ރިޕޯޓް

އަބުރާއި އިއްޒަތް… ދިވެހިންނަށް ނެތް ޝަރަފެއް!

އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް އަބުރާއި އިއްޒަތެއް އޮވެއެވެ. އެއީ އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިތުގެ އެންމެފުންމިނުން އަގުކުރާ އެއްޗެކެވެ. ތިމާގެ އަބުރާ އިއްޒަތަށް އަރައިގެންފިނަމަ، އެމީހެއްގެ ފެންވަރުންނާއި ގާބިލުކަން ހުރި ...
ރިޕޯޓް

މިއަދު ގިނަމީހުން މިދައްކަނީ އެންމެހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމުގެ ވާހަކައެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ.

މިއަދު މީހުން ރުޅިއައިސްގެން ކެކިއުތުރު އަރަނީއެވެ. އެއީ ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ޖަޒުބާތުގެ ހަތްދުވަސް މިފެށުނީއެވެ. ހިނދުކޮޅަކުން އެކަން ހިނދި ނިމި ހިނގައިދާނެއެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެވެ. މިއަދު ...
ރިޕޯޓް

މިރަންނަމާރީގެ ފުށުން ދިވެހި ކުޑަ ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާ!

އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެވެ. މިއަދު އަޅުގަޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިވަނީ 10 ގަރުނުގެ ކުރީގެ ހާލަތަށްވެއްޓި ގައުމުގެ ޅަދަރިން ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ އަބުލްބަރަކާތުލް ބަރުބަރީއަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ. އާދެ! މިޒަމާނުގެ، ނުވަތަ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ރަންނަމާރީގެ ފުށުން ...
ރިޕޯޓް

ދިރާސީ އާއަހަރަކީ ފުރައްސާރައާއި ގަނާކުރުމުން ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން އޮތް އަހަރަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމާތޯ

މިފެށޭ ހަފްތާގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނެއެވެ. ދަރިވަރުން އާއަހަރަކަށް ސްކޫލަށް ދާން ފަށާނެއެވެ. އެކުދިން އާތަޖުރިބާތަކެއް ކުރާނެއެވެ. އާރަހްމަތްތެރިންނާ ދިމާވެ ގުޅުން އުފެދޭނެއެވެ. އާކަންތައްތައް އުނގެނި ދަސްކުރާނެއެވެ. ހަމައެކަނި ފޮތަކުން ނުވަތަ ...
ރިޕޯޓް

ނުރުހުމާއި ނަފުރަތު…!

ނުރުހުމަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ޖަޒުބާތެކެވެ. ދެމިގެންދާ ނުރުހުން ބަދަލުވަނީ ނަފުރަތަށެވެ. މީހަކާމެދު ނަފުރަތު އުފެދުމުން އިންސާނަކަށްވީތީ އޮންނަ ރަހުމު ކެނޑެއެވެ. އަދި އަމުދުން ގާތްމީހެއްނަމަ، އެނަފުރުގެ ޖަޒުބާތުން އެމީހާގެ ސިކުނޑީގައި އަނެކާއަށް ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިންގެ ކިބައިން ގެއްލެމުންދާ އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި އަޚުލާގު…

މީހަކު ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައެވެ. އޭނާ ބާއްވާފަ އޮތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮބްޒަރވޭޝަން ގައެވެ. މުޅިތަންވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ޑޮކްޓަރުންވެސް އެހިސާބަށް ގޮސް ހަދަންޖެހުނީ މީހުން ދުރުކޮށްގެންނެވެ. ހާޓްއެޓޭކް ޖެހިފައިއޮތް މީހާގެ ...
ރިޕޯޓް

”ސަލާންޖަހާ ޒުވާނުން“ ގިނަވަނީ!

ރޭގެ އިރާކޮޅު އަޅުގަޑު ސޯސަންމަގުން ހިނގާލާފައި އަންނަނިކޮށް ދިމާވި ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ ހުރީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަރުދެރަވާގޮތްވެލާފައެވެ. އަޅުގަޑާ އަރާހަމަވެލާފަ މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. “ބޭބޭ. ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކު ބުނެލަންވެގެން.” ކޮންކަމެއްކަން ...
ރިޕޯޓް

އަނިޔާ އިތުރުވުމަށް ޒިންމާވާނީ ކާކު؟

މީހަކު އަޅުގަޑާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާއާއި އަނިޔާކުރުން މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިކަމުގައި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ. އަޅުގަޑު ދިން ޖަވާބު ދަންނަވާލާނަމެވެ. އަޅުގަޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ އަޅުގަޑުމެން އެންމެންގެ ...
ރިޕޯޓް

ބުރުސޫރައަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، އައިބުތަކަށް ފާޑުކިޔުން، މިމުޖުތަމައުން ފޮހެލަންޖެހޭ

މިއަދު އަޅުގަޑުގެ ހަނދާނަށް އަންނަނީ ކުރީގެ ތަޖުރިބާއެކެވެ. ރައްޓެހިންތަކަކާއެކު އަޅުގަޑު އިނީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި އަސްރުގެ ފަހުގެ ސަޔަށް އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްރައްޓެއްސަކު އަޅުގަޑުމެން ތިބި ...
ރިޕޯޓް

އުމުރު ހަމަނުވާ ކުދިންނާއި ކައިވެނިކޮށް ދަރިންލިބުން، މިއީ އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުމުރުގެ ކުދިން، ޝަރުއީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް އަމިއްލައަމިއްލައަށް ކައިވެނިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގައި އޮތް ފުޅާމިނުގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ބަހުސުކުރަން ފެށިފައެވެ. ރަހުމުކުޑަގޮތަކަށް އަނިޔާކުރުމަށްފަހު، ...
ރިޕޯޓް

ކޮންމެ ތަޖުރިބާއަކީ ފިލާވަޅެއް!

ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އާދުވަހެކެވެ. އާތަޖުރިބާއެކެވެ. އާކަންތައްތަކެއް ފެނި، ތަޖުރިބާކުރެވި، އިވި، ފެނި، ހަނދާންތަކެއް ހިތާއި ސިކުނޑީގައި ބިންވަޅު ނެގޭ ދުވަހެކެވެ. އެއީ އިންސާނީ ހަގީގަތެވެ. އެ ހަނދާން ތަކާއި އެތަޖުރިބާތަކުން އެކިމީހުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުން!

އަޅުގަޑުމެންގެ ދުވަސްތައް މިއަދު ވޭތިކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ނުތަނަވަސްކަމާ، މާޔޫސްކަމާ، އިންތިހާދަރަޖައިގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކުގައެވެ. އެއީ މިއަދުގެ ހަގީގަތެވެ. ކަން އޮތްގޮތެވެ. ހިތްހަމަނުޖެހުމުން ފުރިގެންވާ، ކުދިކުދި އެތައްކަމަކާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ...

Posts navigation