ކުޑަ

ހދ. އޭއީސީގައި 12 ކްލާސްރޫމުގެ ހަތަރު ބުރި އިމާރާތެއް އަޅަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި، 12 ކްލާސްރޫމުގެ ހަތަރު ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މި މަސައްކަތް ...
ދުނިޔެ

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ މަރު

އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް އާއި ބިހާރުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ ޚަބަރު ...
ރިޕޯޓް

ޤައުމީ ދިދަ، މިހާރު ހުންނަގޮތަށް ބަދަލުކުރިތާ 54 އަހަރު

ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ، މިހާރު ހުންނަގޮތަށް ބަދަލުކުރެވުނުތާ 54 އަހަރު ފުރިއްޖެއެވެ. ޤައުމީ ދިދަ މިހާރު ހުންނަގޮތަށް ބަދަލުވިތާ 54 އަހަރު ފުރިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތަށް ދިދަ ...
ތިލަދުންމަތީ

ނޭކުރެންދޫގައި އަޅާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެންގޮސްފި

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް އެރަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެރަށު ކައުންސިލުން، މި ތަކެތި އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، މި ތަކެތި އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ...
ރާއްޖެ

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް 4000 އެނދު ތަރައްޤީކުރަން މި އަހަރު ފަށަނީ

އައްޑޫގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށް، 4000 އެނދުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އައްޑޫ ...
ރާއްޖެ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތިން މުއާހަދާއެއްގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

އދ. އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތިން މުއާހަދާއެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި މުއާހަދާތަކުގައި ރަސްމީކޮށް ރާއްޖެއިން ބައިވެރޮވެފައިވާކަން ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން މިއަދުވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ރާއްޖެއިން ރަސްމީކޮށް ބައިވެރިވެފައިވާ ...
ކުޑަ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ސަލީމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް (ސައްލެ)، އެދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ވަކި ވަކިން ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ...
ރާއްޖެ

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭން ބީއެމްއެލް އިން ތައްޔާރުވަނީ

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ”ބީއެމްއެލް ފެތުން ތަރިން“ ޕްރޮގުރާމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ...
ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން އަދި ބަޖެޓު ހަމަނުޖެހޭ: އީސީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހިންގަން ޖެހޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ބަޖެޓު އަދި ހަމަނުޖެހޭކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާތައް ...
ރާއްޖެ

ކުޑަ ކުޑަ ކުއްޖާގެ ބޯޑުން ބުނެދެނީ ބޮޑު ބޮޑު ވާހަކައެއް

މި ދުވަސްވަރު އެންމެ އަޑުގަދަ ވާހަކައަކީ މިއީއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީވެސް މިއީއެވެ. ފޭސްބުކް ސްޓޭޓަސްތަކުން ފެށިގެން ގޮސް، އިންސްޓަގްރަމް ސްޓޯރީގައިވަނީވެސް ހަމަ މި ވާހަކައެވެ. މީގެކުރިން، މި ވާހަކައަށް ...
ތިލަދުންމަތީ

އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރަން ކުރި އިއުލާނަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

ހއ. އިހަވަންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިއުލާނަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. މި އިއުލާނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު، އެރަށު ކައުންސިލުން މިއަދުވަނީ އެކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މި މަހުގެ ...
ރާއްޖެ

އީޕީއޭ އިން ފެނަކަ، ހަ ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ނުވަތަ އީއައިއޭ ހެދުމަކާ ނުލައި މަޝްރޫޢުތަކެއް ފަށާފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފިއެވެ. އީޕީއޭ ...

Posts navigation