ރިޕޯޓް

އެމްޓީޔޫގެ ރައްދު: ކުލި ކޮންޓުރޯލު ކުރެވޭނެ!

އެމްޓީޔޫގެ ފަރާތުން މިވަނީ ގާނޫނަކުން ކުލ ިކޮންޓުރޯލު ކުރުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ހުށައެޅޭ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއެ ކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ކުލި ކޮންޓުރޯލު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައި ...
ރިޕޯޓް

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑަ ނޭޅި ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އަތުން ގެއްލޭ ލާރި

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖަކީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގަޔާއި، އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިންގައިވެސް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވުނެ ވައުދެކެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ދިހަ ...
ރިޕޯޓް

އިންޓަރނެޓް އަގުހެޔޮކުރުން – އާންމު މިލްކިއްޔާތަށް ދިރާގު ގެންނަންޖެހޭ!

މިފަހަކަށް އައިސް އިންޓަރނެޓުގެ އަގުބޮޑުކަމުން ޢާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެ ގިނަ ކެމްޕެއިންތަކެއް ހިންގެމުން އެބަދެއެވެ. އިންޓަރނެޓަކީ އަހަރުމެންގެ އެކަކު އަނެކަކާއި ގުޅުން ދަމަހައްޓަން އޮތް މެދުވެރިޔާއެވެ. އަދި އަހަރުމެންގެ އާންމު މަސްލަހަތާ ...