ކުޑަ

ނުހައްގު އަނިޔާއިން ކާނަލް ނާޒިމްގެ މިނިވަންވިތާ 1 އަހަރު

ނުހައްގުން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް އަނިޔާ ލިބެމުންދިޔައިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ދަނގެތީދާއިރާގެ މެންބަރު، ކާނަލް ރިޓަޔަޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ...
ރާއްޖެ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ގާސިމްގެ ގާތިލުން ދެނެގަތުމަށް ހެކިތަކެއް ހޯދައިފި

4 ޑިސެމްބަރ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލޭގައި، ވަޅިން ހަމަލާދީ އަނިޔާވެރިކޮށް ގަތުލު ކޮށްލެވުނު އދ. މާމިނގިޔަށް އުފަން އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، ޤާސިމް ޙަސަނަށްގެ ...
ރާއްޖެ

2020 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ހަ ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

މިހާތަނަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ގުނަމުން އަންނަ އަދަދަށް އަންނަ 2020 ވަނަ އަހަރު، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ހަ ދުވަސް ހިމެނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި އެވެ. ރައީސް ...
ރާއްޖެ

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއެކު އޮތް ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރަނީ

އދ. ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް މިއަހަރު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގައި ...
ކުޅިވަރު

ދިވެހި ބާސްކެޓް އަދި ހޭންޑްބޯލް ޓީމު ދިއްލީ އެއަރޕޯރޓްގައި ތާށިވެއްޖެ

ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުތަކާއި ހޭންޑްބޯލް ޓީމްތައް އަދި މީޑިއާ ޓީމު ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލައިޓް ކެންސަލް ވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ...
ރާއްޖެ

އެމެރިކާ މީހުން މިއަހަރު އެންމެ ގިނައިން ސާޗް ކުރި މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ

އެމެރިކާ ރައްޔިތުން އެންމެ ގިނައިން މިއަހަރު ގޫގުލު ކުރި މަންޒިލަކީ ދިވެހި ރާއްޖެ ކަމަށް ގޫގުލްގެ ތަފާސް ހިސާބު ތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ގޫގުލްއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ”2019 އިން ސާޗް“ގައިވާ ގޮތުން އެމެރިކާގައި ...
ރާއްޖެ

ފަންހާމަހާއި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު ކުރެހުމުގެ މައުރަޒަށްް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ”ފަންހާމަހާއި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު“ގެ ނަމުގައި އީގާން ބަދީއު ބާއްވާ ކޮންޓެމްޕޮރަރީ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން އިއްޔެ ހަވީރު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 7 އިން 11 ނިޔަލަށް ނެޝަނަލް ...
ރިޕޯޓް

ޤާސިމްގެ މަރު، އިންސާފްލިބިދިނުމަށް ގޮވާލެވޭ އަޑު މަޑު

4 ޑިސެމްބަރ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލޭގައި، ވަޅިން ހަމަލާދީ އަނިޔާވެރިކޮށް ގަތުލުކޮށްލެވުނު އދ. މާމިނގިޔަށް އުފަން އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ޤާސިމް ޙަސަނަށް އިންސާފް ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ...
ރާއްޖެ

އިނގިރޭސި ސަފީރު އައްޑޫސިޓީގެ އިމާމުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވަައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ހަރ އެކްސެލެންސީ ކެރޮން ރޮސްލާ އައްޑޫސިޓީގެ ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިނގިރޭސި ސަފީރުގެ މިބައްދަލުވުމަކީ އިމާމުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް އޮޅުންފިލުއްވުމަށާއި ...
ރާއްޖެ

ރައީސްކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި

މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 2 ވީ ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 73 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނަށް ...
ރާއްޖެ

މުލިއާގެއަކީ މިރާއްޖޭގެ އެވޭލާ ރަސްމަތިފުށުގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކައެއް: ރައީސް

މުލިއާގެއަކީ މިރާއްޖޭގެ އެވޭލާ ރަސްމަތިފުށުގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭ ތަނެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރުފުރުމުގެ ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިހަށް ތުހުމަތެއްގައި ގެންދިޔަ ދެމީހަކަށް އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުޙުމަތު

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި މީހަކަށް އަނިޔާވި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ދެ ފުލުހަކަށް ބިރުދައްކާ އިންޒާރުދީ އަދި އެމީހުންގެ މުދަލަށް ...

Posts navigation