fbpx

މަޖިލިސް

އުތުރުގެ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ޕޯޓްގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްނުދަނީ ޕޮލިޓިކަލް ވިލްއެއް ނެތީމަ: ޔާސިރު

އުތުރުގެ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ޕޯޓްގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްނުދަނީ ޕޮލިޓިކަލް ވިލްއެއް ނެތީމަކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާގައި ގުޅީފަޅުގެ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

މޮޅު މީހާއަށް މޮޅު ގޮތް، ދެރަ މީހާއަށް ދެރަ ގޮތް ހެދުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ޢަލީ ރިޟާ

މޮޅު މީހާއަށް މޮޅު ގޮތް، ދެރަ މީހާއަށް ދެރަ ގޮތް ހެދުން ހުއްޓާލަންޖެހޭކަމަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޢަލީ ރިޟާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 170 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ...
ކުޑަ

ހައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާ އެތައްބަޔަކު އެބަތިބި، މިސަރުކާރުގައިވެސް އިންސާފު ޤާއިމްވެގެން ދާތަން އަދި ނުފެނޭ: ރާޢީ

ހައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާ އެތައްބަޔަކު އެބަތިބި، މިސަރުކާރުގައިވެސް އިންސާފު ޤާއިމްވެގެން ދާތަން އަދި ނުފެންނަކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 170 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ...
ރާއްޖެ

ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް ދޫވާތީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު މިހާރު އޮތްގޮތުން ޖިންސީ ޝިކާރައަށްވާ މީހުން، އެކަން ރިޕޯޓުކުރަން ޖެހިލުންވެ، ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް ދޫވާނެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާތީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...
ކުޑަ

ގާނޫނުން ލާމަރުކަޒު ކުރެވިއްޖެ، އެކަމަކު ޚިދުމަތްތައް އަދިވެސް ހުރީ މަރުކަޒު ކުރެވިފަ: ޢަލީ ރިޟާ

ގާނޫނުން ލާމަރުކަޒު ކުރެވިއްޖެކަމަށާއި އެކަމަކު ޚިދުމަތްތައް އަދިވެސް ހުރީ މަރުކަޒު ކުރެވިފައިކަމަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަލީ ޢަލީ ރިޟާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރ ޢަލީ ރިޟާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ 2020 ...

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވުމުން ލިބުނީ ރަނގަޅުތޯ، ގެއްލުންތޯ ސުވާލުއުފެދޭ: ޔާސިރު

ދިވެހި ޤައުމުގެ ތާރީޚަށް ބަލައިލާއިރު، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ލިބުނީ ރަނގަޅުތޯ ނޫނީ ގެއްލުންތޯ މިހާރު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބުދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ކުޑަ
ރާއްޖެ

ދަޢުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކާއި އެލްޖީއޭ ވަގުތުން އުވާލުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް

“ކޮރޯނާ ވައިރަސް” ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ސިނާޢަތްތައް މުޅިން ހުއްޓި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުވެ، ދައުލަތް ބަނގްރޫޓް ވުމާއި ދިމާއަށް މިޞްރާބު ޖަހާފައިވާކަމަށްބުނެ، ދަޢުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކައުންސިލްތައް ވަގުތުން ...
ރާއްޖެ

ފުލުހުންގެ ބިލަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ ބިލަށް އެއްވެސް ހިޔާލެއް ހުށަހަޅުއްވަން ...
ރާއްޖެ

ހާއްސަ ހާލަތާއި ގުޅިގެން “ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް” އިތުރު އެލަވަންސްއެއް ދިނުމަށް ޔާސިރު ގޮވާލައިފި

“ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020” އަށް ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ހައްގުގައި އިތުރު ބާބެއް، އިތުރު ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި އެކުދިންނަށް އިތުރު ގޮތްތަކެއް އަދި އިތުރު އެލަވަންސްއެއް ދިނުމަށް ...
ކުޑަ

މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް މިހިނދުން މިހިނދަށް އިއުލާން ކުރަން އެބަޖެހޭ: ޣަފޫރު

މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް މިހިނދުން މިހިނދަށް އިއުލާން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެކުލަވާލި “މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ...

Posts navigation