ރާއްޖެ

ނ. މަނަދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ސެލްފް ސާވިސް ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނ. މަނަދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ދޭން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ...
ރާއްޖެ

ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގައި މިއަދު އިއްވަނީ

ދިނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި ކުރީގެ މަޖިލީސް މެމްބަރ ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަރާކޮށްލިގޮތާބެހޭ ރިޕޯރޓްގެ ޚުލާސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިއްވާނެކަމަށް ...
ރާއްޖެ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.) މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. މާލޭ ...
ކުޑަ

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަފާފު އާއި ހަނާ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހުންނަ ހއ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމް ސާނަވީން މަރިޔަމް އަފާފު މުހައްމަދު، މަތީ ސާނަވީން އައިޝަތު ހަނާ ހޯދައިފިއެވެ. އަފާފު ވަނީ ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ...
ކުޑަ

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން ކ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ އަތޮޅާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދަމު 02:00 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 08:00 އާއި ...
ކުޑަ

ނެއްލައިދޫ ކަނބަލުން ހިންގި ”ހެލްޕް ހަސީ“ ހަރަކާތަށް ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

އަކިއުޓް ޕްރަމަޔަލޯސިޓިކް ލުކީމިއާ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސޭޑީކޯނަރ ޙަސީނާ ޙަސަން އަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ނެެއްލައިދޫ ކަނބަލުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ހެލްޕް ޙަސީނާ“ ގެ ހަރަކާތަށް ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ...
ރާއްޖެ

ވިސާއާ ނުލާ މޮރޮކޯ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިސާއާ ނުލާ މޮރޮކޯ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިވަގުތު މޮރޮކޯގައި ހުންނެވި ފޮރިން ...
ރާއްޖެ

ފިލިޕީންސް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ފިލިޕީންސް އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މެޗް ފަށައިގެން ރާއްޖެއިން ވަނީ ރަގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މެޗްގެ ...
ކުޅިވަރު

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާ އިން ”އާދަމް ސަލީމް ކަޕް“ ޑިސެމްބަރ 10 ގައި ބާއްވަނީ

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ”އާދަމް ސަލީމް ކަޕް“ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ...
ކުޑަ

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ޢަލީ އާދަމް ނައިބުރައީސަކަށް ޒާހިރު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. މި ދެބޭފުޅުން މި މަޤާމްތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި ...
ރާއްޖެ

ބީއެމްއެލްއިން މާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެެވެ. ބީއެމްއެލްއިން މާލޭގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާސު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، ...
ކުޅިވަރު

ބާދުޝާހު ޑަބްލިއުސްއޭ ބީޗް ގޭމްސް ކުޅުދުއްްފުށީގައި ފަށައިފި

ބާދުޝާހު ޑަބްލިއުސްއޭ ބީޗް ގޭމްސް ކުޅުދުއްްފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޑަބްލިޔު އެސްއޭއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ބާދުޝާހު ޑަބްލިއުސްއޭ ބީޗް ގޭމްސް ކުރިޔަށްދާނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން އަންނަ ...

Posts navigation