ތިލަދުންމަތީ

ހޮޑާފުށި މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް ހދ.ހޮޑާފުށީ އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ހަނިމާދޫ އަށް ދިޔުމުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން ބުނެފައިވަނީ ރޭގެ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ހޯރަފުށީގައި ކާބޯ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތް ދޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހުރި ކާބޯ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެފޭތަކުން ވަގުތީ ގޮތުން ދެން ދޭނީ ހަމަ އެކަނި ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހޯރަފުށީ ...
ކުޑަ

ހައިޑަވޭ ބީޗް ރިސޯޓުވެސް ބަންދު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އިގެ ސަބަބުން ޓޫރިސްޓުން އައުން މަދުވެފައިވާތީ، ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ހައިޑަވޭ ބީޗް ރިސޯޓްވެސް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. 103 ކޮޓަރިއާއި އެކު ހިންގަމުން އަންނަ އެރިސޯޓު ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ...
ކުޑަ

ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ‏⁧‫ކޯވިޑް19‬⁩ އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޖޭ. އޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންދާކަމަށް ހެލްތް ...
ތިލަދުންމަތީ

ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުއްނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސޯސަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކެއް ޤާއިމް ކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުއްނަށް އިޖުތިމާއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން، ސޯސަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް (އެސްއެސްޑީ) އެއް ޤާއިމް ކޮށްފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ވަނީ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ...

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އާންމު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިލަދުން މަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އާންމު ކޮށްފިއެވެ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ޢިއުލާނެއްގައި ބުނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީގެ ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން ރަށުންބޭރުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގެ ރަށްވެހިން ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފެށިފައިކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން މި ...
ކުޑަ

ނެއްލައިދޫ އައު އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. ނެއްލައިދޫ އައު އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ކުރާނެބަޔަކު ހޯދަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ކުންފުނިން ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނިންދޭ ކުރެހުމާއި ބީ.އޯ.ކިޔު އަދި ...
ކުޑަ

ދިއްދޫ ޓާސްކް ފޯހުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ކިބައިން ނުވަ ކަމަކަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެމުންދާތީ، އެބަލި އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހއ. ދިއްދޫގައި އެޅުމުގެ ގޮތުން އެރަށު ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ރައްޔިތުން ...
ރިޕޯޓް

ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ހުއްޓުމެއްނެތި ރައްކަލަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި!

ހޯރަފުށީ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހާއި، އެރަށުގެ ކައުންސިލާއި، ސިއްޚީ މަކަޒުގެ އިތުރުން ރަށުގެ އެކި މުވައްސަސާތަކާއި، ހެޔޮއެދޭ އެންމެހާ ފަރާތަތައް ގުޅިގެން އަންނަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ...

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނާތީ ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އަމުރާއި ޚިލާފުވި މީހަކު ހއ އަތޮޅުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކަރުން ޢިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އަމުރާއި ޚިލާފުވި މީހަކު ހއ. އަތޮޅުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ...

Posts navigation