އެހީ

ތުއްތު ލުހްޔާ އެތަކެއް ވޭނުގައި، އެދެނީ ދީލަތި އެހީއަށް

”ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އުންމީދު ކަނޑާލާފަ، އެކަމަކު މަޔަކަށް އުންމީދު ކަނޑައެއް ނުލެވޭނެ“ މިއީ ކުޑަކުޑަ ލުހްޔާގެ ހާލަތު ބަޔާން ކުރުމަށްފަހު ލަހުޔާގެ މަންމަ މަރިޔަމް އަވްލީން ބޭރުކޮށްލި ހިތުގެ އުދާހެވެ. ...
އެހީ

ރައިޝާ ރަނގަޅުވާނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް، ބޭނުންވަނީ އެހީތެރިކަން

ހދ ކުޅުދުއްފުށީ ވެލައްސަރު ރައިޝާ ބިންތި އަހުމަދަކީ އުފެދުމުގެ ހުންނަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުއްޖެއެވެ. އުމުރުން އެންމެ 1 އަހަރުން ފެށިގެން ފިޓް ...