ރާއްޖެ

މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން އިންޑިޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދު ﷲ އިންޑިޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަމިތް ޝާހުއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ އެޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާގައެވެ. ...
ކުޑަ

އުތީމު, މޮޅަދޫ އަދި ނައިވާދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން 18 ރަށެއްގެ ފެނާއި ...
ކުޑަ

ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްއަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން އީސީއަށް ފޯމު ހުށައަޅައިފި

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު 4 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހއ ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްއަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ...
ރާއްޖެ

ގިނަ އިނާމުތަކާއެކު ”އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު“ 23 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ

މުދަލުގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށް ގިނަ އިނާމުތަކާއެކު އެސްޓީއޯގެ ”ރަމަޟާން ބާޒާރު“ ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ. އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފަށާނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 40 ރޯހައުސް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ފެނަކައިން ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 40 ރޯހައުސް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފެނަކައިން އިޢުލާން ކޮށްފި އެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ...
ކުޑަ

ނޫމަރާ ނެރުފައިކަށި މައްޗަށް އެރި ބާޖު އަޑިއަށް ގޮސް، ނެރު ބަންދު ވެއްޖެ

ށ. ނޫމަރާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ހިފައިގެން އެރަށަށް ގޮސް އޮތް ބާޖެއް ނެރުފައިކަށި މައްޗަށް އެރި ބާޖު ފުންކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރު މެދަށް އަޑިއަށް ގޮސް، ނެރު ބަންދު ވެއްޖެ ...
ރާއްޖެ

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމާންޑާސް ކޮންފަރެންސް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމާންޑާސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިމަހު 17 އިން 20 ގެ ...
ރާއްޖެ

އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މާރިޗު މަހު 2 ގައި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން އިއްޔެ ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ އޭޖީއެމް އޮންނާނީ އަންނަ މަހު ދެ ވަނަ ...
ކުޑަ

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމާއި ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަޢުލޫމަތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ...
ރާއްޖެ

”މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަރނިންގ ބޯޑް“ ގެ ނަން ”މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް“ އަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕްގެ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުފައްދަވާފައިވާ ”މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަރނިންގ ބޯޑް“ ގެ ނަން ”މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް“ ...
ރާއްޖެ

ބޮމްބް ޑިސްޕޯސަލް ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި ”ބޮމްބް އެންޑް އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސް ޑިސްޕޯސަލް ޓްރޭނިންގ އެޑްވާންސް ކޯސް“ ގެ ދަސްވެނިވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ނުވަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ހިންގި ބޮމްބް އެންޑް އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ...
ރާއްޖެ

އ.ދ.އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅި ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

އ.ދ.އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މިސް  ކެތަރިން ހެސްވެލް، އެކަމަނާގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް މިއަދު އަރުވައިފިއެވެ. މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ...

Posts navigation