ޚަބަރު

އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަމުން އައި މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް މަޖިލީހުގައި ބާއްވަން ނިންމައފި

މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާ، މަޖިލިސްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ފުރަބަންދުގެ ސަބަބުން ފަހަކަށް އައިސް މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން އައީ އޮންލައިނުކޮށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާއިން ބުނީ ‏މި ...
ރާއްޖެ
ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީގެ ދެބުރި އެއްކޮށްލުން!

ތަޢާރަފު: ތިލަދުންމައްޗޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ތުރާކުނު އުތުރު ބޭރުން ފެށިގެން ވައިކަރަމުރައިދޫގެ ދެކުނުން އޮންނަ “ބޮޑުތިލަ” ނިމޭ ތަނާ ހަމައަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަރަހައްދާއި މާމަކުނުދޫގެ ޤުދުރަތީ އަތޮޅެވެ. ތާރީޚީ ހެކިތަކުގެ ...
ކުޑަ

މިއަދަކީ މޮޅަދޫއަށް އުފާވެރި ތާރީޚީ ދުވަހެއް: އެމްޕީ ޝިފާއު

މިއަދަކީ ހއ. މޮޅަދޫއަށް އުފާވެރި ތާރީޚީ ދުވަހެއް ކަމަށް މޮޅަދޫ ނިސްބަތްވާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިފާއު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ މޮޅަދޫ ރައްޔިތުން ދެކެމުންއައި ...

އާބާދީގައި 1000 ހަމަވާ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އޭޓީއެމް ބެހެއްޓުމަށް ރާއީ ގޮވާލައިފި

  ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކުޅުދުއްފުށީ އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އާބާދީގައި ހާހަކުންމަތީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ...
ކުޑަ
ރާއްޖެ

އެލްބިއަން ސްޓޯރުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް -/50000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އެލްބިއަން ސްޓޯރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ, ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް ބައިލައްކަ (-/50000) ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ހާޑްވެޔާގެ ގިނަ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް އެލްބިއަން ސްޓޯރުން ...
ކުޑަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ނޮޅިވަރަމާއި ނޮޅިވަރަންފަރުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި ދެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ...
ރާއްޖެ

61 ކިލޯ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 11 މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުން ހުރި، މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި 11 މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މަައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނީ ...
ކުޑަ

ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އުރީދޫއިން ޚާއްޞަ ހަދިޔާއެއް

މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުން މިދާ ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، އުރީދޫއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މިއީ ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި، ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާ ...

ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ހދ. ކުރިނބީގެ އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލުވާލުމަށް ފުލުހަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ އެވެ. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ދިއްގާ ފައުންޑޭޝަންއިން ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެހީއެއް!

ހއ ދިއްދޫގައި އަލަން އުފައްދާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ދިއްގާ ފައުންޑޭޝަން ދިއްދޫ (ޑީއެފްޑީ) އިން ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 5 ޕީޕީއީ އާއި 200 ސާޖިކަލް ފޭސް މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ...

Posts navigation