fbpx
ރިޕޯޓް

ބިދޭސީންނަށް މަނާ ކަންކަން، ހަމައެކަނި ކަރުދާހުގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް!

މިނިވަންކަމަށް ވަކާލާތު ކުރާއިރު މިނިވަންކަން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރެވޭ ބާވައެވެ. ބިދޭސީންގެ މުށުތެރޭގައި ޤައުމު އޮތްއިރު އެކަމާ ކަންބޮޑުވަނީ މަދުބައެކެވެ. އެކަމާ ފިކުރު ކުރަނީވެސް މަދުބައެކެވެ. ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް އެކަމުގެ ...
ރިޕޯޓް

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އެންމެފަހުން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް!

އަދިވެސް ހޭއަރާކަށް ނުވޭތޯއެވެ. ރަށުމީދާ ރަށަށް ގަދަވާނޭ ކިޔާ އަޅާނުލައި ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް ވަރިހަމަ ކޮށްލައިގެން ތިބެންވީތޯއެވެ؟ ބީދޭސީންގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރު މިދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިވުނު އަޑުތަކާއި ...
ރިޕޯޓް

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ: ވެވުނީ އިހުމާލެވެ.

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. އަދި މައްސަލާގައި ދިވެހި ސަރުކާރު ތަކާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ވަނީ އިހުމާލުވެފައެވެ. ބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖެ އަންނަނީ ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާޙްގެ ނަމުގައި މުގުރައިވެސް ލެވިދާނެ, އިޚްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު އިސްލާޙްވެސް ކުރެވިދާނެ

ނިދާފައި ހޭލިއިރު ބަލީގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީމެވެ. ފެންވަރާ ސައިބޮއި ވެސް ނިމުނުފަހުން ކުއްލިޔަކަށް ބަނޑުގައި ރިއްސައިގެންފިއެވެ. ފާޚާނާއަށްވަދެ ބޮޑުކަމު ދިޔައިރު ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިން ކަންނެތީކީ ނޫނެވެ. ކަން ފަސޭހައީއެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ މުރާލި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރި ބައެކެވެ. މިއަދުވެސް ކަންއޮތީ ހަމަ އެގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު މިކަމާ ދެބަސްވާނެ މީހުން ވެސް މިއަދު ތިބޭނެކަން ޔަޤީނެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ...
ރިޕޯޓް

މަންމާއެވެ. ހަނދާނެއް ނުނެތެއެވެ.

ހަނދާނެއް ނުނެތެއެވެ. ނުވެސް ނެތޭނެއެވެ. އެދުވަހު މައިން ބަފައިން ޚާއްޞަކޮށް މަންމަ ދަރިން ބަލަން އުފުލި ބުރަ އެއީ ދައްކާ ކޮޅުންލާނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. މިޒަމާނާ އަޅާ ބަލާއިރު އޭރު ވަސީލަތްތައް ...