ރާއްޖެ

އޮޕެކް ފަންޑުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އޮޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް – އޮފިޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުލް ޙާމީދު އަލް ޚަލީފާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ...
ރާއްޖެ

ށ. ފުނަދޫ އެއާޕޯޓު އަންނަމަހު ހުޅުވަނީ

ށ. ފުނަދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓު އަންނަމަހު ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހައިރު ޕީއެސްއެމް އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުނެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުނަދޫ ...
ރާއްޖެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވެސް ވާދަކުރެވޭނެ: އީސީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި އަމިއްލަގޮތުންވެސް ވާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ...
ރާއްޖެ

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ލަފާދީފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ލަފާދީފި އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިން ...
ރާއްޖެ

”ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އަގުއެއްކުރި މަހާއިމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުން“ ގެ ނަމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކެއް

ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި މަހާއި މަހުންތައްޔާރުކުރާ ބާވަތްތައް އިތުރުކޮށް މަތީއަގުލިބޭ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި އެބާވަތްތައް މާކެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ”ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އަގުއެއްކުރި މަހާއިމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ...
ރާއްޖެ

އެމްއާރް ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުދިންނަށް އެ ވެކްސިން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެމް.އާރް ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުޑަކުއްޖަކު ހުރެއްޖެ ކަމަށްވާ ނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން  އެމްއާރް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ...
ރާއްޖެ

މުނާފިޤު ކަމުގެ ސިފަ މިޖެހެނީ ކޮން ބައެއްގެ ނިގުލުގައިތޯ؟ : ޙުސައިން ރަޝީދު

ސަޕޯޓު ހޯދުމުގެ ގޮތުންވިއަސް އެއްބަސްވެފައިވާ އަހުދުތައް އުވާލަން އުޅުމަކީ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ކޯލިޝަން އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ޝައިޙް ހުސައިން ...
ރާއްޖެ

ގައުމީ ޝިޕިންގ ލައިން އުފައްދަން މިއަހަރު ފަށާނެ: އެސްޓީއޯ

ގައުމީ ޝިޕިންގ ލައިން އުފައްދަން މިއަހަރު ފަށާނެކަަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ. އެސްޓީއޯއަށް 55 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ...
ރާއްޖެ

އުތުރަށް މުޅިން އާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް

އުތުރަށް މުޅިން އާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ފެށުމުގެ ޕްލޭން ކޮށްފައިވާ ވާކަމަށް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރުން އަލަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަނޑުދަތުރުފަތުގެ ...
ރާއްޖެ

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދެނީ

ކައުންސިލް ތަކުން ހިންގަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫއުތަކަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ...
ރާއްޖެ

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ...
ރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާނީ ތަފާތު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް: މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާނީ ތަފާތު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް ކަމަށް ދިވެހި ބަހާއި ޘަޤާފަތާއި ތަރިކައިގެ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ‏ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާނީ ތަފާތު ...

Posts navigation