އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް: އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމުގައި މިއުންމަތުގެ އެންމެ ބޮޑެތި އިމާމުންނާއި ދަންނަބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ. އަލްއިމާމް އަލްމާވަރްދީ: އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ”الأحكام السلطانية والولايات ...
ކުޑަ

ސިހުރުވެރިއަކަށް ވެވޭނީ އޭނާގެ އީމާންކަން ވިއްކާލުމަށްފަހު – ހުކުރު ޚުތުބާ

މީހަކަށް ސިހުރުވެރިއަކަށް ވެވޭނީ އޭނާގެ އީމާންކަން ވިއްކާލުމަށްފަހުކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ ސިހުރުވެރިޔާ އަކީ ...
ދީން

ލޯބިވުން ސަލާންކުރުމާ ގުޅިފައި

ލޯތްބަކީ އިންސާނީވަންތަކަމުގެ ކުރިބޯއްޓެވެ. އެއީ އިންސާނާ ހެއްދެވި ފަރާތުން އިންސާނާގައި ލައްވާފައިވާ ވަރުގަދަ ޖަޒްބާތެކެވެ. ލޯބިވުމަކީ އިންސާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ތަބީޢީކަމެކެވެ. ލޯތްބަކީ ...
ދީން

ބާއްޖަވެރިކަމަކީ ކޮބާ؟

ހުރިހާ އިންސާނުން ވެސް އިއްތިފާޤުވެ އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެކީ ބާއްޖަވެރިކަމެވެ. އެހެންކަމުން މި ބާއްޖަވެރިކަމަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ ...
ދީން

ކެތްތެރިވުމުގެ ތިން ވައްތަރު

1- ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރައްވާ އިމްތިޙާނުތައް: މިސާލަކަށް ލޯބިވާ ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މީހަކު މަރުވުން، ދެރަކަމެއް ނުވަތަ ހިތާމައެއް ...
ދީން

ކާމިޔާބު މީހުންގެ ކަލިމަ

އިންސާނާ ދުނެޔައަށް ނޭވާލީ ވަގުތުން ފެށިގެން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް އޭނާގެ ޙަޔާތުން ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ. އެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ހިތަށް ...
ދީން

އިސްލާމް ދީނުގައި އިންސާނާގެ މަޤާމު

އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނާއަށް އެންމެ އިސް އަދި އެންމެ ޤަދަރުވެރި މަޤާމުދީފައިވާ ދީނެވެ. މިމަޤާމު ދީފައިވަނީ ވަކި ނަސްލަކަށް، ވަކި ފަންތިއަކަށް، ވަކީ ޤަބީލާއަކަށް ...
ދީން

ޤަޟާ ޤަދަރަށް އީމާންވުން

ލިއުނީ: އަލްއުސްތާޒާ ފާޠިމަތު ފަޒްނާ ލިބޭ މުސާރަ ކުޑަވުމުގެ ޝަކުވާއަކީ އަބަދުވެސް އިވޭ ޝަކުވާއެކެވެ. ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ...
ދީން