ރާއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއަށް ދާން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައެއް ނުވާނެ: ފެނަކަ

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އެމްޑީޕީން މިރޭ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިމްތިހާނުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ...
ރާއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން- ރައީސް ޞާލިޙް

ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ، ޒަމާނީ ތަޢުލީމް އުނގެނި، އީޖާދީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ވިސްނުން ހިންގާ، ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުންކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލީހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ...
ރާއްޖެ

ރިނބުދޫ ސަޤާފީ މަގު ހުޅުވައިދެއްވައި ”މަރިޔަންމާ“ ކެންޕެއިން ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދުއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު އެރަށު ސަޤާފީ މަގު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައި، މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި ތުއްތުކުދީންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭ ...
ރާއްޖެ

އަނެއްކާވެސް ޑެކޯ ވުމުގެ ހާދިސާއެއް: ޑެކޯވި ފަތުރުވެރިޔާ މާލެ ގެންނަނީ

ކަންދެހެރަ މަންތާ ޕޮއިންޓުގައި ޑައިވިންގ ކުރަނިކޮށް ޑެކޯވި ފަތުރުވެރިއަކު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ބުނީ ކަންދެހެރަ މަންތާ ޕޮއިންޓުގައި ޑައިވިންގ ...
ބޮޑު

ދުނިޔޭގެ ކެއްކުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތުން ރަންމެޑަލް ޖޫދީއަށް ރިހި މެޑެލް ފިނޭ ރަޝީދުއަށް

ދުނިޔޭގެ ކެއްކުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތުން ރަންމެޑަލްއެއް ޖޫދީ ޚާލިދު އަދި ރިހި މެޑެލްއެއް ހދ. ފިނޭއަށް އުފަން އަބްދުލް ރަޝީދު ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ސްޓުޓްގާޓްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 25 ވަނަ ...
ކުޑަ

މަހުލޫފްއަކީ ބޮޑު ފިނޑިއެއް، ރައީސް ނަޝީދަކީ ކަލާންގެތަ؟: މަޢޫޒް

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހުލޫފްއަކީ ބޮޑު ފިނޑި އެއްކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަކީ ކަލާންގެތޯ، ހދ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މަޢޫޒް ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޝްރޫހު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ...
ރާއްޖެ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތު ޝާހުގެ ދައުވަތަކަށް މިއަދު އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޓްވީޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ...
ރާއްޖެ

ޑރ. ބިލާލް ޕިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައިފި

ޑރ. ބިލާލް ޕިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑުޖައްސާލައިފި ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ބުނެފިއެވެ. މަޙްލޫފު ދެންމެ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އުފައްދަމުންދާ ސުވާލުތަކާ އަދި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ އިތުރު ...
ރާއްޖެ

އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތަކުން ޑރ. ޕިލިޕްސް ބަލައެއް ނުގަނޭ، އެ ބޭފުޅާ ރާއްޖެ ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް އަންނަ މަހުގެ 12 އިން ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރ ޕޯޓަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރ ޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ރީޖަލަން އެއަރ ޕޯޓްސް އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެކައުންޓް އޮފިސަރަކާއި، ޖީއެސް 3 ...
ރާއްޖެ

ގާސިމް މަރާލިކަމުގެ ދައުވާއަށް އަދުހަމް އިންކާރުކޮށްފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލިކަމަށް އިއުތިރާފުވުމަށްފަހު، މައްސަލައިގެ އަވަސް ނިޔާ ޝަރީއަތުގައި ދައުވާ ލިބޭ މުހައްމަދު އަދުހަމް އެ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިއެވެ. އޭނާ މިއަދު ޝަރީއަތުގައި ބުނީ އޭނާ ގަސްތުގައި މީހަކު ...
ކުޑަ

ކުރިނބީ ޕީޕީއެމް ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

ރޭދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ހދ ކުރިނބީ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފިއެވެ. ކުރިނބީ ޕީޕީއެމްގެ އިސް އޮފުސަލަކު ވިދާޅުވީ ކަޅުތެޔޮ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެޖަގަހައިގައި ހުރި ޓީވީ އާއި ބަޔެއް ސާމާނުތަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށެވެ. ...

Posts navigation