ރާއްޖެ

އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރު ބަންދު، އިތުރު ފިޔަވަޅު ތަކެއް

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް ސަރުކާރުން ޢިއުލާން ކުރަށްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިން 3 ތަނެއް -/5000 އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާލޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދިން 3 ތަނެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެ ނިންމުމާ ހިލާފުވި ތިން ތަނެއް -/5000 ރުފިޔާއިން ...
ރާއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަަސައްކަތަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ހެލްތު ދާއިރާއިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ޕްރޮފެޝަނަލުން ވޮލަންޓިއާ ކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެދެފި އެވެ. ކޮވިޑް19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ...
ރާއްޖެ

އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޕޯޓަލްއެއް

ފުލުހުންނަށް އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޕޯޓަލްއެއްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕޯރޓަލަކީ އިމަޖެންސީ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ޕޯރޓަލްއެއްކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލައަށް ވަގުތުން ...

ޔޫއޭއީން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އެކުވެރި އަރަބް އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) އިން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ. ގަލްފް ނިއުސްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މިއަދު ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

މުސާރަ ކުޑައެއް ނުކުރަން: ފެނަކަ

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ފެނަކައިގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ފެނަކައިން މިއަދު ބުނީ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ފެނަކައިގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ...
ރާއްޖެ

“މާހާ” ސަފާރީ ލޮކްޑައުންކޮށް މީހަކު ޓެސްޓްކުރަނީ

މާހާ ނަމަކަށްކިޔާ ސަފާރީއެއް ލޮކްޑައުންކޮށް ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ބެހޭ ނެޝަނަލް އިމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ...
ރާއްޖެ

ދިރާގުގެ ހިއްސާ ވިއްކާ ނުލި ނަމަ އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް: އެމްޕީ ޢަލީ ޙުސައިން

ދިރާގުގެ ހިއްސާތައް އޭރު ސަރުކާރުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ވިއްކާ ނުލި ނަމަ މިއަދު އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ...
ރާއްޖެ

އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަނީ

އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު ވަނީ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ...

ސަމާލުުކަންކުޑަނުކުރޭ! ރައްކާތެރިވުން އިތުރުކުރޭ!: ޑރ. ނިޔާފް

ކޯވިޑް-19 ދުނިޔޭގަ ފެތުރުން މަޑު ނުވާކަމަށާއި، އެ ބަލި ފެތުރުން ހަލުވި ވެފައިވާތީ ސަމާލުުކަންކުޑަނުކުރުމަށް ޑރ. ނިޔާފް ގޮވާލަށްވައިފިއެވެ. ” ‏ކޯވިޑް-19 ދުނިޔޭގަ ފެތުރުން މަޑެއް ނުވޭ. ވަނީ ހަލުވި.” މިހެން ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ކޮވިޑް:19- ދެމީހަކަށް ޝައްކުވެގެން ރީތި ބީޗް އަލުން ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކާއި ދިވެއްސެއް ފެނިގެން އެރިސޯޓު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސް، ލޮކްޑައުންކޮށް އެ ދެމީހުން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ...

Posts navigation