fbpx

އެހީ

ދިރާގު "ނައުއެމްވީ" މެދުވެރިކޮށް އެހީގެ "ހެވަތަ" ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު

ދިރާގުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ "ނައުއެމްވީ" އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް "ހެވަތަ" ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެހީ ޖަމިއްޔާއިން ކުރިޔަށްގެންދާ "ހެވަތަ" ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތި ޢާއިލާތަކަށް އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު "ނައުއެމްވީ" ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ނުހިފޭ ރޯދަތަކަށް ކައްފާރާދިނުމުގެ ފަހި ފުރުސަތެއް!

އެކި އެކި ސަބަބު ތަކާއިހުރެ ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހު ނުހިފި ހުރި ރޯދަތަކަށް ކައްފާރާ ދިނުމަށް ފަސޭހަގޮތެއް އެހީ ޖަމިއްޔާއިން ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކައްފާރާ ދިނުމުގެ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެ ...
ކުޑަ

ލޯތްބާއިއެކު ކެމްޕޭނަށް 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ތަރްޙީބެއް!

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ލޯތްބާއިއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް ކެމްޕޭން ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ޖުމުލަ 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ...
ކުޑަ

ދިވެހިންގެ ޢީދު ހަދިޔާއާއި އެކު މިކުދިންގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ލޯތްބާއެކު" އީދު ހަދިޔާ ބެހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އައިއޭސީއިން ބުނީ ދިވެހިންގެ ދީލަތި އެހީގައި މިފަހަރުގެ "ލޯތްބާއެކު" މަޝްރޫޢްގެ ތެރެއިން ...
ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް އިޖާބައިގެ ނަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ބިދޭސީންނަށް ދީލަތި އެހީ!

މުޅި ދުނިޔެއަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މުސީބަތުގެ ދަނޑިވަޅުގައި އެހީ ޖަމިއްޔާ އާއި ވެލްނެސް އެސޯސިއޭޝަން އަދި އެކްސްޕެކްޓް ސަޕޯޓް  ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީ (ބައި ރީނާ) ގުޅިގެން  ރާއްޖޭގެ ...

"ގިފްޓް އަ ސްމައިލް ފުޑްބާސްކެޓް"ގެ ނަމުގައި މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނު ކާބޯތަކެތީގެ ޕެކޭޖެއް

"ގިފްޓް އަ ސްމައިލް ފުޑްބާސްކެޓް"ގެ ނަމުގައި މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނު ކާބޯތަކެތީގެ  ޕެކޭޖެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އާއިލާތަކަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ...
ކުޑަ
ރިޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރޯދަ ވިއްލުމެއްދޭން ބޭނުންތޯ؟

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރޯދަ ވިއްލުމެއްދިނުމުގެ ފުރުސަތު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިފްތާރު ޕެކޭޖް ހަދިޔާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން އައިއޭސީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަން ހެޑް ...
ރިޕޯޓް

މުސީބާތުގެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ދިވެހިން އެތަށް ބަޔަކަށް އެހީވެއްޖެ

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލޯތްބާއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އެތަކެއް ބަޔަކަށް އެހީވެއްޖެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން ...
ރާއްޖެ

"ލޯތްބާ އެކު 2020 ޕެންޑަމިކް ރިލީފް" ގެ ނަމުގައި 6 ގައުމަކަށް އެހީގެ ބޮޑު ކެންޕޭންއެއް ފަށައިފި

"ލޮތްބާއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް" ގެ ނަމުގައި އެހީގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ. ލޮތްބާއެކު ކެމްޕޭނަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަޙުންނާއި އުޙްތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 2018 ވަނަ ...
ކުޑަ

2 ކިޑުނީ ފެއިލް ވެފައިވާ ނެއްލައިދޫ ފާޠިމަތު މޫސާގެ އިތުރު ފަރުވާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ނެއްލައިދޫ ފާތިމަތު މޫސާ (އަސަރީމާގެ ހދ.ނެއްލައިދޫ) އަކީ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އިތުރު ފަރުވާ ހޯދަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ޖެހިފައިވި ނަމަވެސް، މިކަމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ ...

Posts navigation