ރިޕޯޓް

ވަކިބައެއްގެ ސިޔާސީ މަސްލަހަތަށް ފޫގަޅައިގެން ގުރުބާންވާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ބޭނުމެއްނޫން

އަޅުގަޑު ހަނދާންވާގޮތުގައި ދިވެހިރައްޔިތުން ބޭނުންވީ އަތޮޅުވެރިޔާއާއި ކަތީބުންނަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށެވެ. އަދި ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީއާއި އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީއަކީ ވެސް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކަށް ވުމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ރައްޔިތުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

އެނޫންގޮތެއް ނެތްކަމަށް ގަބޫލުކޮށް މަރުކަޒުވެގެން ތިބިމީހުންނަށް ލާމަރުކަޒު ކުރެވިދާނެތަ؟

ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ ވާހަކައިގެ ދެވަނަ ބާބަށް ޖެހިލާނަމެވެ. މަސްވެރިކަމަށް ދެވިހިފާފައި ހުރިމީހަކަށް، ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި މަސްވެރިކަމުގެ ފިކުރުދޫކޮށްލާ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ހޭބޯނާރާ އުޅެވޭނެކަމަށް ބުއްދިއަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ލާމަރުކަޒުކުރުމަށް ޖެހިފައި ...
ރިޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ ބުއްދީގެ ބަލިތަކުގެ ދުވަސް

މިއަދަކީ މިއީ ދުނިޔޭގެ ބުއްދީގެ ބަލިތަކުގެ ދުވަހެވެ. ހިތާއި ސިކުނޑިއާއި ގުޅިފައިވާ ބުއްދީގެ ބަލިތަކަކީ އޭގެ ޒާތާއި އަސަރާއި ވޭނާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަޑުމެންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް ކުޑަ ބަލީގެ ބާވަތްތަކެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ދިވެހިންކުރި ދަތުރުގެ ނަތީޖާއަކީ؟

ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް 2008 އާއި ހަމަޔަށް ދިވެހިންކުރި ވަރުގަދަ ދަތުރުގެ ނަތީޖާއަކަށް ދިވެހިންނަށް ލިބުނީ ފިކުރުތަކަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ވަކިމީހަކަށްޓަކާ ޖާނާމާލުން ގުރުބާންވާން ތައްޔާރަށްތިބި ”ސިޔާސީ ޕާޓީ“ ތަކެކެވެ. ގޭންގުތައް ކުލަބުތަކަށް ބަދަލުވެ ...
ރިޕޯޓް

ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ ވާހަކަ: ވާރުނަގާ، ވާރުން ސަރުކާރު ހިންގުން

ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއަށް ވަދެލަން މިޖެހުނީ މިހުކުރުގައި މާފުށްޓަށް ކުރިދަތުރުގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ޚިޔާލަކުންނެވެ. ދަތުރުގެ ތެރެއިން ދިމާވި ރައްޓެއްސަކާ ދެއްކި ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއަށް މާފުށިން ...
ރިޕޯޓް

ދަރިފުޅަށް ދެވޭނެ އެންމެބޮޑު އަނިޔާއަކީ – ރުޅިއައުން، ހަޅޭއް ލެވުން، އެއްޗިހި ކިޔުން

ތިބާގެ ދަރިފުޅަށް ދެވޭނެ އެންމެބޮޑު އެއް އަނިޔާއަކީ – ރުޅިއައުމެވެ. ހަޅޭއް ލެވުމެވެ. އެއްިޗިހި ކިޔުމެވެ. އެއީ ހާދަހާ ވޭންހުރި ހިތްދަތި އިހްސާސްތަކަކާ ދަރިފުޅު ކުރިމަތިކުރުވާ ތަޖުރިބާއެކެވެ. މައިން ބަފައިންނާއި މުދައްރިސުންގެ ...
ރިޕޯޓް

ދަރިފުޅު ނިދީ ހެއްޔެވެ؟

އޭނާ މާދަމާ ހޭލާއިރު އުންމީދުކުރާ ކަމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅަކަށް އުންމީދުކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ދުވަހުގެ ކޮންމެވެސް ވަގުތެއްގައި މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުމުގެ ފޮނި އިސްހާސް ...
ރިޕޯޓް

ކުދިންނަކީ މުބާރާތެއްގައި އުޅެންޖެހޭ ބަޔެއް ނޫނެވެ

ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަޑަށް ލިބުނު އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާގެ ވާހަކަ މިއަދު ދައްކާލުމަށް ގަސްތުކުރަމެވެ. އެއީ އަޅުގަޑުގެ ހަޔާތުގައި، އަމިއްލަ ދަރިންނާއި އަދި އަޅުގަޑާއި ދިމާވާ ކުދިންނާއި މެދު އަޅުގަޑުގެ ...
ރިޕޯޓް

އެހެންކުދިންނާ އަޅާކިޔުމަކީ ކުދިންނަށް ކުރެވޭ ގޯނާއެކެވެ. އެއީ އަނިޔާއެކެވެ….

ދަރިންގެ ކަންތައްތަކުގައި ކަންބޮޑުވެގެން އެކަމާ ހަދާނެގޮތެއް ނޭނގިފައިތިބޭ ޒުވާން މައިންބަފައިންނާއި ދިމާވެގެން ދެކެވުނު ބައެއް ވާހަކަތައް މިފަހަރު ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. އެއް މަންމައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އާއިލާގެ އެއުމުރުގެ އެހެން ކުއްޖަކާ އެއްވަރަށް އޭނާގެ ...
ރިޕޯޓް

ތަރައްގީއާއި ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުނަކީ މާލެވަށާ ތަވާފު ކުރަންޖެހުންތަ؟

މިއަދު އަޅުގަޑުގެ ހަނދާނަށް އައީ މީގެ 27 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން – ފިލިޕީންސް ގެ ވެރިރަށް މެނީލާގައި ހުރި ސްމޯކީ މައުންޓަން އަށް ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ. އެއީ މެނީލާގެ ވެރިރަށުގައި ...
ރިޕޯޓް

ކާރިސާއަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް!

ރޭގަ މާލޭގަ ހިނގާދިޔަ ބިޔަ ބޮޑު އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި ހާދިސާއަކީ ފުންކޮށް ވިސްނާ ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަންޖެހޭ ހާދިސާއެކެވެ. އަވަސްގޮތަކަށް އެއަރޕޯޓުގެ ފޯމް ލޮރީ ނުގެނެވުނަމަ، މުޅި މާލެ ރޯވުމުގެ ފުރުސަތު ...
ބޮޑު

ނިކަމެތި މީހާއަށް ގޮތެއް ހޯދައި ދިނުމަކީ ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާއެއް

ހަސީނާ ނޫނަސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ މައިންނަކީ ގޮތްހުސްވެ ހާސްކަންމަތީގައި ފިކުރުގެ ދުނިޔެއެއްގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. މިއަދުވެސް މިފަދަ ދެމައެއްގެ ވާހަކަ ކީމެވެ. ފުރަތަމަ 8 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މަންމައެއްގެ ...

Posts navigation