ބޮޑު

މިއީ މޫދުގައި އުޅޭ ސްޕައިޑަރ މޭނެއް!

އާންމު ގޮތެއްގައި ސްޕައިޑަރ މޭން ފެންނާނީ ނިޔު ޔޯކް ޝަހަރުގެ ގޯޅިތަކުންނާއި މަގުތަކުންނެވެ. ބޮޑެތި އިމާރާތްތަކުން ފުންމާ އުޅޭތަނެވެ. ނަމަވެސް މި ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕައިޑަރމޭން މި އުޅެނީ މޫދުގައެވެ. މި ...
ރިޕޯޓް

“ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު“ ބަލިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުން

ވައިރަސްތަކުން ފެތުރޭ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލި ތަކަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފެތުރޭ ބަލި ތަކެވެ. މިގޮތުން މިދުވަސްވަރަކީ “ ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު“ ބަލި ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މިބަލިން ...
ރިޕޯޓް

މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު!

ޒަމާންތަކަކަށްފަހު ހއ. މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮންބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. 650 ފޫޓް ދިގު 250 ފޫޓް ފުޅާ މިނުގެ މި ބަނދަރަކީ ޒާމާނާ ...
ބޮޑު

ނިކަމެތި މީހާއަށް ގޮތެއް ހޯދައި ދިނުމަކީ ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާއެއް

ހަސީނާ ނޫނަސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ މައިންނަކީ ގޮތްހުސްވެ ހާސްކަންމަތީގައި ފިކުރުގެ ދުނިޔެއެއްގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. މިއަދުވެސް މިފަދަ ދެމައެއްގެ ވާހަކަ ކީމެވެ. ފުރަތަމަ 8 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މަންމައެއްގެ ...
ބޮޑު

ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާސިޙު އެހީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރަނީ!

ފުރާވަރު އުމުރުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ރައްޓެހިންނާއެކު ކުޅެ ސަކަރާތް ޖަހަން ބޭނުން ވާނެއެވެ. ސްކޫލުގައި މޮޅަށް ކިިޔަވައި މައިބަފައިން ފަހުރުވެރިކޮށްދޭން ބޭނުން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހއ. ބާރަށަށް އުފަން ރާސިހު ...
ރިޕޯޓް

ކެންޔާ އިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދުކުރީ ކިހިނެއް؟ ރާއްޖެއަށް މިކަން ކުރެވިދާނެތަ؟

ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެވެ. ބަލާލުމެއް ނެތި މޫދަށާއި ކަނޑަށް އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ ހިތި ނަތީޖާއަކީ ހަމައެކަނި މޫދުގެ ...
ރިޕޯޓް

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ތިޔަ ދުމުން ސަލާމަތްކޮށް ދޭށެވެ!

ދަރިންނަކީ މައިން ބަފައިންގެ ދެލޮލުގެ ނޫރެވެ. އެކުދިން ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ބަލާބޮޑުކޮށް މޮޅު ކުދިންނަށް ހެދުމަކީ މައިން ބަފައިން ހޭބޯ ނާރާ ކުރާ މަސައްކަތެވެ. ނުރައްކާތަކާއި، ނުކަޝިޔާރު ކަންކަމުން ސަލާމަތްކޮށް ދަރިން ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިޒީސް ބާރަށް ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!

ރާއްޖޭގައި ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިޒީސް ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރޭކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރު އަހްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީނިއާ ޕެޑިއަޓްރިޝަން އެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ޑރ.ފައިސަލް މިހެން ...
ރިޕޯޓް

ހއ ކެލާގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ލާމަރުކަޒީ ހައްލެއް!

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ހއ.ކެލާގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޝައުގެވެރިވާ ފާރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓުރީ ...
ރިޕޯޓް

ހިތްވަރުގަދަ މަންމައެއް، މުޅިއުމުރު ދަރިފުޅުގެ ޚިދުމަތުގައި އެކަނިމާ އެކަނި

ހަސީނާ (އަސްލުނަމެއްނޫން) އޭނާގެ ދަރިފުޅު އާމިނާ (އަސްލުނަމެއްނޫން) ގޮވައިގެން އެކަނި މާއެކަނީ އުޅޭތާ މިހާރު އާމިނާގެ އުމުރުން ވީހާ ދުވަހެއް ވީއެވެ. އާމިނާގެ އުމުރުން މިހާރު 32 އަހަރެވެ. އާމިނާއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ...

Posts navigation