ޚަބަރު

ބާރަށު މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހއ.ބާރަށުގެ “މަސްޖިދުލްޢަމަލު” މިސްކިތުގައިވާ އޭސީ ތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މިސްކިތުގެ ބޭރުން ވަށައިގެންވާ ދޮރުތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ...
ތިލަދުންމަތީ
ތިލަދުންމަތީ

އިހަވަންދޫއިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ހއ. އިހަވަންދޫއިން ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރާފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 248-CAA/248/2019/90 އިޢުލާނުގައި ގޯތި ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ އިތުރުން 10 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ ...
ރާއްޖެ

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ ނަމުގައި ފޭކު ޓުވިޓާ އެކައުންޓެއް ސަމާލުވޭ!

މާލެ ވޯޓާރ އެންޑް ސެވަރެޖް ކޮމްޕެނީ ( އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ) ގެ ނަމުގައި ފޭކް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން މުއާމަލާތް ކުރަމުން ދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން އެދިއްޖެއެވެ. ...
ތިލަދުންމަތީ

ކުރިނބީ ފުޓްސަލްދަނޑުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހދ.ކުރިނބީ ފުޓްސަލްދަނޑު ބޮޑުކޮށް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 15ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި އެއިދާރާގެ ނަންބަރ 265/265/2019/34 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ...

ނެއްލައިދޫ ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

ހދ.ނެއްލައިދޫ ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިމާރާތް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެފަރާތުން ކުރި އިޢުލާން ގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިމާރާތް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ...
ތިލަދުންމަތީ
ކުޑަ

ށ. އަތޮޅުން ފ. އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ށ. އަތޮޅުން، މ.އަތޮޅަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި އެވެ. މެޓް އޮފިހުން ވަނީ އެސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާނެކަމަށް ...
ރާއްޖެ

ފިޔާ ބަސްތާއެއް މާލެއިން 800 އާއި 900ރ. އާ ދެމެދު

އިންޑިޔާއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ދަނޑުތައް ހަލާކުވެ އިމްޕޯޓު ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ ރާއްޖޭގެ ފިޔާގެ އަގު އަތްނުފޯރާ ވަރަށް އުފުލިއްޖެއެވެ. ފިޔާ ބަސްތާއެއް މާލެއިން 800 އާއި 900ރ. އާ ދެމެދު ހުރިއިރު ...
ރާއްޖެ

މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެމްޑީއެންއަށް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވަން ދައުވަތު ދީފައިވާނެ: ނަޝީދު

އެތައް އިލްމުވެރިންނަކާއި އާއްމުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެފައިވާ އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީއެންގެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވަން ދައުވަތު ދީފައިވާނެ ...
ރާއްޖެ

ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ފައި ބުރިވި ޒުވާނާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ފައި ބުރިވި ޒުވާނާ އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ފަޔަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކާ ގުޅިގެން ބ.ކަމަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު ސިއްހީ ...

މެލޭޝިޔާގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހަކު 10 އަހަރާއި 10 މަހަށް ޖަލަށް

ސޯސިއަލް މީޑިޔާ ގައި އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަކުރި މެލޭޝިޔާ މީހަކު 10 އަހަރާއި 10 މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ...
ކުޑަ
ބޮޑު

40 ޑޮލަރާއި އެކު މިދިޔަ މަހުވެސް ސާވިސް ޗާޖް ލިސްޓްގެ ފުލަށް ހޮނޑާފުށި

ހދ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި ފުރަތަމަ ރިސޯޓް، ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ސާވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ބަހާފައިވަނީ 40 ޑޮލަރު (616.80 ރުފިޔާ) ކަމަށް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ މައުލޫމާތު ...

Posts navigation