ކުޑަ

މިއަދަކީ މޮޅަދޫއަށް އުފާވެރި ތާރީޚީ ދުވަހެއް: އެމްޕީ ޝިފާއު

މިއަދަކީ ހއ. މޮޅަދޫއަށް އުފާވެރި ތާރީޚީ ދުވަހެއް ކަމަށް މޮޅަދޫ ނިސްބަތްވާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިފާއު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ މޮޅަދޫ ރައްޔިތުން ދެކެމުންއައި ...
ރާއްޖެ

61 ކިލޯ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 11 މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުން ހުރި، މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި 11 މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މަައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނީ ...
ރާއްޖެ

މޮނިޓަރިންގައި ނެތް ރަށްރަށުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ލާފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި ހާމަކަން ބޮޑުތަނެއްގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން މާދަމާގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ކުރެވިދާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ...
ރާއްޖެ

ކޯވިޑް-19: މަނަދޫން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

ނ. މަނަދޫން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވި މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވްވެފައި ވާކަމަށް ކޯވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ ...
ކުޑަ

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދޭން އުތީމުންވެސް އެދިއްޖެ

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭ ރަށެއް ގޮތުގައި ހއ. އުތީމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އުތީމު ކައުންސިލުން އެދިއްޖެއެވެ. މިގޮތަށް އެ ކައުންސިލުން އެދިފައި ވަނީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދު ﷲ ރަޝީދު ...
ރާއްޖެ

ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކިގެން ކުއްޖަކު މަރުވި ވާހަކަ އޭޑީކޭއިން ދޮގުކޮށްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދިޔަ ހަތަރު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ހަމަނުޖެހިގެން މަރުވި ކަމަށް ރޭ ފެތުރު ވާހަކަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޮގުކޮށް، ކަން ހިނގި ...
ރާއްޖެ

ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތުން، ފިތުރު އީދު ވާނީ 24 ވާ އާދީއްތައަށް: ރައީސް މައުމޫން

މިމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް އަދި ފަލަކީ އިލްމުވެރިޔާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން މިހިނގާ ރަމަޟާން މަސްވެސް ވާނީ 30 ދުވަހުގެ މަހަކަށް ކަމަށްވާތީ ފިތުރު އީދު ވާނީ ...
ކުޑަ

ޙުސައިން ކަލޭފާނުގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު މަރޮށީގައި

ނިޝާން ކަލާފާނުގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ (ނ.ކ.ޝ.ޢ) މަރޮށީ ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ނުވަތަ މަރޮށީ ޙުސައިން ކަލޭފާނު ގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު އުފަން ރަށުގައި ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލުން ...
ރާއްޖެ

ފުރަބަންދު ނެތް ރަށްރަށުގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން މިސްކިތައް ހުޅުވާލަނީ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ފުރަބަންދުގެ ހާލަތު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ރަށްރަށުގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ނަމާދު ކުރުމަށް މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު ޒާހިރު ...
ކުޑަ

މޮޅަދޫ ޒުވާނުން މިއަދު ނުކުތީ ރުއް އިންދަން

ހއ. މޮޅަދޫ ޒުވާނުން އިސްނަނަގައިގެން އެރަށުގައި ރުއް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މޮޅަދޫ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރުއް އިންދުމުގެ ހަރަކާތަށް ވާގިވެރިވެ، ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރު ...

Posts navigation