ރާއްޖެ

ހޮޅުދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފިޓްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ނ. ހޮޅުދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފިޓްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ހޮޅުދޫގައި މި ފިޓްނަސް ސެންޓަރު ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެމުން އަންނަ މޫސާ އިބްރާހީމް ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

އުލިގަމުގައި ހަދަން އުޅުނު ހޮޓަލަށް ކުރި ހަރަދު ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އިން ހއ. އުލިގަމުގައި ހަދަން އުޅުނު 100 އެނދުގެ ހޮޓަލާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ކުރި ހަރަދު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ. ...
ރާއްޖެ

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން މަސައްކަތަށް ނުނެރެން އަންގައިފި

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ހުކުރު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން މަސައްކަތަށް ނުނެރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވި ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނީ އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ސްކޫލުތަކުގައި ...
ރާއްޖެ

ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތެރަޕީ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް ...
ރާއްޖެ

މުށު ތެރެއަށް ބާރު ލާން އުޅެނިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ދެބައި ވެއްޖެ: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ މުށު ތެރެއަށް ބާރުތައް ލާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ބައިބައި ވެއްޖެ ކަމަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ...

ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ހޫނުވެ، މާރާމާރީއެއް ހިނގައިފި

ދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ހޫނުވެ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު އެރަށު ބޯޅަދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެފްސީ ފްރެންޑްސް އާއި ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ހައްޖުގެ އަޅުކަމުން އެނބުރި އަންނަ ދުވަސްވަރު ބަލިތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އަންނަ ފަރާތްތަކުން ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެތީ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ނިންމާފައި އެނބުރި އަންނައިރު ބަލި ނަމަ، ...
ރާއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކާބުލްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކައިވެނީގެ ޙަފްލާއަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ސަލާހުއްދީން ރައްބާނީއަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ...
ރާއްޖެ

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ހިމަނަންޖެހޭ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ހިމެނޭގޮތަށް، ލޯކަލް ގަވާމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑު ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އެލްޖިއޭ އިން ...
ރާއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިން ހިންގަން އުޅުނީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް: އާތިފް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިން ހިންގަން އުޅުނީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބި ސަލާމަތްވީތީ ޙަމްދު ކުރާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހދ ...

އިހަވަންދޫ ކްލަބް ޕްލެސްޓަރ އިން އެރަށު ސްކޫލަށް 24 ޓިއުބް ލައިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ހއ.އިހަވަންދޫ ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އިހަވަންދޫ ކްލަބް ޕްލެސްޓަރ އިން އިހަވަންދޫ ސްކޫލަށް  24 ޓިއުބް ލައިޓް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލުންކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 18 ވޯޓްގެ ޖުމްލަ 25 ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ނ. ރާފުށި ވިއްކާލަނީ

ސްރީލަންކާގެ އެއިޓްކަން އެންޑް ސްޕެންސްއިން ރިސޯޓެއް ހަދަން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ނ. ރާފުށި ވިއްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ. ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގައި ވެސް ރިސޯޓްތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތައް ހިންގަމުން އަންނަ އެ ...

Posts navigation