އެހީ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ: މުހިންމު މަޢުލޫމާތާއި އެހީ!

ޖިންސީ ގޯނާއަކީ، ބޮޑެތި މީހުން އެމީހުންގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެމީހެއްގެ މައްޗަށްކުރާ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެން، ޖިންސީ ކަންކަމުގައި ކުއްޖާ މަޝްޣޫލްކުރުވުމެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ގަދަބާރުން، މަކަރުން، ...
ރިޕޯޓް
ބޮޑު

ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި ފަރުވާކުރަމުންދާ ވައިކަރަދޫ ޒާހިރުއަށް އެހީ ވެދެއްވާ!

ވައިކަރަދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި ފަރުވާހޯދަމުންދާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު އިތުރުފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 16 ...
ރިޕޯޓް

އެހެން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާކުރާނެ އެއްޗެއް އެބައޮތްތޯ؟ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ GIVEaway އަށް ފޮނުއްވާ!

އެހެން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާކުރާނެ އެއްޗެއް އެބައޮތްތޯ؟ ބޭނުންކޮށްފަ ހުންނަތަކެތިވެސް އަނެކާއަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތުގައިވާނަމަ ހަދިޔާ ކުރެއްވިދާނެ. ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ GIVEaway އަށް ފޮނުއްވާ! ތިޔަބޭފުޅާގެ ހޭދައިގައި ﷲ سبحانه ...
ބޮޑު

އަޝްރާގެ ހިތާއި ފުއްޕާމޭ ބަދަލުކުރުމަށް ސްޕެއިން އަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ހިތާއި ފުއްޕާމޭގެ ޓްރާސްޕްލާންޓްއެއް ހެދުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި އަސްރާ ހުންނަތާ މިއަދަށް މިވީ 1 އަހަރާއި 6 މަހެވެ. މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އޯރގަން ލިބިފައިނުވާތީ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުވުމަށް ...
ބޮޑު

އަސްރާގެ ހިތާއި ފުއްޕާމޭ ބަދަލުކުރުމަށް އެހީ ހޯދުމަށް އިވެންޓްތަކެއް ބާއްވަނީ

ހިތާއި ފުއްޕާމޭގެ ޓްރާސްޕްލާންޓްއެއް ހެދުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި އަސްރާ ހުންނަތާ މިއަދަށް މިވީ 1 އަހަރާއި 4 މަހެވެ. މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އޯރގަން ލިބިފައިނުވާތީ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މުންބާއީއަށް ބަދަލުވުމަށް ލަފާއަރުވާފައެވެ. ...

ޙަސީނާ އެދެނީ ތިބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީއާއި ހެޔޮ ދުޢާ އަށް!

ހދ ކުޅުދުއްފުށި، ސޭޑީކޯނަރ، ޙަސީނާ ޙަސަން އަކީ “އަކިއުޓް ޕްރަމަޔަލޯސިޓިކް ލުކީމިއާ” އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާނެކެވެ. “އަކިއުޓް ޕްރަމަޔަލޯސިޓިކް ލުކީމިއާ” އަކީ ލޭގެ ކެންސަރުގެ ވައްތަރެކެވެ. މި ބަލީގެ ...
ބޮޑު
ރާއްޖެ

2 ކިޑްނީ ފެއިލްވެ ފަރުވާކުރަމުން އަންނަ މާރަންދޫ އާމިނަތު އެދެނީ އެހީއަކަށް

އުމުރުން 46 އަހަރުގެ ހއ. މާރަންދޫ އުދަރެސް އާމިނަތު އަބުދުއްރަޙްމާން އަކީ ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން ބޭސްކުރާތާ 10 އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތެކެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ކިޑްނީއަށް ބޭސްކުރަންފެށި އާމިނަތު 2016 ...
ރިޕޯޓް

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ފައި ބުރިވި ޒުވާނާ އެދެނީ ތިބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީއަކަށް!

މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑު މަތީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ލޯންޗެއްގެ ބުރަފަފަތީގައި ޖެހި ފައި ބުރިވި އަބްދުﷲ ހަލީމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ޢާންމުންގެ ދީލަތި އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ...
ބޮޑު

‎ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ރާސިޙު ނިޔާވެއްޖެ

‎ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާސިޙު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހއ. ބާރަށަށް އުފަން ރާސިޙު މުހައްމަދު ނިޔާވެފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮން މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރާސިޙުގެ ހާލުދެރަވެ ޑޮކްޓަރުން ...
ބޮޑު

ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާސިޙު އެހީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރަނީ!

‎إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎ ‎ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ރާސިޙު ނިޔާވެއްޖެ   ފުރާވަރު އުމުރުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ރައްޓެހިންނާއެކު ކުޅެ ސަކަރާތް ޖަހަން ބޭނުން ވާނެއެވެ. ...
އެހީ

އެލަޔަންސްއިން ހެލްޕް ރާސިހް އިވެންޓުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހއ.ބާރަށު ރީނާ ހައުސް، ރާސިހް މުހައްމަދަށް އެހީ ހޯދުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުތަކުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ. ބާރަށު އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސްނަގައިގެން ...

Posts navigation