ރާއްޖެ

”ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އަގުއެއްކުރި މަހާއިމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުން“ ގެ ނަމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކެއް

ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި މަހާއި މަހުންތައްޔާރުކުރާ ބާވަތްތައް އިތުރުކޮށް މަތީއަގުލިބޭ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި އެބާވަތްތައް މާކެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ”ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އަގުއެއްކުރި މަހާއިމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ...
ކުޑަ

ކުށްމަދުކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. މި ...
ޚަބަރު

ޑރ. އަލްތާފް އަދުނާން ކޭއާރުއެޗްގައި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި

ޑރ. އަލްތާފް އަދުނާން ކޭއާރުއެޗްގައި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސެއް އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޭއާރުއެޗުގައި ބަލިމީހުން ބަލަން ފެށިފުރަތަމަފަހަރެވެ. ޑރ. އަލްތާފް ...
ކުޑަ

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހދ. ނޭކުރެންދޫއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލަރުންނާ އަދި އެރަށު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުކުރީ ނޭކުރެންދޫގައެވެ. ...
ރާއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނިން ހަކަތައާއި ފެން އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއަށް ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި 14 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނިން ހަކަތައާއި ފެން އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއަށް ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި 14 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނިން ހަކަތައާއި ފެން އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އޭޖެންސީ ...
ކުޑަ

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައި އޮތީ ކަނޑުތަކާއި ފަޅުތަކުން ލިބޭ ނަފާގެ މައްޗަށްކަމުން، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް ވަރަށް މުހިންމު ވާޖިބެއްކަމުގައި ...
ރާއްޖެ

މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓްރެފިކް ހޭޝްޓެގް ލޯންޗުކޮށްފި

މަގުމަތީގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމާއި ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް  ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 2020 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓްރެފިކް ހޭޝްޓެގް #މަގޭޒިންމާ #MageyZinma ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ...
ރާއްޖެ

2020 ވަނަ އަހަރަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވާލައިފި

2020 ވަނަ އަހަރަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. މި މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ) ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 2-33 ގެ ...
ކުޑަ

އެސްޓީއޯއިން “ބެކް ޓު ސްކޫލް”ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އެސްޓީއޯއިން “ބެކް ޓު ސްކޫލް”ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 12 ން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ...
ރާއްޖެ

އައްސޭރި ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އައްސޭރި ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު އައްސޭރި ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޢާސިފްއެވެ. ...
ކުޑަ

ހޯރަފުށި، އިހަވަންދޫ އަދި ދިއްދޫއަށް 7 ކައުންސިލަރުން

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި 7 ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކުރާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހއ. ހޯރަފުށި، ހއ. އިހަވަންދޫ، ހއ. ދިއްދޫ ހިމެނިއްޖެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ...
ރާއްޖެ

ހިމަބިހި ފެނުނީ މާލޭ ސިޓީ އިން، ދިވެއްސެއްގެ ގައިން: ޑރ ފައިސަލް

ހިމަބިހި ފެނުނީ މާލޭ ސިޓީ އިން، ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ކަމަށް ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހިމަބިހި ފެނުނީ މާލޭ ސިޓީ އިން https://t.co/9kUaOKkvYd — Ahmed Faisal (@Faisalnaifaru) January ...

Posts navigation