ޚަބަރު

ޝިފާއު ދިރިއުޅޭ އިމާރާތް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވެވުނު

ރައްޔިތުންގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ މޮނީޓަރިންގ އަށް ލާފައި ވާތީ، މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަނެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

އުލިގަމުގައި ބަނދަރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ނަގާ ފީތައް ކުޑަކޮށްފި

ހއ. އުލިގަމުގައި ބަނދަރުކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރުން، ކަސްޓަމްސް އިން ނަގާ ފީތަކަށާއި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދީފި އެވެ. ކަަސްޓަމްސް އިން މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ ...
ކުޑަ

3 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ސައުދީގެ ފުރަބަންދަށް ލުއިތަކެއް ދެނީ

ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި، ހިންގާފައިވާ ކާފިއު އަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ފުރަބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ...
ކުޑަ

ދަރިފުޅު ބަނޑަށް މަރުވި މީހާގެ އެޕޮއިންޓްމެން ކެންސަލްކުރީ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން: ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

އިއްޔެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި ށ. ނަރުދޫ އަންހެން މީހާ، 23 މޭ 2020 ވަނަ ދުވަހު ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ އެޕޮއިންޓް ކެންސަލްކުރެވިފައި ވަނީ ށ. ...
ރާއްޖެ

އިދިކޮޅުގެ ވިސްނުން ތިލަކޮށްލައިފި، ވިސްނުން ހުރީ ބަރުލަމާނީއާއި ދިމާއަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި ދެން ނަގާނެ ރާޅަކާއިމެދު ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން ދަނިކޮށް އިދިކޮޅުގެ ވިސްނުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ކުރާކަން ދޭހަވާ ފަދަ ޓުވީޓެއް، އިދިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ...

ތައިލެންޑުގައި ތިބި 26 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޯވިޑް-19 ހާލަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ނާދެވި، ތައިލެންޑުގައި ތިބި 26 ދިވެހިން ރޭ ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. މިމީހުން ރާއްޖެ އައުމުން މިއެންމެންވެސް ވަނީ 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓިން ...
ޚަބަރު
ކުޑަ

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއިއްވަން ހުރަހެއް އޮންނަ ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން: އެމްޕީ ރާއީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޑުއިއްވަން ހުރަހެއް އޮވެގެން ވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރަށްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއީ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ...
ރާއްޖެ

ހުއްދަނެތި މަޖިލިސް ބާއްވަން އުުޅުމުން، ބައެއް މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ސިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާން ކޮށްފަވަނިކޮށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ހުއްދަނެތި ޖަލްސާ ބޭއްވުމާއި މެދު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަށްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ...
ރާއްޖެ

މަޖިލީހުން އެދިފައިވާ މެމްބަރުންނަށް މިދަނީ ހުއްދަ ދެމުން: ފުލުހުން

ސިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާން ކޮށްފަވަނިކޮށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން މެނުވީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްކަމަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް ...
ކުޑަ

ނޮޅިވަރަމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކޮށްގެން އިނާމެއް” މިޕްރޮގުރާމް ނިންމާލައިފި

ނޮޅިވަރަމްގައި ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކޮށްގެން އިނާމެއް” މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އެރަށު އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ...

މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާތައް ނުބާއްވައި މަޑުކުރަން އުނދަގޫ ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އަންގަވައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދަމަހައްޓާފައިވާ ފުރަބަންދުގެ ހާލަތާއި މެދު ގޮތެއް ނިމެންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލަމުގައި ޖަލްސާތައް ...
ރާއްޖެ
ކުޑަ

ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަރުދޫ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލައިފި

އުތުރުން ކޯވިޑް-19 އަށް މިހާތަނަށް 11 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ށ. ނަރުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ނަރުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒަރޫރީ ތަކެތި، އެ އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ...

Posts navigation