ރާއްޖެ

ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ”ރޭޕް“ކުރި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ ދެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދާ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު އާންމުވެފައިވާ އިރު ބެލެވޭ ގޮތުން ފުލުހުން ...
ރާއްޖެ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު އުމުރުން 2 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު އުމުރުން 2 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު އުމުރުން 2 އަހަރުގެ ...
ކުޑަ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ ކުރަންހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫން: ޢަލީ ހުސައިން

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ސަރުކާރުން ދިނުމަކީ ކުރަންހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫންކަމަށް ކެނދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއޭސިއެލްގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުން އެއްވެސް ...
ރާއްޖެ

އޮޕެކް ފަންޑުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އޮޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް – އޮފިޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުލް ޙާމީދު އަލް ޚަލީފާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ...
ރާއްޖެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވެސް ވާދަކުރެވޭނެ: އީސީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި އަމިއްލަގޮތުންވެސް ވާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ...
ކުޑަ

ނޮޅިވަރަމުގައި ޤާއިމްކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ޤާއިމްކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ‏އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢަކީ 25,269,605.00 ރުފިޔާ ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑަމިޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ހާލު އައްސަވާފައިވެއެވެ. އަދި ...
ރާއްޖެ

އެމްއާރް ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުދިންނަށް އެ ވެކްސިން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެމް.އާރް ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުޑަކުއްޖަކު ހުރެއްޖެ ކަމަށްވާ ނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން  އެމްއާރް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ...
ރާއްޖެ

އުތުރަށް މުޅިން އާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް

އުތުރަށް މުޅިން އާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ފެށުމުގެ ޕްލޭން ކޮށްފައިވާ ވާކަމަށް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރުން އަލަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަނޑުދަތުރުފަތުގެ ...
ރާއްޖެ

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދެނީ

ކައުންސިލް ތަކުން ހިންގަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫއުތަކަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ...
ރާއްޖެ

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ...
ރާއްޖެ

ސަމާުލުވޭ! 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ނޭވާހޮޅިން އަނެއްކާ ވެސް ބުރުގާ ޕިނެއް ނަގައިފި

15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ނޭވާހޮޅިން އަނެއްކާ ވެސް ބުރުގާ ޕިނެއް އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލްއިން ނަގައިފި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން މިރޭ ޓުވިޓަރގައި އާންމުކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ބުނީ ބުރުގާ އަޅާއިރު، ...

Posts navigation