހޯދާށެވެ!”

އައްބާސީ ޚިލާފަތުގެ ރަންދުވަސްވަރުގައި، އެ ޚަލީފާކަމުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައިވާ ބަޣުދާދުގައި ވަރަށް ވިސްނުންފުޅު ތޫނު އިލްމުވެރިއަކު ދިރިއުޅުއްވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު ޝޭޚްގެ އަރިހުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ޝޭޚްގެ ގާތަށް ހާޟިރުވެ ދެންނެވިއެވެ. “އޭ ...
ކުޑަ

ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލަކީ ގަޟާގަދަރަށް އީމާންވުމާއި ފުށުއަރާ ކަމެއް ނޫން: ‎ޚުޠުބާ

ބައެއް މީހުންނަށްނަށް ހީވެފައި އޮންނަ ގޮތާ ހިލާފަށް ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލަކީ ގަޟާގަދަރަށް އީމާންވުމާއި ފުށުއަރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި ﷲއަށް ވަކީލުކުރުމާއި ފުށުއަރާ ކަމެއްވެސް ނުމެނޫން ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ‎ޚުޠުބާގައި ...
ކުޑަ

ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަމުގެ ފަރުވާއަކީ ނަމާދު!

ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަމުން އަރައިގަންނަން ބޭނުންނަމަ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ގާއިމު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބެން ޖެހެއެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް ޒުވާނުންނާއި ޖުމުލަކޮށް ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެސް ޑިޕްރެޝަން ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަމުގެ މައްސަލަތައް ...
ރިޕޯޓް

ބަލިތަކުން ޝިފާ ލިބުމަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ބޭސްފަރުވާގެ ތެރޭގައި ދުޢާ

الإمام ابن القيم رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. “އެންމެ ފައިދާކުރާ ބޭސްފަރުވާ ތެރޭގައި؛ ދުޢާ ކުރުމުގައި އާދޭހާ (އާދޭސްކޮށް، ދެރަނިކަމެތި، މޮޅިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ) އެކުގައި ހުރެ ދުޢާކުރުން ހިމެނެއެވެ.” ...

ކުޑަކުދީންނަށް ރަހުމުނުކުރާ މީހުންނަކީ އިންސާނުންގެ ސިފާގައި ތިބި ނުބައި މަހުލޫގުންތަކެއް

ކުޑަކުދީންނަށް ރަހުމުނުކުރާ މީހުންނަކީ އެބައެއްގެ ހިތްތަކުގައި ރަހުމަތާއި ކުލުނުވެރިކަން ނެތިކުރައްވާފައިވާ އަނިޔާވެރި ބައެއް ކަމަށާއި އެއީ އިންސާނުންގެ ސިފާގައި ތިބި ނުބައި މަހުލޫގުންތަކެއް ކަމަށް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރިޕޯޓް
ބޮޑު

ކުރެވޭ ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމަކުންވެސް، ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިދާނެ

އުފާވެރިކަމުގައި ހުންނަތަން މެނުވީ އެހެން މީހުނަށް ނުދައްކާށެވެ. މީހުނަށް އަބަދުވެސް ހިނިތުންވުމުގައި ހުރެ ބައްދަލު ކުރާށެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަނީ ނަމަ ޤުރުއާނަކީ ތިބާއަށް ދުނިޔެމަތިން ހިތްހަމަ ޖެހުން ގެނެސްދޭ ސުވަރުގެ ...

Posts navigation