fbpx

އެހީ

ދިވެހިންގެ ޢީދު ހަދިޔާއާއި އެކު މިކުދިންގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ “ލޯތްބާއެކު” އީދު ހަދިޔާ ބެހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އައިއޭސީއިން ބުނީ ދިވެހިންގެ ދީލަތި އެހީގައި މިފަހަރުގެ “ލޯތްބާއެކު” މަޝްރޫޢްގެ ތެރެއިން ...
ކުޑަ
ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް އިޖާބައިގެ ނަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ބިދޭސީންނަށް ދީލަތި އެހީ!

މުޅި ދުނިޔެއަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މުސީބަތުގެ ދަނޑިވަޅުގައި އެހީ ޖަމިއްޔާ އާއި ވެލްނެސް އެސޯސިއޭޝަން އަދި އެކްސްޕެކްޓް ސަޕޯޓް  ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީ (ބައި ރީނާ) ގުޅިގެން  ރާއްޖޭގެ ...
ކުޑަ

“ގިފްޓް އަ ސްމައިލް ފުޑްބާސްކެޓް”ގެ ނަމުގައި މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނު ކާބޯތަކެތީގެ ޕެކޭޖެއް

“ގިފްޓް އަ ސްމައިލް ފުޑްބާސްކެޓް”ގެ ނަމުގައި މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނު ކާބޯތަކެތީގެ  ޕެކޭޖެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އާއިލާތަކަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ...
ރިޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރޯދަ ވިއްލުމެއްދޭން ބޭނުންތޯ؟

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރޯދަ ވިއްލުމެއްދިނުމުގެ ފުރުސަތު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިފްތާރު ޕެކޭޖް ހަދިޔާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން އައިއޭސީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަން ހެޑް ...
ރިޕޯޓް

މުސީބާތުގެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ދިވެހިން އެތަށް ބަޔަކަށް އެހީވެއްޖެ

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލޯތްބާއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އެތަކެއް ބަޔަކަށް އެހީވެއްޖެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން ...

“ލޯތްބާ އެކު 2020 ޕެންޑަމިކް ރިލީފް” ގެ ނަމުގައި 6 ގައުމަކަށް އެހީގެ ބޮޑު ކެންޕޭންއެއް ފަށައިފި

“ލޮތްބާއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް” ގެ ނަމުގައި އެހީގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ. ލޮތްބާއެކު ކެމްޕޭނަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަޙުންނާއި އުޙްތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 2018 ވަނަ ...
ރާއްޖެ
ކުޑަ

2 ކިޑުނީ ފެއިލް ވެފައިވާ ނެއްލައިދޫ ފާޠިމަތު މޫސާގެ އިތުރު ފަރުވާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ނެއްލައިދޫ ފާތިމަތު މޫސާ (އަސަރީމާގެ ހދ.ނެއްލައިދޫ) އަކީ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އިތުރު ފަރުވާ ހޯދަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ޖެހިފައިވި ނަމަވެސް، މިކަމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ ...
ކުޑަ

އަސްރާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ޔޫކޭގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި – އެދެނީ އެހީ ތެރިކަމަށް!

ހިތާއި ފުއްޕާމޭގެ ޓްރާސްޕްލާންޓްއެއް ހަދަން ޖެހި ފުރާނައާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަސްރާގެ ހާލު ދެރަވެ އޫކޭގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ. ޔޫކޭގެ ހާރފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިއްޔެ ހެނދުނު އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ އަސްރާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ...
ބޮޑު

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ފުރުޞަތެއް!

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން އިސްވެއޮވެ ތުރުކީގެ އައިއެޗްއެޗް އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮލިވް ގްރޯވް ފައުންޑޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ސީރިޔާގެ އިދްލިބްގައި ބިނާކުރި އަލޫކާ ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ...
އެހީ

އަސްރާގެ ހިތާއި ފުއްޕާމޭ ބަދަލުކުރުމުގެ ދަތުރު: އެވަލުއޭޝަން އަށް އެޑްމިޓް ކުރުމަށް 15000 ޕައުންޑް! އެދެނީ އެހީއަކަށް!

ހިތާއި ފުއްޕާމޭގެ ޓްރާސްޕްލާންޓްއެއް ހެދުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި 1 އަހަރާއި 6 މަސް ހޭދަކުރުމަށްފަހު އިންޑިޔާއިން އެކަން ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައި ނުވުމުން އަސްރާގެ އާއިލާއިން މަސައްކަތްފެށީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމަކުން ...

Posts navigation