ރިޕޯޓް

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ފައި ބުރިވި ޒުވާނާ އެދެނީ ތިބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީއަކަށް!

މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑު މަތީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ލޯންޗެއްގެ ބުރަފަފަތީގައި ޖެހި ފައި ބުރިވި އަބްދުﷲ ހަލީމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ޢާންމުންގެ ދީލަތި އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ...
ބޮޑު

‎ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ރާސިޙު ނިޔާވެއްޖެ

‎ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާސިޙު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހއ. ބާރަށަށް އުފަން ރާސިޙު މުހައްމަދު ނިޔާވެފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮން މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރާސިޙުގެ ހާލުދެރަވެ ޑޮކްޓަރުން ...
ބޮޑު

ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާސިޙު އެހީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރަނީ!

‎ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ރާސިޙު ނިޔާވެއްޖެ ފުރާވަރު އުމުރުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ރައްޓެހިންނާއެކު ކުޅެ ސަކަރާތް ޖަހަން ބޭނުން ވާނެއެވެ. ސްކޫލުގައި މޮޅަށް ކިިޔަވައި މައިބަފައިން ފަހުރުވެރިކޮށްދޭން ބޭނުން ...
އެހީ

އެލަޔަންސްއިން ހެލްޕް ރާސިހް އިވެންޓުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހއ.ބާރަށު ރީނާ ހައުސް، ރާސިހް މުހައްމަދަށް އެހީ ހޯދުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުތަކުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ. ބާރަށު އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސްނަގައިގެން ...
އެހީ

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ މަކުނުދޫ ޒާހިރާއަށް އެހީ ހޯދުމަށް މާލޭގައި ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަނީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޚުތެއް ކަމުގައިވާ ޙައްވާ ޒާހިރާ، ނަފާ / ހދ.މަކުނުދޫ ދަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ކީމޯތެރަޕީ ދިނުމަށްފަހު އިތުރުފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ޑޮކްޓަރުން މިހާރު ...
ކުޑަ

ހިތާއި ފުއްޕާމޭ ލިބޭނެކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި 1 އަހަރު، އާދޭސްކުރަނީ އެހީއަކަށް!

އައިމިނަތު އަސްރާ އަކީ ޏ.ފުވައްމުލަކަށް އުފަން، ޢުމުރުން 28 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. މިޒުވާނާ އަށް މިއަދު އުޅެން ޖެހިފައިވަނީ ވަރަށް ހިތް ދަތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ...
އެހީ

ތުއްތު ލުހްޔާ އެތަކެއް ވޭނުގައި، އެދެނީ ދީލަތި އެހީއަށް

”ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އުންމީދު ކަނޑާލާފަ، އެކަމަކު މަޔަކަށް އުންމީދު ކަނޑައެއް ނުލެވޭނެ“ މިއީ ކުޑަކުޑަ ލުހްޔާގެ ހާލަތު ބަޔާން ކުރުމަށްފަހު ލަހުޔާގެ މަންމަ މަރިޔަމް އަވްލީން ބޭރުކޮށްލި ހިތުގެ އުދާހެވެ. ...
އެހީ

ރައިޝާ ރަނގަޅުވާނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް، ބޭނުންވަނީ އެހީތެރިކަން

ހދ ކުޅުދުއްފުށީ ވެލައްސަރު ރައިޝާ ބިންތި އަހުމަދަކީ އުފެދުމުގެ ހުންނަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުއްޖެއެވެ. އުމުރުން އެންމެ 1 އަހަރުން ފެށިގެން ފިޓް ...