ތިލަދުންމަތީ

ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރުން ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރިއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބިން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސައި އެސަރަހައްދުން ބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތެލާއި ގޭހުގެ ...
ރާއްޖެ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ދައުލަތުން 2020 އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް މިމަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ...
ތިލަދުންމަތީ

މަސްވެރިޔެއްގެ ލޮލުގައި ބުޅިއަކުން ޖެހި ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނުން 13 މޭލު ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ މަސްދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ލޮލުގައި ބުޅިއަކުން ޖެހުމުން އިތުރު އަވަސް ފަރުވާއަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ބުޅި އެޅިފައިވަނީ ...
ރާއްޖެ

ޕެސްޓިސައިޑް އެތެރެކުމުގައި ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދެފި

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުން ކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ގެ  ތެރެއިން ހުއްދަދެވޭނެ އަދި ހުއްދަނުދެވޭނެ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ލިސްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްތިކަލްޗަރއިން  އާންމުކޮށްފިއެވެ. އެފަރާތުން އާންމުކުރި އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ...
ރާއްޖެ

އައްޑޫގައި ކުނިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރްމެންޓްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކުނިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު ”ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ“ ޕްރޮޖެކްޓު ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކިކްއޮފް މީޓިންގ ބާއްވައިފިއެވެ. ...
ރާއްޖެ

މަގު ހަދާ ކުންފުނި، އާރުޑީސީގެ އެމްޑީއަކަށް މޫކޭ

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު މޫސާ އަލި މަނިކު މޫކޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން މިއަދު ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީގެ ...
ތިލަދުންމަތީ

ބާރަށު މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހއ.ބާރަށުގެ ”މަސްޖިދުލްޢަމަލު“ މިސްކިތުގައިވާ އޭސީ ތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މިސްކިތުގެ ބޭރުން ވަށައިގެންވާ ދޮރުތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ...
ތިލަދުންމަތީ

އިހަވަންދޫއިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ހއ. އިހަވަންދޫއިން ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރާފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 248-CAA/248/2019/90 އިޢުލާނުގައި ގޯތި ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ އިތުރުން 10 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ ...
ރާއްޖެ

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ ނަމުގައި ފޭކު ޓުވިޓާ އެކައުންޓެއް ސަމާލުވޭ!

މާލެ ވޯޓާރ އެންޑް ސެވަރެޖް ކޮމްޕެނީ ( އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ) ގެ ނަމުގައި ފޭކް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން މުއާމަލާތް ކުރަމުން ދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން އެދިއްޖެއެވެ. ...
ތިލަދުންމަތީ

ކުރިނބީ ފުޓްސަލްދަނޑުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހދ.ކުރިނބީ ފުޓްސަލްދަނޑު ބޮޑުކޮށް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 15ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި އެއިދާރާގެ ނަންބަރ 265/265/2019/34 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ...
ތިލަދުންމަތީ

ނެއްލައިދޫ ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

ހދ.ނެއްލައިދޫ ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިމާރާތް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެފަރާތުން ކުރި އިޢުލާން ގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިމާރާތް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ...

Posts navigation