ބޮޑު

އުމުރުން 7 އަހަރުގެ މާރިޔާ ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފި

އިންގްލޭންޑްގެ ލޫޓޮން އަށް ނިސްބަތްވާ މާރިޔާ މުޅި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށް، އުމުރުން 7 އަހަރުގައި ހާފިޒާއެއްގެ ލަޤަބްވަނީ ހޯދާފައެވެ. ސީރިއާއަށް އެހީވުމަށް ބޭއްވުނު ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޗެލެންޖެއްގައި އުމުރުން 5 އަހަރުގައި ...
ރިޕޯޓް

އޮސްޓްރޭލިއާގައި މުސްލިމުންނާއި ކްރިސްޓިއަނުންގެ އެއްބައި ވަންތަކަމުގެ ވަގުތުކޮޅު

އެވަގުތުކޮޅު ރަމްޒުކޮށްދެނީ އޮސްޓްރޭލިއާގައި މުސްލިމުންނާއި ކްރިސްޓިއަނުންގެ އެއްބައި ވަންތަކަމެވެ. ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި އެ ޤައުމުގެ މުސްލިމުންނާއި ކްރިސްޓިއަނުން އެޤައުމުގެ އެޑެލައިޑް ގެ ބޮނީތޮން ޕާކަށް ޖަމާވިއެވެ. އެދުވަހު ފަންސާހަށްވުރެ ...
ރިޕޯޓް

މި ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުން އެދަނީ އާދައިގެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ފިކުރު ބޮޑު ވާންޖެހެ އެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުން އެދަނީ އާދައިގެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަން ދަށް ކުދި ގައުމުތަކުން ފިކުރު ބޮޑު ވާންޖެހެ އެވެ. މިދުވަސް ވަރު ދުނިޔޭގެ މަޝްރަހުގައި އެންމެ ފާހަގަ ...
ރާއްޖެ

ޖަޕާން އެއާލައިންސްއިން މި އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމާ ދިމާކޮށް 50،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދެނީ

އަންނަ އަހަރު ޖަޕާނުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއާ ދިމާކޮށް އެ ގައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ޖަޕާން އެއާލައިންސުން 50،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ޖަޕާން ...
ރިޕޯޓް

އިރުކޭތަ ހިފި ދުވަހު ”ދެ ދަޅު ސިފަވާހެން“ އުދަރެހުން އެރި އިރު!

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިފި އިރުކޭތައަކީ އިރުގެ ވަށައިގެން ރިންގެއް އިންނަ ސޯލާ އިކްލިޕްސް އެނިޔުލާ ނަމަކަށް ކިޔާ އިރު ކޭތައެކެވެ. ފަލަކީ ގޮތުން ކިޔާއުޅޭ ”ރިންގ އޮފް ފަޔަރ“ އިރު ...
ކުޑަ

ޓްރަމްޕް ރައީސްކަމުން އަޒުލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ތިރި ގެއިން ފާސްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ މަޖިލީހުގެ ތިރީ ގެއިން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. ޓްރަމްޕް އަޒުލުކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓު ލާފައިވަނީ އެތައް ދުވަހެއްގެ އަޑުއެހުންތަކަކަށްފަހުގަ އެވެ. ޑިމޮކްރަޓިކުންގެ އަގުލަބިއްޔަތު ...
ކުޑަ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ބައެއް ސޭޓުން އަދިވެސް މިސްކިތައްދަނީ ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި: އަނާރާ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ބައެއް ސޭޓުން އަދިވެސް މިސްކިތައްދަނީ ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނައީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ ...
ކުޑަ

ޔޫކޭގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑިސްޕޮސިބަލް ބުރުގާ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ޔޫކޭ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑިސްޕޮސިބަލް ބުރުގާއެއް ތައާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި އުޅޭ މުސްލިމު ޑަކްޓަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ތައްުޔަރުކޮށްފައިވާ މި ބުރުގަލަކީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުސްލިމް ޑަކުޓަރެއްކަމަށްވާ ...
ކުޑަ

މިއީ ކޮންތަނެއްކަން ދިމާކޮށްގެން ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުސަތު!

”ކޮންޑެ ނަސްޓް“ ޓްރެވެލް މެގެޒިންގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއަކީ ކޮންތަނެއްގެ ފޮޓޯއެއްކަން ދިމާކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި ދެ ރޭ ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޑްރޯން އިން ނަގާފައިވާ މި ފޮޓޯއާ ...
ކުޑަ

އިންޑިއާގައި ރަށްވެހިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ދެކޮޅަށްފެށި މުޒާހަރާތައް ބޮޑެތި ސަހަރުތަކަށް

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންގެ ހައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ފާސްކުރި ރަށްވެހިކަމުގެ ޤާނޫނާއެކު އިންޑިއާގައި ފެށި މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކަށް މުޒާހަރާ ފެތުރެމުން އެބަދެއެވެ. އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ...
ކުޑަ

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޝައްރަފު މެރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ހިޔާނާތުގެކުށް ސާބިތުވެ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް، ޖެނެރަލް ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފު މެރުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމް އާބާދުގައި ހުރި ހާއްސަ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. މުޝައްރަފްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މި ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ މުޝައްރަފްގެ ...

Posts navigation