ކުޑަ

ދަރިންނަށް ގިނަގިނައިން ފޮތް ކިޔައިދިނުން އާދަކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ގިނަގިނައިން ފޮތް ކިޔައިދީ، އެއާދަ އަށަގެންނެވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދިވެހި ބަހާއި، ޘަޤާފަތާއި އަދި ތަރިކައިގެ މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެކަމަނާ މިހެންވިދާޅުވީ، ޙުސައިން ...
ބޮޑު

ރިޝްވަތުގެ ވަބާ އަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އޮތް ހުރަހެއް!

ރިޝްވަތު ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނަކީ ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ވަބާތަކުގެ ތެރެއިން، ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު އަދި ފިލުވައިލަން އެންމެ އުނދަގޫ އެއްވަބާއެވެ. މިއީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ...
ރިޕޯޓް

ދެމަސް ތެރޭ ފަށަން ބުނި ”ކުޅުދުއްފުށި – ކޮޗިން ފެރީ“ ދެމަސް ވީއިރު ހަބަރެއް ނުވި!

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށަން މަސްކަތް ކުރުމަށް ދެ ގައުމުން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގައި ދެގައުމުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މީގެ 6 މަސް ކުރިންނެވެ. އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ...
ބޮޑު

އެންމެ ކުޑަ ހާފިޒް ޔޫސުފް އަށް، ގިބްލަ ޢުމްރާ ގުރޫޕުން ހަދިޔާއަކަށް އުމްރާ ދަަތުރެއް!

އުމުރުން 6 އަހަރުގައި ކީރިތި ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ޔޫސުފް ބިން މާޒިންއަށް ގިބްލަ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގުރޫޕުން ހަދިޔާއަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދީފިއެވެ. ޔޫސުފްގެ އާއިލާއިން މިއަދު މާބުލްގައި ބޭއްވި ...
ޚަބަރު

މާލެ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން ލަސްވަނީ މޫސުން ތަންނުދީގެން

މާލެ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން ލަސްވަނީ މޫސުން ތަންނުދީގެންކަމަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނެފިއެވެ. ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ހަޑިވެފައިވާތީ ގިނަޔަބަކު ޝަކުވާ ކުރަންފެށުމާއި ގުޅިގެން ...
ކުޅިވަރު

އެލަޔަންސް ފުޓްސެލް ކަޕް 2019 ފަށައިފި

ހއ. ބާރަށު އަންހެނުންގެ ފޯރިގަދަ ފުޓްސެލް މެޗަކަށްފަހު، އެލަޔަންސް ފުޓްސެލް ކަޕް 2019 އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ބާރަށު ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ފެށި އެލަޔަންސް ފުޓްސެލް ކަޕް 2019 ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ...
ރާއްޖެ

މާފަރު އެއަރޕޯޓު ވެގެންދާނީ ނ އަތޮޅުގެ ”ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅަށް“: ކައުންސިލް ރައީސް

މާފަރު އެއަރޕޯޓް ވެގެންދާނީ ނ އަތޮޅުގެ ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅަށް ކަމަށް މާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލް މާޖިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ”ތިލަދުން“ އަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު ދިވެހިން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް!

އިހު ރާއްޖެއަށް މުދާ ހިފައިގެން އަންނަ ބޮޑެތި ބޯޓްފަހަރު ބަނދަރަށް ލެފުމުން އެ ބޯޓްފަހަރު ބަލާ ފާސްކުރުމަށް މީހުން އަރައެވެ. އޭރުގެ އޮޑިފަހަރު ފަރުމާ ކޮށްފައިހުންނަ ގޮތުން ގެންނަ މުދާ ބަރުކޮށްފައި ...
ކުޅިވަރު

އިހަވަންދޫގައި ބާއްވާ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ”މައިކަޕް“ގެ ގުރުއަތުލުން ޑިސެމްބަރ 1 ގައި

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބާއްވާ ހއ އަތޮޅުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ’މައިކަޕް‘ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 1 ވަނަދުވަހު ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ...
ކުޅިވަރު

12 ވަނަ ފިއްލަދޫ ހޮލިޑޭ ކަޕް: ޑަޒްލިން ރޯވަރސް އާއި ފޮލޯ މީއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ހއ.ފިއްލަދޫގެ ޒުވާންނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިއްލަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހޮލިޑޭ ކަޕް ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 5 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައި ވާއިރު މުބާރާތުގެ ...
ރިޕޯޓް

މިޔަރުގެ އުނދަގޫ މަސްވެރިންނަށް ބޮޑުވެއްޖެ! ”ގައިގަވެސް ހިފަނީ، ބާނާ މަސްވެސް ކާލަނީ“

މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް މީސް މީޑިޔާއިން އަދި މަސްވެރިން ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުތަކުގައި އާދަޔާއި ހިލާފަށް މިޔަަރުގިނަވެ މަސްވެރިންނަށް އަންނަނީ އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން މިޔަރު ...
ރިޕޯޓް

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ދެބައޮޑުވުމަށް އޮތް މަގަކަށް ނަހަދަމާ!

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ދެބައޮޑުވުމުގެ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރެމުންދާތީ، އެކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ރައްކާތެރިވާން ޖެހެއެވެ. ދެބައޮޑުވުމަކީ، ހިތުގެބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައެއްޔެކެވެ. ދުލުގެ އާފާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޮޑު އާފާތެކެވެ. ...

Posts navigation