ދުނިޔެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ދެވަނަ އަށް ގިނަ ޤައުމަކަށް އިޓަލީ

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޤައުމު ކަމުގައި އިޓަލީ ވިލާތް ހިމެނިއްޖެއެވެ. މިބަލި އިޓަލީއިން މިހާތަނަށް 86493 މީހުންނަށް ...
ކުޑަ
ކުޑަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިކަން ބޮރިސް ވަނީ އެބޭފުޅާގެ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. ވީޑިއޯއެއް ހިމަނުއްވާ ކުރި ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރޯގާގެ އަސަރު ...
ކުޑަ

މެލޭޝިޔާ މިނިސްޓަރުންގެ 2 މަހުގެ މުސާރަ އެ ޤައުމުގެ ކޮވިޑް ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ

މެލޭޝިޔާ ގެ ކެބިނެޓް މެންބަރުންގެ ދެމަހުގެ މުސާރަ މެލޭޝިޔާގެ ނެޝަނަލް ކޮވިޑް ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މީގެތެރޭގައި ޕްރައިމް މިނިސްޓަރާއި، މިނިސްޓަރުން އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ މުސާރަ ހިމެނެއެވެ. ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ...
ކުޑަ

އެމެރިކާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ޗައިނާއަށް ވުރެ ގިނަ ވެއްޖެ

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިބަލި ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާއަށް ވުރެ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާ އެމެރިކާގައި މިބަލި ޖެހުނު ...
ކުޑަ

ކޮވިޑް-19: ބަލި ޖެހުން ޢަދަދު ފަސް ލައްކަ ފަހަނަ އަޅައިފި

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑު ތަނުން އިތުރުވެ، ދުނިޔޭން އެބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ފަސް ލައްކަ ފަހަނަ އަޅައި ގޮސްފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ރިޕޯޓުތައް ...

ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން އިންސާނާގެ ފުއްޕާމެއަށް ކުރަނީ ކޮން އަސަރެއް!

2019 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުގައި ޗައިނާގެ ވުހާން އިން ނިއުމޯނިއާގެ ބަލިމަޑުކަމެއް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ފެތުރެން ފެށިއެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކުން ވަމުން ދާގޮތް ދިރާސާކުރި އިރު ނިއުމޯނިއާއަކީ އަލަށް އުފެދިގެން ...
ރިޕޯޓް
ކުޑަ

‏ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މަލިކުގައި ހުރި ޢާލިމުބޭކަލުން ކާއްސަ އޭލަނެއް ނެރެފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ ނަމާދު މެދުކަނޑާލައި ޖަނާޒާގައި 20 މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ބައިވެރިނުވުމަށާއި ކައިވެނީގެ މަޖިލީސްތަކުގަައި ބައިވެރިވެވޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް، ގެއިން ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް މަލިކުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ ...
ކުޑަ

ކޮވިޑް-19: ބަލި ޖެހުން ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެ، ޢަދަދު 459431 އަށް!

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑު ތަނުން އިތުރުވެ ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ހާހުން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ...
ކުޑަ

ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ސާހީއާއިލާގެ އުމުރުން 71 އަހަރުގެ، ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެކަން ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ” ޕްރިންސް އޮފް ވޭލްވްސް ...
ކުޑަ

ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން 743 މަރު، ބަލި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެނީ

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަކޮރޯނާ ވައިރަސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އިޓަލީ ވިލާތު މީހުންނަށް ޖެހެހިއްޖެ ކަމަށް އަނެއްކާވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެބަލީގައި އިޓަލީން އިއްޔެ 743 މީހުން ...

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ސައުދީގައި ފުރަތަމަ މަރު

ސައުދީ އަރަބިޔާ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ މިބައްޔާއި ގުޅިގެން ސައުދީއިން މީހަކު މަަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.  މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 51 އަހަރުގެ އަފްގާން ރައްޔިތެކެވެ. ...
ކުޑަ

Posts navigation