ރިޕޯޓް

ހަކުރު ބަލި ޖެހެން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާއި ހަކުރު ބަލި ޖެހުމުންވާގޮތް

ހަކުރު ބަލި ޖެހެނީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އިންސިއުލިން އުފައްދާ ނުދޭތީ އެވެ. ނުވަތަ އިންސިއުލިން އުފައްދައި ދިން ނަމަވެސް އޭގެ މަސައްކަތަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހީނަރުކަމެއް ލިބުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއިން ...
ރިޕޯޓް

ނަބިއްޔާއަށް ތަބާވުމާމެދު އަހަރެމެން އިމްތިހާން ކުރެވެމުންދަނީ

محمد صلى الله عليه وسلم މެދުވެރި ކުރައްވައި ﷲ سبحانه وتعالى ވަނީ އަހަރެމެންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާފައެވެ. އަނދިރި ކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުއްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތުގެ ބަރަކާތުން ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމްދީނަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދީނެވެ.

އިސްލާމްދީނަކީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ގޮވާލާދީނެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އޯގާވެރިވެ ރަހުމް ކުރުމަށް ގޮވައިލާދީނެވެ. އެކަކަށް ދަތި އުނދަގޫކަމެއް ނުވަތަ ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އަމުރުކުރާ ދީނެވެ. އެކަކު އަނެއްކެއްގެ ...
ރިޕޯޓް

ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުން – ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުންލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެކެވެ. ގެންގުޅޭ އަގުބޮޑެތި މުދާ ގެއްލުމަކީ އެކަމާ އިންތިހާއަށް ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކެވެ. ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހި ...
ރިޕޯޓް

ދެފުށް ދެގޮތް ވުން

بسم الله الرحمن الرحيم ދެފުށް ދެގޮތް ވުމަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށް ތަފާތުވުމެވެ. އާންމުކޮށް ކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް ދެފުށް ދެގޮތް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނާގެ އެތެރާއި ބޭރު، ހިތާއި ހަށިގަނޑު ...
ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ އުތީމު ދަރިކޮޅުން ރަސްކަންކުރެއްވި ރަސްކަލުން

އުތީމު ދަރިކޮޅު އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ރަސްކަންކުރެއްވި 3 ވަނަ ދަރިކޮޅު ކަމުގައި އެޗްސީޕީބެލް އޭނާގެ މޮނޮގްރާފް ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ތާރީޚް ދިރާސާ ކުރާ ގިނަ ...
ކުޑަ

ބޭނުންވަނީ ކެތްތެރިކަމާއެކު ގަދަފަދަ އަޒްމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދުނިޔެމަތީގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތެވެ. ތިމާމެންނީ ﷲ އެއްކައުވަންތަކުރާ، އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ނަބިއްޔާ ތެދުކުރާ، ބާއްވައިލެއްވި ފޮތާއި، ޣައިބުގެ އެންމެހާ ޚަބަރުތަކަށް އީމާންވާ ބައެއް ކަމުގެ ...
ބޮޑު

ދަރިންނަށް ދީން ރަނގަަޅަށް އޮޅުންފިލުވައި ނުދިނުމުގެ ނަތީޖާ!

އަބަދުވެސް އަޑުއިވެނީ ކޮންމެވެސް ކުށެއްކޮށްގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. ތަނެއްގައި މީހަކު މަރާލާފައިއޮއްވާ ފެނުނު ވާހަކައެވެ. ޒިނޭކުރަނިކޮށް ދެމީހަކު ހައްޔަރުުކުރި ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ނިމުމެއް ނާދެއެވެ. ވަނީ ހައްތާ އިތުރެވެ. ...
ބޮޑު

ނަސްރު ލިބޭނީ ﷲގެ ދީނަށް ނަސްރު ދީގެން

ނަސްރާއި ކާމިޔާބަކީ މާތް ﷲ އަށް ތެދުވެރި، އިޙްލާސްތެރި މުއުމިންތަކުންނަށް ﷲ ދެއްވާ ނިއުމަތެކެވެ. މާތް ﷲ ވަހީކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ”އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް (އެބަހީ: ...
ރިޕޯޓް

އިމްތިޙާން!

ألحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذي اصطفى މިދުނިޔެއަކީ އިމްތިޙާނުގެ ގޮވައްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން މިތަނަށް އައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އިމްތިޙާނުކުރެވޭނެއެވެ. މުއްސަނދިންނާ ފަޤީރުންގެއެވެ. ވެރިންނާ ރަޢިއްޔަތުންގެއެވެ. ޢާލިމުންނާ ...

Posts navigation