ބޮޑު

ދުނިޔޭގެ ކެއްކުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތުން ރަންމެޑަލް ޖޫދީއަށް ރިހި މެޑެލް ފިނޭ ރަޝީދުއަށް

ދުނިޔޭގެ ކެއްކުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތުން ރަންމެޑަލްއެއް ޖޫދީ ޚާލިދު އަދި ރިހި މެޑެލްއެއް ހދ. ފިނޭއަށް އުފަން އަބްދުލް ރަޝީދު ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ސްޓުޓްގާޓްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 25 ވަނަ ...
ކުޑަ

މަހުލޫފްއަކީ ބޮޑު ފިނޑިއެއް، ރައީސް ނަޝީދަކީ ކަލާންގެތަ؟: މަޢޫޒް

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހުލޫފްއަކީ ބޮޑު ފިނޑި އެއްކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަކީ ކަލާންގެތޯ، ހދ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މަޢޫޒް ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޝްރޫހު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ...
ކުޑަ

ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްއަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން އީސީއަށް ފޯމު ހުށައަޅައިފި

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު 4 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހއ ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްއަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރ ޕޯޓަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރ ޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ރީޖަލަން އެއަރ ޕޯޓްސް އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެކައުންޓް އޮފިސަރަކާއި، ޖީއެސް 3 ...
ކުޑަ

ކުރިނބީ ޕީޕީއެމް ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

ރޭދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ހދ ކުރިނބީ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފިއެވެ. ކުރިނބީ ޕީޕީއެމްގެ އިސް އޮފުސަލަކު ވިދާޅުވީ ކަޅުތެޔޮ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެޖަގަހައިގައި ހުރި ޓީވީ އާއި ބަޔެއް ސާމާނުތަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށެވެ. ...
ކުޑަ

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ބާއްވައިފި

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ްއެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ހިންގާފައިވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އޮފީހުގެ ފަރާތުންނެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 40 ރޯހައުސް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ފެނަކައިން ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 40 ރޯހައުސް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފެނަކައިން އިޢުލާން ކޮށްފި އެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ...
ކުޑަ

ނޫމަރާ ނެރުފައިކަށި މައްޗަށް އެރި ބާޖު އަޑިއަށް ގޮސް، ނެރު ބަންދު ވެއްޖެ

ށ. ނޫމަރާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ހިފައިގެން އެރަށަށް ގޮސް އޮތް ބާޖެއް ނެރުފައިކަށި މައްޗަށް އެރި ބާޖު ފުންކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރު މެދަށް އަޑިއަށް ގޮސް، ނެރު ބަންދު ވެއްޖެ ...
ކުޑަ

ށ. ފުނަދޫގެ އިރުއުތުރުގައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން ހަރުކޮށްފި

ށ. ފުނަދޫގެ އިރުއުތުރުގައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން ހަރުކޮށްފި އެވެ. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިނަ މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން ހަރުކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދަކީ ށ. ފުނަދޫ އިރު ...
ތިލަދުންމަތީ

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނިންމާލައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލު ގުޅިގެން އެ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. މިިކަމަށް ޓަކައި ...
ކުޑަ

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމާއި ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަޢުލޫމަތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ...
ކުޑަ

ބީއެމްއެލްއިން މަކުނުދޫގައި ސެލްފް ސަރވިސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ހދ. މަކުނުދޫގައި ސެލްފް ސަރވިސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބީއެމްއެލްއިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މަކުނުދޫގެ އިތުރުން 2 ރަށެއްގައި ބީއެމްއެލްއިން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ...

Posts navigation