ބޮޑު

“ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްތަކުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް ހަލާކުގެ ތެރެޔަށް އެއްލާނުލާށެވެ!”

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އިންސާނާގެ ނަފުސުގެ ދަރަޖަ ވަރަށް މަތިވެރިއެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނާގެ ނަފުސު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ވަރަށް ގިނަ އާޔަތްތަކުގައި ބާރު އަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އިންސާނާގެ ނަފުސު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ...
ބޮޑު
ރިޕޯޓް

މިއީ ދީލަތި ވާންވީ ވަގުތު!

ދީލަތިކަމަކީ ވަރަށް ރީތި ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި މާތް ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ސިފައެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް މިފަދަ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި އެހީތެރިވެ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެއްޗެހި ދީ ...
ބޮޑު

ކޮވިޑް:19 އެންމެރިކާއިން 8390 މީހުން ޕޮޒިޓިވުވެ، އިޓަލީން 601 މަރު

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް މިއަދު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވީ 8390 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އެމެރިކާއިންކަމަށާއި، މިއަދު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ 601 ...
ރިޕޯޓް

ގޭގައި މަޑުކުރަށްވާށެވެ! ފުރާނަތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވާށެވެ!

އެެއްވެސް މީހަކީ 24 ގަޑިއިރު ގޭގައި ފޫހިވެފައި އިންނަން ބޭނުންވާނެ މީހެއް ނޫނެވެ. ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކުވެރިންނާއި އެކުވެސް ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ...

މިއަދު ޤައުމަށް ކޮށްދެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް!

ކަންކަމުގައި ބިރުގަންނާށާއި ބިރުވެތިވާން ދަސްކުރަންޖެހެއެވެ. ބިރުވެތިކަމަކީ ރައްކާތެރިވުން ނުވަތަ ތަޤުވާވެރިވުމެވެ. ބިރުގަތުމަކީ ކަމެއްގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ހިތަށް އަންނަ ސިހުމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިރުވެރިކަންކަމާއި ނުރައްކާތެރި ކަންކަމާ އަދި އެ ނޫން ކަންކަން ...
ރިޕޯޓް
ރާއްޖެ

ފަސޭހަކޮށްނުލާ! އަދި ހާލަތު ބަދަލެއް ނުވޭ! ގޭގައި މަޑުކުރޭ!

ކޮރޯނާ އާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުން އާންމުން ކިބައިން ތަކުރާރުކޮށް އެދިލެއްވީ ގޭގައި ...
ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3 ލައްކައިން މައްޗަށް!

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މިހުންގެ އަސަދު 301552 (ތިންލައްކަ އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެ) މީހުންނަށް ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މިވައިރަސްގެ ސަބަބުން މަރުވި ...
ރިޕޯޓް

ފަލަސްޠީންގެ މިތުއްތު ކުއްޖާ ދުޢާކުރަނީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް!

އިޒްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރިކަމުން، ބިކަވެ ދަތިހާލުގައި އުޅެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންކުރެ އެތައް ޢާއިލާއެއްގެ ގެދޮރު އިޒްރާއިލުންވަނީ ފޭރިގަނެފައެވެ. އެތައް މާމަ އަކާއި ކާފައެއް، އެތައް މަޔަކާއި ބަފައެއް، އެތައް ބޭބެ ...

ލިބުނީ އެތައް ފިލާވަޅެއް! ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް އިސްކުރަންވީ އާޚިރަތް!

ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަސް މިވަނީ މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލާފައެވެ. ލޮލަށް ނުފެންނަ ކުޑަކުޑަ ވައިރަސް އެއް މިވަނީ މުޅި ދުނިޔެ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރުވާފައޭ ބުނުމަކުން ގޯހަކަށް ނުވާނެއެވެ. މިވައިރަސްގެ ސަބަބުން ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

އެކަހެރިވެ ތިބެން ލިބިފައިވާ މިފުރުސަތަކީ ހެވެއް ކަމުގައި ދެކެން ޖެހޭ: މުފްތީ މެންކް

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމު ވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާޢީލް މެންކް މިނަސޭހަތްތަކުގައި ހިފާށެވެ! މުފްތީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަހެރިވެ ތިބެން ލިބިފައިވާ ފުރުސަތުގެ މިއީ ހެވެއް ކަމުގައި ދެކެން ޖެހެއެވެ. މިއީ އިންސާނާގެ އީމާންތެރިކަން ...

Posts navigation