ރާއްޖެ

މައްސަލައަކީ ކުއްޔަށް އުޅެން މަޖުބޫރުވާގޮތަށް “މާލޭ ސަރުކާރުން” ސިޔާސަތު ރޭވުން!

ހަސަނު މާލެއަށް އައީ 80 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. އޭނާގެ މަންމަމެން އޭނަ މާލެ ފޮނުވީ ކިޔަވާށެވެ. މާލެއައިސް ހުންނަ ގޭގައި ނިދަން ޖެހުނީ ބިންމަތީގަ ކުނަލެއް އަޅައިގެންނެވެ. އެ ގޭގައި ...
ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ މަސްވެރިންގެ އުދާސްތައް “މިހިސާބުން މަސްވެރިކަން ނެތިދާނެ”

މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިން ވަޒަންވެރިވީންސުރެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއްކަން ޔަޤީނެވެ. ރާއްޖޭގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތާރީހް ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އޭރުންސުރެ ދިވެހިން ...
ރާއްޖެ

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވައިފިއެވެ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވާފައިވާކަމަށް ...
ކުޑަ

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިއްދޫގައި ކަލަރ ރަން އެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހއ އަތޮޅުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހއ ދިއްދޫގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކަލަރ ރަން އެއް ބާއްފައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ޔުނިސެފް ...
ރާއްޖެ

ދެކުނުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރާގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ (އޭޑީސީ) އިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ އެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ...
ތިލަދުންމަތީ

ހދ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހްލޫފު ވަޑައިގެންފި

ހދ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށް ތަކަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހްލޫފު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހްލޫފް ވަނީ ހދ ހިރިމަރަދޫ، ހދ ފިނޭ، ހދ ނޮޅިވަރަމް، ހދ ...
ރާއްޖެ

ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި އުރީދޫ އަށް 131 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 131 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. އުރީދޫއިން އާއްމުކުރި މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ...
ރާއްޖެ

ނުދަންނަ ބޭރު ނަމްބަރުތަކުން ކުރާ މެސެޖްތަކުގައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ނުގުޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ނުދަންނަ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ނަންބަރު ތަކުން މެސެޖްކޮށް ގުޅަން ބުނާ ނަމްބަރުތަކަށް ނުގުޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައެއް ނަމްބަރުތަކުން ގުޅާދިނުމަށް އެދި ވަރަށް ...
ރާއްޖެ

1 ހަފްތާ ތެރޭގައި ހދ އިން ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ރަށްތައް އިއުލާންކުރާނެ: އަލީ ވަހީދު

ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ހދ އަތޮޅުން ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ރަށްތައް އިޢުލާން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު މިހެން ...
ކުޑަ

ޗައިނާގެ ސަފީރު ހއ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފި

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮން ހއ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮން ވަނީ ޒިޔާރަތް ...
ކުޑަ

މަކުނުދޫން 2 މީހުންނާއިއެކު ފީނަން ނިކުތް ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ހދ މަކުނުދޫއިން 2 މީހުންނާއިއެކު ފީނަން ނިކުތް ޑިންގީ އެއް ރޭ ބަންޑުން ޖަހާލައިފިއެވެ. މަކުނުދޫއިން 2 މީހުންނާއިއެކު ފީނަން ނިކުން ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރޭ 8:55 ...
ތިލަދުންމަތީ

ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ކުޅުދޫފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަހުލޫފް އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އާއި ...

Posts navigation