ތިލަދުންމަތީ

ތިލަދުންމަތީ

ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ގާޑިޔާ ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ވަގުތީ ބިން ދޫކުރަނީ

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ގާޑިޔާ ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފިއެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ދޫކުރެވޭނީ ’12*’15 ދެ ކަމަށާއި ބިންދޫކުރެވޭނީ މީލާދީން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ...
ކުޑަ

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަފާފު އާއި ހަނާ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހުންނަ ހއ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމް ސާނަވީން މަރިޔަމް އަފާފު މުހައްމަދު، މަތީ ސާނަވީން އައިޝަތު ހަނާ ހޯދައިފިއެވެ. އަފާފު ވަނީ ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ...
ކުޑަ

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 116 ދަރިވަރުން އަމަލީ ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލަށް

ސައިންސް މާއްދާ އާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދަން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 5 އަދި 6 ގެ ދަރިވަރުން ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ. އަފީފުއްދީން ސްކޫލުން ބުނިގޮތުގައި ...
ކުޑަ

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ސްކައުޓް ކޭމްޕްއަށް ތުރާކުނަށް

ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ހަ ވަނަ ސްކައުޓް ކޭމްޕް ތުރާކުނުގައި ފަށައިފިއެވެ. ކޭމްޕް ޖަހާފައި ވަނީ ތުރާކުނު ސްކޫލްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއް ގައެވެ. ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް ...
ކުޑަ

ގޫގަލް މެޕްއިން ތިލަދުންމަތި ހިމެނޭ ބަޔެއް ސަރަޙައްދު އަޕްޑޭޓުކޮށްފި

ގޫގަލް މެޕްގައި ތިލަދުންމަތީ ހިމެނޭ ބަޔެއް ސަރަޙައްދު އަޕްޑޭޓު ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ތިލަދުންމަތީ ކުޅުދުއްފުށި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ގޫގަލް މެޕް އިން ބަލާއިރު ދާދިފަހުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހެދި އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދު ...
ކުޑަ

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން ކ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ އަތޮޅާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދަމު 02:00 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 08:00 އާއި ...
ކުޑަ

ނެއްލައިދޫ ކަނބަލުން ހިންގި ”ހެލްޕް ހަސީ“ ހަރަކާތަށް ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

އަކިއުޓް ޕްރަމަޔަލޯސިޓިކް ލުކީމިއާ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސޭޑީކޯނަރ ޙަސީނާ ޙަސަން އަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ނެެއްލައިދޫ ކަނބަލުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ހެލްޕް ޙަސީނާ“ ގެ ހަރަކާތަށް ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ...
ތިލަދުންމަތީ

ފުނަދޫގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިންގާ އަޅައިފި

ށ ފުނަދޫ ގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ އެވެ. މިނިސްޓަރ ޒާހިރު ...
ކުޑަ

ނޮޅިވަރަމްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވައިފި

ހދ ނޮޅިވަރަމްގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ނޮޅިވަރަމް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުއްވައިދެއްވީ އިއްޔެ އެކަމަށްޓަކާ އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިހް އިމްރާން ...
ކުޑަ

އުލިގަމުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން އަދި އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވަލުކޮށްފި

ހއ.އުލިގަމުގެ އިތުރުން އިތުރު ފަސް ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން އަދި އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮލެބްރޭޓިވް ޕާރޓްނާޝިޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޭވީ ވޯޓާ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ...
ކުޑަ

މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހއ.އިހަވަންދޫގައި ފުލުހުންގެ ...
ކުޑަ

ކެލާ، ބާރަށް އަދި ވައިކަރަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ހއ.ކެލާ، ހއ ބާރަށް އަދި ހދ.ވައިކަރަދޫގެ އިތުރުން 31 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންސީ ހެދުމަށް ޝާހު ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ...

Posts navigation