ރިޕޯޓް

ޖަމާޢަތުގެ އެހީތެރިން

އަޅުގަނޑު އިނީ ބިންމަތީގައި ފައި ވަށްކޮށްލައިގެން އިށީންދެގެންނެވެ. އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިންނެވެ. ރަށުގެ ކުދިބޮޑު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެތަނަށް އެއްވެފައި އޮތެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހަޅޭއްލަވައިގަނެއެވެ. ފޯރިއަރަނީއެވެ. ބިނދިބިނދިފައި ހޭފަހަރާއި ...
ރިޕޯޓް

މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރު، ފޮޓޯއެއް ލޯޑުވާން ވެސް އެހާއިރު!

ދިވެހިން އިހު އުޅުނު ގޮތާއި އަޅާބަލާއިރު ކުރިއަށްވުރެ ތަރައްޤީވެ ތަހުޒީބުވެގެން ގޮސްފިއެވެ. 2020 ގެ ތަސައްވަރާއި މެދު ދެކެމުންއައި ހުވަފެންތަކާއި އުންމީދުތައް މިއަދު މިއޮތީ އަހަރެމެންނާއި އަރާ ހަމަކޮށްފައެވެ. ކޮންމެ މީހަކު އަދި ...
ބޮޑު

ތިލަދުންމަތީގައި ޓްރާންސިޕްމަންޓް ޕޯޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކުރާ ދިރާސާ ފެބުރުއަރީމަހު ނިމޭނެ: ފައްޔާޒު

ތިލަދުންމަތީގައި ޓްރާންސިޕްމަންޓް ޕޯޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކުރާ ދިރާސާ ފެބުރުއަރީމަހު ނިމޭނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެމްޑީޕީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ”ތިލަދުންމަތި އިރުވައި ކޮންފެރެންސް“ ގައި ހަނިމާދޫ ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިން ކަންނެތީކީ ނޫނެވެ. ކަން ފަސޭހައީއެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ މުރާލި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރި ބައެކެވެ. މިއަދުވެސް ކަންއޮތީ ހަމަ އެގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު މިކަމާ ދެބަސްވާނެ މީހުން ވެސް މިއަދު ތިބޭނެކަން ޔަޤީނެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ...
ރިޕޯޓް

30 އަހަރު ވަންދެން ރިޓައަރމަންޓް މުސާރަ އެއްކުރުމަށްފަހު، ފިރިމީހާގެ ނަންމަތީ މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި

ސައޫދީ އަރަބިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިޔާވުމުން ފިރިމީހާގެ މުސާރަ 30 އަހަރު ވަންދެން ރައްކާ ކުރުމަށްފަހު، ފިރިމީހާގެ ނަންމަތީގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފިއެވެ. އެ އަންހެން މީހާގެ ދަރިފުޅު މުހައްމަދު އަލް ...
ރިޕޯޓް

ޝަހާދަތް ކިޔުއްވުމަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވަނިކޮށް ސެއިޚް ނިޔާވުން، ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރުވެދާނެ!

ޝޭހް އަބްދުލް ލަޠީފް އަހްމަދު ބާޤީ ކައިވެނި ހަފްލާއަކަށް ވަޑައިގެން ޝަހާދަތް ކިއުއްވުމަށްފަހު ކައިވެންޏާއި ގުޅޭ ދަރުހެއް ދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް ވަނީ މިދުނިޔެ ދޫކުރަށްވާފައެވެ. މިފަދަ އެތައް ހާދިސާއަކުން އަޅުގަނޑުމެން އިބުރަތް ...
ބޮޑު

އިޚުލާސް ޤުރުއާން ކުލާހާއި އެކު ކުރިނބީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

ކުރިނބީގައި މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު އަލަށް ހުޅުވިގެން ދިޔަ އިޚުލާސް ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ސަބަބުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް  މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އާވެގެން ގޮސްފައެވެ. ކުރިނބީގައިި ޤުރުއާން ކުލާހެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމަށް ...
ބޮޑު

ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހަދިޔާކުރި 25 ޓަނުގެ މުއްސަފް ކޮޗިންގައި ނީލަން ކިއަނީ

ކެރަލާގެ ކޮޗީގެ ވަލަރޕަޑަމް ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސް ޝިޕްމަންޓް ކޮންޓެއިނަރު ޓަރމިނަލުން 21 ޖެނުއަރީ ގައި 25 ޓަނުގެ މުއްސަފް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ނިންމައިފިއެވެ. މީގެ ހަމަސް ކުރިން އިމްޕޯރޓް ކޮށްފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

އެމްޓީޔޫގެ ރައްދު: ކުލި ކޮންޓުރޯލު ކުރެވޭނެ!

އެމްޓީޔޫގެ ފަރާތުން މިވަނީ ގާނޫނަކުން ކުލ ިކޮންޓުރޯލު ކުރުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ހުށައެޅޭ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއެ ކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ކުލި ކޮންޓުރޯލު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައި ...
ރިޕޯޓް

އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ”ކުނިކަހާ މީހެއް“ އެއީ އަހަރެންގެ ފަޚުރާއި ޝަރަފް!

މީހަކު އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގާތު ބުންޏެވެ. ”އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގަ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ ކުނިކަހަން އުޅޭމީހެކޭ ނުބުނާތި އޭރުން އެމީހުން ދަރިފުޅަށް މަލާމާތް ކުރާނެ“ . އެމީހާގެ ދަރިފުޅު މިފޮޓޯ ...

Posts navigation