fbpx
ރިޕޯޓް

ދަރީންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ކުރުން!

މާލެއަކީ ދުނިޔޭގައި ބިމުގެގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. އެހެންކަމުން، މިމާލޭގައި ޢާއިލާތައް އުޅެނީ ކުޑަކުޑަ ކޮޓަރިތަކާއި އެޕާރޓްމެންޓްތަކުގައެވެ. ދެތިންހަތަރު ޢައިލާ އެއްތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްގެއެއްގައި އުޅުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. ގިނަ ...
ރިޕޯޓް

ޖާހިލިއްޔަތުގެ ފަހުގެ ލިބާސް: ސެކިއުލަރިޒަމް

އިސްލާމްދީނާ /އިސްލާމީ ނިޒާމާ، ސެކިއުލަރިޒަމާ /ޢަލްމާނިއްޔަތާ ދެމެދުގައި އޮތް ކުރިމަތިލުމަކީ އައު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ އިސްލާމްދީނާ ޖާހިލިއްޔަތާ ދެމެދުގައި އޮތް ކުރިމަތިލުމުގެ ފަހުގެ ވައްތަރެވެ. ޖާހިލިއްޔަތަކީ ތަފާތު ޒަމާންތަކުގައި ...
ބޮޑު

އީމާނުން ފުރިގެންވާ ހިތަކުން لا إله إلا الله ކިޔުމުގެ ނަޞީބު!

އަޅަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތިވެރި ނަޞީބަކީ އީމާނުން ފުރިގެންވާ ހިތަކުން لا إله إلا الله ކިޔުމުގެ ތައުފީޤު ލިބިގެން ދިޔުމެވެ. އެފަދަ އަޅަކަށް އުފާވެރިކަން ހުއްޓެވެ. އުޑާއި ބިން ޚަލްޤުކުރެވުނީ، ...
ރިޕޯޓް

ޢިލްމުވެރިންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ – އަލްމަރްޙޫމު އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ބަސްފުޅެއް

ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް؛ ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ (ޢިސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންމަނިކުގެ) ބައްޕާފުޅަކީ ގުޅީ ޢަލީކަލޭގެފާނުގެ ޢީސާކަލޭގެފާނެވެ. މަންމާފުޅަކީ، ރަންފުޅުގޭ ދޮންމަނިކެވެ. ޝެއިޚް ކިޔަވާވިދާޅުވީ މިޞްރުންނެވެ. ޝައިޚް ޢުމަރު ...
ރިޕޯޓް

ޝެއިޚް ޝަފީއުގެ ގަލަމުން: ލޮބުވެތި ނޫސްވެރިންނޭވެ!

ނޫސްވެރިކަމަކީ މިޒަމާނަށް ބަލާއިރު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހަތިޔާރެވެ. އެހާމެނުފޫޒުގަދަ ވަޞީލަތަކަށެވެ. މުޖުތަމަޢެއްގެ ތަޞައްވުރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ފަސާދަކުރުމުގެ ބާރުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ އެއް ބަޔަކީ ނޫސްވެރިންނެވެ. އެ މުޖުތަމަޢެއްގެ ...