ކުޅިވަރު

ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަ ސިޓީ ޓޮޓެންހަމް އަތްދަށުވިއިރު އާސެނަލް އެއްވަރު

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިވަގުތު ތާވަލްގެ ދެވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރސް އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ ...
ކުޅިވަރު

ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަދި ވުލްވްސް ގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ލިވަޕޫލް އަދި ސައުތްއެމްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗް 4-0 އިން ސައުތްއެމްޓަން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލްއިން ތާވަލްގެ ކުރީގައި 22 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްނަގައިފިއެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ސީޒަނެއްގައި 25 މެޗަށް ...
ކުޅިވަރު

މެޑްރިޑް ޑާބީ ރިއަލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި މެޑްރިޑަށް ނިސްބަތްވާ ވާދަވެރި ދެޓީމް ކަމަށްވާ ލަލީގާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް ރިއަލް މެޑްރިޑް އަދި އެތްލެޓީކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗް ރިއަލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރިއަލްގެ ސްޓޭޑިއަމް ...
ކުޅިވަރު

ޗެލްސީ އަދި ލެސްޓަރ ސިޓީއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ތާވަލްގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓަރ ސިޓީ އަދި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީ މިއަދު ކުޅުނު މެޗް ނިމިފައިވަނީ އެއްވެސް ޓީމެއް މޮޅުނުވެ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ލެސްޓަރގެ ކިންގް ...
ކުޅިވަރު

އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގަ ރޭ ލަންޑަނަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ޓީމް ކަމަށްވާ އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ޗެލްސީގެ ސްޓެމްފޮޑް ބްރިޖްގައި ރޭ ކުޅުނު ...
ކުޅިވަރު

ފެނަކަ ތިލަދުންމަތީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ނޮޅިވަރަމްފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެފްއާރްސީ ޒޯން ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ހއ އަދި ހދ ޒޯންގެ މުބާރާތް ނޮޅިވަރަމްފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ނޮޅިވަރަމްފަރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލް މެޗުގައި މުރައިދޫއާއި ބައްދަލުކޮށް މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 2-2 އިން ދެޓީމް ...
ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ލިވަޕޫލް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ދެކޮޅަށް އަދި ރެއާލް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ދެކޮޅަށް

ޔޫރަޕްގެ ކުލަބް ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ އަދި އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މިސީޒަންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ކުޅުން ނިމި ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ...
ކުޅިވަރު

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: ތާވަލްގެ އެއްވަނަޔަށް އެރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ރިއަލްއިން ނަގާލައިފި

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ތާވަލްގެ އެއްވަނަޔަށް އެރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ރިއާލް މެޑްރިޑުން ބޭކާރުކޮށްލައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗާއި ރިއާލްއިން ކުރިމަތިލިއިރު ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ...
ކުޅިވަރު

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު: މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވި އިރު ޓޮޓެންހަމް އަދި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް މޮޅެއް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރސް މޮޅުވިއިރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން މެޗް ...
ކުޅިވަރު

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު: ލެސްޓަރ ސިޓީ އެއްވަރުވިއިރު ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ލެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ނޮވިޗް ސިޓީ ބައްދަލު ކުރިމެޗް އެއްވަރުވި އިރު ބޯންމަތް އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެއެވެ. ތާވަލްގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓަރ ...
ކުޅިވަރު

މައި ކަޕް 2019: ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު އަދި އެންވީކޭ ޓީމް ސެމީއަށް

މައި ކަޕް 2019ގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު އަދި އެންވީކޭ ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.  ޔުނައިޓެޑް ޔޫތުއިން ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި 5-4 ...
ކުޅިވަރު

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގް: ލިވަޕޫލް ފަސްބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗްވެސް ލިވަޕޫލްއިން ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑް 11 ފޮއިންޓަށް ފުޅާކޮށްފިއެވެ. ލިވަރޕޫލްގެ އެންފީލްޑް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މިމެޗް ލިވަޕޫލްއިން ކާމިޔާބުކުރީ ތާވަލްގެ ފުލުގައި އޮތް ވޮޓްފޮޑްގެ ...

Posts navigation