ތިލަދުންމަތީ

ތިލަދެކުނު ސިނަމާ ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް ބުނެ ބަންދުކޮށްފި

ތިލަދުންމަތީ ސަރަހައްދުގައި ފިލްމް އެޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަމައެކަނި ބައިސްކޯފު ނުވަތަ ސިނަމާ ކަމުގައިވާ ތިލަދެކުނު ސިނަމާ މަރާމާތަށް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ މި ސިނަމާ ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުން ...
ރިޕޯޓް

ކެލާގެ ކަނޑުލުން ނަފާ ހޯދަން އަތުކުރި އޮޅާލަނީ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މޭނާ ހައްސާނުގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ލަވައަކީ “ވެހޭ ވާރޭ ތެރޭން”އެވެ. މި ލަވައިގައި ކިޔައިދޭ އެއް ވާހަކައަކީ ވާރޭ ވެހެމުންދިޔަ ވަގުތުގައި ކަނޑޫފާ ކުޅިން ޖެހެމުންދިޔަ ފިނި ...
ރިޕޯޓް

ސަބް ރީޖަންގެ ރޭހަށް އިހަވަންދޫ އާއި ދިއްދޫ ހޫނުވަނީ!

ފާއިތުވި ފަންސާހަކަށް އަހަރު ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރެވެމުންދިޔަ ގޮތަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިފިނަމަ ފެނިގެންދާނެ އެއް މަންޒަރަކީ، ތަރައްގީގެ މާނައަކަށް ވެފައިއޮތީ މާލޭގެ ކޮންކްރީޓް ޖަންގަލި އިތުރަށް ބައިބޯކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަމެވެ. މިކަން ...
މަޖިލިސް

ފިއްޓޭ ކިޔައިދިން އަޅުކުއްޖާގެ ވާހަކައިން ސަމާލުކަން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި އަޅުކުއްޖެއްގެ ވާހަކައަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ. މަޖިލީހުގެ 29ވަނަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފިއްޓޭ ...
މަޖިލިސް

އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި އަދީބު ކުށްވެރިއަކަށްނުވެ މިއަދު ބަދަލުވީ ކީއްވެ: ނަޝީދު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި އަދީބަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް، އޭނާ މިހާރު ކުށްވެރިއަކަށްވީ ކީއްވެގެންތޯ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ...
ރިޕޯޓް

ރަލާއި އޫރުމަސް މަނާކުރަން ތިލަދުންމަތީ މެމްބަރުން ދެކޮޅު؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބުގެ ދިހަވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރެވެ. އެހެންކަމުން ހަމަ އެ މާއްދާގައި އިސްލާމްދީނުގެ ...
ރިޕޯޓް

ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަން ތިލަދުންމަތީ މެމްބަރުން ދެކޮޅު

ނުކުުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އެކަހެރިވެ ބާކީކޮށްލެވިފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެއީ ދިރިިތިބި ކަމުގައިވިޔަސް ދިރިހުރުމުގެ ގިނަ އުފާތަކާއި ހައްގުތަކަކުން މަހުރޫމްކުރެވިފައިވާ ބައެކެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ މިި ނިކަމެތިކަމަށް ކިރިޔާވެސް ލުޔެއް ...