ކުޑަ

ނުރައްކަތެރި ”ވާލު ބައިގަނޑެއް“، އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަވަށެއް ބިރުވެރި ކަމެއްގެ ތެރެއަށް

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އުޅޭ ނުރައްކާތެރި ވާލުގެ ވައްތަރެއްކަމަށްވާ ”އޮސްޓްރޭލިއަން ބެޓް“ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަވަށެއް ކަމުގައިވާ ކްއީންސްލޭންޑްގެ އިންގާމް ބިރުވެރި ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލައިފިއެވެ. މި ނުރައްކާތެރި ވާލަކީ ލިސަވައިރަސް (އޭބީއެލް) ކިޔާ ބައްޔެއް ވެސް ފަތުރާ ވާލެކެވެ. ...
ކުޑަ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް އެންމެ އަވަހަށް ވެކްސިންއެއް ތައްޔާރުވާނީ އަންނަ އަހަރު

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީއިން ފެތުރެންފެށި ނުރައްކާތެރި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަަސްއަށް އެންމެ އަވަހަށްވެސް ވެކްސިންއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2021 ވަނަ އަހަރަށް ކަމަށް އެ ވައިރަހަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ...
ކުޑަ

ކުރީގެ ފޯނުތައް ސުލޯ ކުރާތީ 27 މިލިއަން ޑޮލަރުން އެޕަލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުރީގެ މޮޑެލް ތަކުގެ ފޯނުތައް ސުލޯ ކުރާތީ 27 މިލިއަން ޑޮލަރުން އެޕަލް ކުންފުނި ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. މަޝްހޫރު އިލްކްޓްރޯނިކް ސާމާނު އުފައްދާ ކުންފުނި އެޕަލް އާއި ދެކޮޅަށް މިކަން ހުށައަޅާފައިވަނީ ފްރާންސްގެ ފްރައުޑް ވޮޗްޑޯގް ޑީޖީސީސީއާރއެފް އިންނެވެ. ވޮޗްޑޯގް ...
ކުޑަ

ކޮރޯނާވައިރަސްއިން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އުޅުނު ޒުވާން ޑޮކްޓަރެއް މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޚިދުމަތް ކުރަމުންދިޔަ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާން ޑޮކްޓަރެއް މަރުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. ސޮންގް ޔިންގްޖީ ...
ކުޑަ

ކޮރޯނާވައިރަސް: 20 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލިޖެހި 426 މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާތަނަށް ވިހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެވައިރަސްގެ ސަބަބުން 426 މީހަކު މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވާކަމަށްވެސް ...
ކުޑަ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ ކެރެލާއަށް ކުރިމަތިވި ކާރިޘާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުން، ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ އެސްޓޭޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިޘާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅި އިރު އެސްޓޭޓުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓް ...
ކުޑަ

ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ މީހަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފި

ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. މިފަޔަވަޅު މިއެޅީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ހަލުވިކަމާއެކު ...
ކުޑަ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް: 259 މަރު، 12025 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، 256 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްގެން ޗައިނާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 259 އަށް އަރާފައިވާކަމަށް މީޑިޔާ ތަކުން ބުނެފިއެވެ. މިވައިރަހުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޗައިނާއިންނެވެ. ...
ކުޑަ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މުޅި ދުނިޔޭގައި އެމަޖެންސީ އިއުލާން ކޮށްފި

ޗައިނާއިން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާތީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން މުޅި ދުނިޔެއަށް ސިއްހީ އެމެޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ފެތުރެން ފެށި ...
ކުޑަ

އިންޑިއާއިންވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާއިންވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސްފެނިއްޖެއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުކުރި ދަރިވަރެއްގެ ގައިންކަމަށް މީޑިއާ ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އެ ވައިރަސް ފެނިފައި ވަނީ ދިވެހިން ގިނަ ...
ކުޑަ

ކެރީބިއަން ސަރަޙައްދަށް 7.7 ގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި

ކެރީބިއަން ސަރަޙައްދަށް 7.7 ގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފިއެވެ. ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނީ، ޖަމައިކާ، ކިއުބާ އަދި ކިއިމެން އައިލޭންޑްސް އަށެވެ. މިބިންހެލުމުގެ ލޮޅުން، ހެއިޓީ، ހޮންޑުރާސް، ...
ކުޑަ

ވުހާންގެ ލެބް ތަކުން ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް ބޭރުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު 2017ގައި ދީފައިވޭ

ދުނިޔޭގެ ނުރައްކާތެރި ބައެއް ޕެތޯޖަންސް ދިރާސާކުރުމަށް ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލެބް ސެޓަޕްއަކުން ސާރސް ފަދަ ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް ބޭރުތެރެއަށް ފެތުރިދާނެކަމަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ސައިންސްވެރިން ވަނީ އިންޒާރުދީފައެވެ. މިއަދު ...

Posts navigation