ތިލަދުންމަތީ

ކުޑަ

އެމްޑީޕީން އުތުރުގައި ބާއްވާ ”ތިލަދުންމަތީ އިރުވައި ކޮންފަރެންސް“ ފަށައިފި

އެމްޑީޕީން އުތުރުގައި ބާއްވާ ”ތިލަދުންމަތީ އިރުވައި ކޮންފަރެންސް“ ފަށައިފި އެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން އުތުރުގައި ބާއްވާ ތިލަދުންމަތީ އިރުވައި ކޮންފަރެންސް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...
ކުޑަ

ތިލަދުންމަތި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތިލަދުންމަތީގެ ދަރިން ލީޑް ނަންގަވާ: އަނާރާ ނައީމް

ބޮޑު ތިލަދުންމަތި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ދަރިން ލީޑް ނެންގެވުމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު، އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަންވެސް ...
ކުޑަ

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސައިޓް މެނޭޖަރ އިޖްލާލް ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސައިޓް މެނޭޖަރ އިޖްލާލް މިރޭ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރ އަޙްމަދު ސަލީމް މިރޭ ދަންވަރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިޖްލާލް މިރޭ ކުއްލިގޮތަކަށް ...
ކުޑަ

ދެ ރައީސުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ވަފުދަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުއާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް އަދި އެމްޑީޕީގެ ވަފުދަށް ކުޅުދުއްފުށިން މިރޭ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ. ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް ...
ކުޑަ

ކުށްމަދުކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. މި ...
ކުޑަ

އެމްޑީޕީގެ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނާއި ރައީސް ޞާލިޙް ގުޅިވަޑައިގަތީ ކަނޑުމަތިން

‏ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް، އެމްޑީޕީގެ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގެބައިވެރިންނާއި ކަނޑުމަތިން ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.  ‏ރައީސް ޞާލިހް އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ، ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ ކުމުންދޫއާއި ވައިކަރަދޫއާއި ދޭތެރޭ ...
ކުޑަ

ހަނިމާދޫގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ 56 ކޯހެއް ފަށަނީ

ހަނިމާދޫގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައި، ކޯސްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއަދު އެޔުނިވަރސިޓީއިން ކޮށްފައިވާ ޢިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އިން ހދ. ...
ކުޑަ

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހދ. ނޭކުރެންދޫއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލަރުންނާ އަދި އެރަށު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުކުރީ ނޭކުރެންދޫގައެވެ. ...
ރާއްޖެ

ދިއްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ ތަކަށް ކުރީގެ މެމްބަރު ލަތީފް ރަށްދު ދެއްވައިފި

ހއ. ދިއްދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަބްދުލްލަތީފް މުހައްމަދު ރަށްދުދެއްވައިފިއެވެ. ...
ކުޑަ

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައި އޮތީ ކަނޑުތަކާއި ފަޅުތަކުން ލިބޭ ނަފާގެ މައްޗަށްކަމުން، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް ވަރަށް މުހިންމު ވާޖިބެއްކަމުގައި ...
ބޮޑު

އިޚުލާސް ޤުރުއާން ކުލާހާއި އެކު ކުރިނބީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

ކުރިނބީގައި މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު އަލަށް ހުޅުވިގެން ދިޔަ އިޚުލާސް ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ސަބަބުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް  މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އާވެގެން ގޮސްފައެވެ. ކުރިނބީގައިި ޤުރުއާން ކުލާހެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމަށް ...
ތިލަދުންމަތީ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި 1228 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު ލިސްޓު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި 1228 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު ލިސްޓު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އަންނަ އޭޕްރީލްމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި ...

Posts navigation