ރާއްޖެ

ޔުނެސްކޯ ގެ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސް 40 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގައިނައިޒޭޝަން (ޔުނެސްކޯ) ގެ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސްގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވެއްޖެއެވެ. ފްރާންސްގެ ޕެރިސްގައި ...
ރާއްޖެ

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކ. ގާފާރު އަދި ރ. މަޑުއްވަރީގައި 2 އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރަނީ

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކ. ގާފާރުއަދި ރ. މަޑުއްވަރީގައި 2 އައިސް ޕްލާންޓްޤާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ އައިސް އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ...
ރާއްޖެ

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާ ހަތް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ...
ރާއްޖެ

2000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަސިންޖަރުންނާއެކު ބޮޑު ފަސިންޖަރ ލައިނެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

”އައީޑާ ބެއްލާ“ ނަމަކަށް ކިޔާ ބޮޑު ފަސިންޖަރ ލައިނެއް 2071 ފަސިންޖަރުންނާއި 619 ކުރޫއިންނާއެކު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އައީޑާ ކުރީޒް ކުންފުނިން ހިންގާ މި ފަސިންޖަރ ލައިން ހަދާފައިވަނީ ޖަރުމަނުގެ ޕަޕެންބާގް ...
ރާއްޖެ

އަތޮޅު މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމް އިން އަތޮޅުތެރޭގައި އުޅޭ ރެފްރީން ހޯދަނީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ތެރޭގައި މިވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވާ ފުޓުބޯޅަ ރެފްރީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުޓްބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ...
ރާއްޖެ

ގޭންގް ކުށްތަކުގައި އެންމެ ދިވެއްސެއްގެ ފުރާނަވެސް މިއަހަރު ނުގެއްލޭ : ރައީސް ޞޯލިހު

ގޭންގު ކުއްތަކުގައި އެންމެ މީހެއްގެ ފުރާނަވެސް މިއަހަރު ގެއްލިފައި ނުވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މި ...
ރާއްޖެ

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު 5 އަހަރަށް ބަދަލިކުރުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު 5 އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި އިސްލާހު ފާސްކުރީ ޤާނޫނު އަޞާސީއަށް ހުށައަޅާފައިވާ މި އިސްލާހު ދިރާސާ ކުރުމަށް އުފެއްދި 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ...
ރާއްޖެ

ބުޅަލުގެ ނަޖިހުން ހަމަށް ޖެހޭ ބަލި، ބޮޑު މަންޒަރު ނުފެނުނަސް ނުރައްކާ ބޮޑު: ޑރ.އަހްމަދު ފައިސަލް

ބުޅަލުގެ ނަޖިހުން ހަމަށް ޖެހޭ ބައްޔަކީ ފަސޭހައިން ރަނގަޅުވާ ބައްޔެއް ނަމަވެސް އޭގެ ނުރައްކާގެ ބޮޑުމަންޒަރު ނުފެއްނަކަމަށް ޑރ.އަހްމަދު ފައިސަލް ބުނުއްވައިފިއެވެ. ފައިސަލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ބައްޔަކީ އޭގެ ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ފައިނަލަށް

މިއީ ވޮލީ މުބާރާތަކުން އަންހެނުންގެ ގައުމީ ޓީމަށް މެޑަލެއް ކަށަވަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އޮތް މެޗުގައި ތިން ސެޓުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޓީމް ...
ރާއްޖެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް، ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ރޭ ދެއްވައިފިއެވެ. މި އިނާމުތައް ދެއްވީ، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް ...
ރާއްޖެ

ވިސާފީގެ ގޮތުގައި 300 ރިޔާލް ނެގިނަމަވެސް، ވިސާ އެޖެންޓުން އިތުރު ފައިސާ ނެގުން އެކަށީގެންވޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އުމްރާ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދާ އުމްރާވެރިންގެ ވިސާ ޖެހުމަށް ނަގާ އަގުތަކަށް ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އުމްރާ ގުރޫޕްތަކަށް ފޮނުވި ...

Posts navigation