ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ހަނދާން (2ވަނަ ބައި)

“އަހަރެމެންގެ އަތޮޅުވެރީންއޮތީ، ތިޔަވާހަކަދެއްކުންވެސް މަނާކޮށްފައި، އެކަމަކު، އަހަރެމެންވެސް ގެންދިޔައްޔާ ދާނުން. އަހަރެމެންވެސް ބަނޑުހައިވޭ!” މީގެ 77 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ ބަނޑަށްޖެހި، އުތުރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވި ތަދުމަޑުކަމުގައި ދައުލަތުގެ އަޅާލުން ކުޑަވެ، ...
ރާއްޖެ

ވެށިފަހި ޕްރަގްރާމުން ގޯތި ނުލިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

ވެށިފަހި ޕްރަގްރާމްގެ ދަށުން މާލެއިން ލިބިފައިވާ ބިންކޮޅުގެ ބަދަލުގައި ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ލިބި، މިހާތަނަށް ގޯތި ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި ...
ރާއްޖެ

ރައީސް ޔާމީނާއި މިނިސްޓަރ އިމްރާން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި، ހޯމް މިިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އިމްރާން ...
ޚަބަރު

ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭންއެއްގެ ބުރަފަތި އަދި އިންޖީނު ބިންދައިގެންގޮއްސި

ޓީއެމްއޭގެ ސީ ޕްލޭނެއް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށް ކުދިކުދި އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބޯޓަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެސް ލިބިފަ އެވެ. ...
ރާއްޖެ

”މަވެސް ޖަހައިފިން” ނަމުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ރުބެއްލާ އަދި ހިމަބިހީގެ ޑޯޒް ހަމަނުކުރާ ހުރިހާ އެންމެނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “މަވެސް ޖަހައިފިން” ނަމުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގެ ކެމްޕެއިނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިއަދު އެ ކެމްޕެއިން ...
ކުޑަ

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ތުރާކުނުގައި ހިންގައިފި

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމާއި ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހއ. ތުރާކުނުގައި ހިންގައިފިއެވެ. އެ ޕްރޮގާމަކީ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ލައިފްސްކިލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގެވި ޕްރޮގާމެކެވެ. ތުރާކުނުގައި ...
ކުޑަ

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ވަނީ މަހާތީރުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ، އެ ގައުމުގެ ގަޑިން މިއަދުން މެންދުރު 1:00 ...
ކުޑަ

އުތުރުގެ 16 ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ އިން ހޯދަނީ

އުތުރުގެ 16 ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ އިން ހޯދަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްް އިން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީއިން ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ އިން ބޭނުންވެގެން ހއ އަތޮޅުން އިޢުލާން ...
ކުޑަ

34 ބައިވެރިންނާއިއެކު ނޮޅިވަރަމުގައި ދަންޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފި

34 ބައިވެރިންނާއިއެކު ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ދަންޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ މި ޕުރޮގުރާމުގައި ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލި ...
ރާއްޖެ

އެސްޓާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފި

އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)ގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. 2020ވަނަ އަހަރުގެ އެސްޓާގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިސްވީ 2019ވަނަ އަހަރު އެސްޓާގެ ނައިބު ރައީސް ...
ކުޑަ

ބޮޑެތި ގިނަ އިނާމު ތަކަކާއެކު “އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު” ފަށައިފި

ބޮޑެތި ގިނަ އިނާމު ތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ ހުސެން އަމްރު ...
ކުޅިވަރު

ޔޫގެންޑާ މުބާރާތުން ނަބާހާ އާއި ޒަޔާން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޔޫގެންޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖެއިން ވާދަކުރި ހުސެއިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާގެ ޕެއާ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. ޒަޔާން އާއި ...

Posts navigation