ރާއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1457 އަށް

އިތުރު 19 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1457 އަށް އަރައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ދެންމެ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ސަޕްލައި ޑޮޓް އެމްވީއިން “އުނގުޅޭ ބާޒާރު” އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އޮންލައިން ނައިޓް މާކެޓް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ސަޕްލައި ޑޮޓް އެމްވީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ސަޕްލަޔަރުންނާއި ރިސޯޓުތައް ފަދަ ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ އޮންލައިން އެކްސްޕޯއެއް ...
ރާއްޖެ

ރޭ މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ހާމަ ކުރަށްވައިފިއެވެ. ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ...
ރާއްޖެ

މޮނިޓަރިން ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިއްމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ލަފާގެ މަތިން ދިނުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ. ޔޫތް ...
ރާއްޖެ

އެސްޓީއޯ އީސްޓޯރުގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި އަލުން ފަށަނީ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑް އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ އީ ސްޓޯރުގެ ހިދުމަތާއި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން އަލުން ފަށަން ނިންމައިފިައެވެ. ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެސްޓީއޯގެ ސުޕަމާޓުންދެމުން އައި ...

އިދިކޮޅުގެ ވިސްނުން ތިލަކޮށްލައިފި، ވިސްނުން ހުރީ ބަރުލަމާނީއާއި ދިމާއަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި ދެން ނަގާނެ ރާޅަކާއިމެދު ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން ދަނިކޮށް އިދިކޮޅުގެ ވިސްނުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ކުރާކަން ދޭހަވާ ފަދަ ޓުވީޓެއް، އިދިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ހުއްދަނެތި މަޖިލިސް ބާއްވަން އުުޅުމުން، ބައެއް މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ސިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާން ކޮށްފަވަނިކޮށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ހުއްދަނެތި ޖަލްސާ ބޭއްވުމާއި މެދު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަށްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ...
ރާއްޖެ

މަޖިލީހުން އެދިފައިވާ މެމްބަރުންނަށް މިދަނީ ހުއްދަ ދެމުން: ފުލުހުން

ސިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާން ކޮށްފަވަނިކޮށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން މެނުވީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްކަމަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް ...
ރާއްޖެ

މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާތައް ނުބާއްވައި މަޑުކުރަން އުނދަގޫ ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އަންގަވައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދަމަހައްޓާފައިވާ ފުރަބަންދުގެ ހާލަތާއި މެދު ގޮތެއް ނިމެންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލަމުގައި ޖަލްސާތައް ...
ރާއްޖެ

އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަމުން އައި މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް މަޖިލީހުގައި ބާއްވަން ނިންމައފި

މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާ، މަޖިލިސްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ފުރަބަންދުގެ ސަބަބުން ފަހަކަށް އައިސް މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން އައީ އޮންލައިނުކޮށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާއިން ބުނީ ‏މި ...
ރާއްޖެ

އެލްބިއަން ސްޓޯރުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް -/50000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އެލްބިއަން ސްޓޯރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ, ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް ބައިލައްކަ (-/50000) ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ހާޑްވެޔާގެ ގިނަ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް އެލްބިއަން ސްޓޯރުން ...

Posts navigation