މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކަނޑު އަޑީގައި ބޭއްވުމަށް ގޮވާލައިފި

މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކަނޑު އަޑީގައި ބޭއްވުމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަން ގޮވާލައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރުވެސް މޫސުމީ މައްސަލަތަކުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މެމްބަރު ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ގުރުއާން ޓެސްޓު ހަދަން ޖެހޭތީ، ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ޕެޓިޝަނެއް މަޖިލީހަށް!

ސެކަންޑަރީ ސުކޫލު ސެޓްފިކެޓު (އެސްއެސްސީ) ގައި ގުރުއާން މާއްދާއިން ޓެސްޓު ހަދަން ޖެހޭތީ ބައެއް ބެލިނިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން އެ ޕެޓިޝަން ސްޕޮންސާކޮށް މަޖިލީހަށް ...
ކުޑަ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ވަކިކޮށް، ހޯރަ އިއްބެއާއި މިނިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން މޮސްޓާ ގޮވާލައިފި

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ސިދާތާ ޝަރީފް ވަކިކޮށްފައި ހޯރަ އިއްބެއާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) ގޮވާލައިފި އެވެ. މޮސްޓާ މިހެން ގޮވާލީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ ...
ރާއްޖެ

މަޖިލިސް މެންބަރުން ބޭނުން ކުރެއްވި 60 ކޮމްޕިއުޓަރު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސުކޫލަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް މެންބަރުން ބޭނުން ކުރެއްވި 60 ކޮމްޕިއުޓަރު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސުކޫލްއަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މަޖިލިސް މިއަހަރަށް ހުޅުވައި މިއަދު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ ފައްޓަވައި، ރިޔާސަތުން އަންގަވާ މުހިންމު ...
ކުޑަ

2025 ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި “ފްލައިން ޓެކްސީ” ބޭނުންކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް: ކެލާ ޝަރީފް

2025 ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ފްލައިން ޓްކްސީ ބޭނުންކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިޕެންޑެންޓުގެ އާޓިކަލް އެއް ޝެއަރ ކުރައްވާ ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެ އަކީ އަލަށް އުފަންވާ ...

ސާވިސް ޗާޖު ނުލިބޭނަމަ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ޖެހޭނެ، އަޑު އަހަންވެސް ޖެހޭނެ: ކެލާ ޝަރީފް

ސާވިސް ޗާޖު ނުލިބޭނަމަ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ޖެހޭނެ، އަޑު އަހަންވެސް ޖެހޭނެކަމަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސާވިސް ޗާޖަކީ، ސާވިސް ޗާޖު ނަގާ ތަނެއްގެ މުވަށްޒަފުންގެ ހައްޤެއް، އެހައްޤު ކަށަވަރު ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ކުއްޔަކީ ސަރުކާރަށް ގަދަބާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ އެއްޗެއްނޫން: މެންބަރު ޝިފާއު

ކުއްޔަކީ ސަރުކާރަށް ގަދަބާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ އެއްޗެއްނޫން ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު ޝިފާއު އެހެން ވިދާޅުވީ، “މާލެ ސިޓީގެ ގެދޮރުގެ ކުލި ...
ރާއްޖެ

ބޮޑެތި އިސްލާހްތަކާއި އެކު ލާމަރުކަޒީ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ބޮޑެތި އިސްލާހްތަކާއި އެކު ލާމަރުކަޒީ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ...
ރާއްޖެ

ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފާސްކޮށްފި

ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ނިންމައި، އިންކަމް ޓެކްސްގެ ނެގުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) ...
ކުޑަ

ކައުންސިލަރުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ނެގުމާއި މެދު ޔާސިރާއި ރާއީވެސް ދެކޮޅު!

ކައުންސިލަރުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ނެގުމާއި މެދު ޔާސިރާއި ރާއީވެސް ދެކޮޅުކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ދެކޮޅުކަން ހާމަކުރައްވަމުން ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ލަތީފް “މަޖިލީހުން ނަގާ ވޯޓަކުން ކައުންސިލަރުއިން ވަކިކުރެވޭ ...

ކައުންސިލަރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު އެލްޖީއޭއަށް ދެނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބު ކުރާ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ލިބޭ ގޮތަށް މަޖްލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއިން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ...
ރާއްޖެ
ކުޑަ

ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރަން ގާނޫނު އަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ހުށައެޅުއްވި، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު  ހަރުދަނާކޮށް، ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް  ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ހުށައެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ...

Posts navigation