ކުޑަ

ޗައިނާގެ ސަފީރު ހއ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފި

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮން ހއ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮން ވަނީ ޒިޔާރަތް ...
ކުޑަ

މަކުނުދޫން 2 މީހުންނާއިއެކު ފީނަން ނިކުތް ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ހދ މަކުނުދޫއިން 2 މީހުންނާއިއެކު ފީނަން ނިކުތް ޑިންގީ އެއް ރޭ ބަންޑުން ޖަހާލައިފިއެވެ. މަކުނުދޫއިން 2 މީހުންނާއިއެކު ފީނަން ނިކުން ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރޭ 8:55 ...
ތިލަދުންމަތީ

ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ކުޅުދޫފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަހުލޫފް އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އާއި ...
ކުޑަ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ޝިފާޒު ކެމްޕެއިންގައި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި

އެމްޑީޕީގެ ނައިބްރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރައްވަމުންދާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅު ތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށް ތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން އެބަ ގެންދަވައެވެ. އިއްޔެ ހއ އަދި ހދ ގެ ...
ރާއްޖެ

ކްރޮސްރޯޑްސް ގެ ތިންވަނަ ރަށުގައި 80 ކޮޓަރީގެ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ”ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް“ ގެ ތިންވަނަ ރަށުގައި 80 ކޮޓަރީގެ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ ތައިލެންޑުގެ ސިންގްހާ ...
ކުޑަ

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ. ސިޔާސީ އެކި ފިކުރުގެ 35 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރައްވާ މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށާފައިވަނީ ލަންކާ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 7:00 ...
ކުޑަ

ގޫގަލް މެޕްއިން ތިލަދުންމަތި ހިމެނޭ ބަޔެއް ސަރަޙައްދު އަޕްޑޭޓުކޮށްފި

ގޫގަލް މެޕްގައި ތިލަދުންމަތީ ހިމެނޭ ބަޔެއް ސަރަޙައްދު އަޕްޑޭޓު ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ތިލަދުންމަތީ ކުޅުދުއްފުށި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ގޫގަލް މެޕް އިން ބަލާއިރު ދާދިފަހުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހެދި އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދު ...
ކުޑަ

ލައިބީރިއާ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރައިގެ 30 އިންސައްތަ ކުޑަކުރަން މެންބަރުން ނިންމައިފި

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލައިބީރިއާގެ ބަޖެޓުން އެގައުމުގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސުން 30 އިންސައްތަ ކުޑަކުރުމަށް އެގައުމުގެ ރައްޔޮތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެގައުމުގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ތިލަދުންމަތީ

ފުނަދޫގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިންގާ އަޅައިފި

ށ ފުނަދޫ ގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ އެވެ. މިނިސްޓަރ ޒާހިރު ...
ކުޑަ

ނޮޅިވަރަމްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވައިފި

ހދ ނޮޅިވަރަމްގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ނޮޅިވަރަމް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުއްވައިދެއްވީ އިއްޔެ އެކަމަށްޓަކާ އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިހް އިމްރާން ...
ރާއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް 7.1 މެގްނަޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް، ސުނާމީގެ ނުރައްކަލެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ނެތް

އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް 7.1 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އައިސް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ނެރެފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ސުނާމީގެ ނުރައްކަލެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ނެތެވެ. ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދާއި ...
ކުޅިވަރު

މިފަަހަރުވެސް ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗު ބަލަން ވަދެވޭނީ 3000 ދިވެހިންނަށް

ވޯލްޑްކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ފިލިޕީންސް ވާދަކުރާ މެޗަށް ވަދެވޭނީ ދިވެހި 3000 އެއްހާ ސަޕޯޓަރުންނަށްކަމަށް އެފްއޭއެމްހެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލު ޖަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގަލޮޅު ރަސްމީ ...

Posts navigation