ރާއްޖެ

​ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު 2019: ނިލަންދޫ މޮޅުވި އިރު ވިކްޓްރީ ހާޒިރު ނުވުމުން މެޗް ގްރީންއަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު 2019 ގައި އިއްޔެ ހަވީރު ނިލަންދޫ ސްޕޯޓް ކުލަބް އަދި ފޯކައިދޫ ފުޓްބޯލް ކުލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗް 2-3 ނިލަންދޫ ސްޕޯޓް ކުލަބް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ...
ރާއްޖެ

​ޗެމްޕިއަން ނޭޕާލް އާއި އެއްވަރުކޮށް ރާއްޖެއަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް

ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫގައި މިއަދު ފެށި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޝެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެންމެ ފަހު ދެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ނޭޕާލް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 18 ...
ކުޅިވަރު

​ޔޫރޮޕާ ލީގު: އަސެނަލް އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ޔޫއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ވަނީ ފަށާފައެވެ. ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އިނގިރޭސި ވިލާތައް ނިސްބަތްވާ ދެ ކުލަބް ކަމަށްވާ އާސެނަލް އަދި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗްތައް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ...
ކުޅިވަރު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބަޔާން މިއުނިކް އަދި މެންޗެސްޓަރ ސީޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް ބީގައި ބަޔާން މިއުނިކް ގެ ދަނޑު ކަމށްވާ ޖަރުމަންގެ އެލިއަންޒް އެރީނާގައި ރޭ ރެޑްސްޓާ ބެލްގްރޭޑްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަ ކާމާއިއެކު 3-0 ގެ  ...
ކުޅިވަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޕީއެސްޖީން ރިއަލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރި އިރު ޔުވެންޓަސް އަދި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ މެޗް އެއްވަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ކުޅުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ރޭވެސް ވަނީ ގިނަ މެޗްތަކެއް ކުޅެފައެވެ. ގުރޫޕް އޭގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް ކަމށްވާ ސްޕެއިންގެ ރިއަލް މެޑްރިޑް ...
ކުޅިވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު 2019: މާޒިޔާއަށް ހަތް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާފައި ވާއިރު ރޭވަނީ މަޒިޔާ އަދި ދަ ގަރާންޑޭ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މިމެޗް ނިމުނީ ދަ ގްރާންޑޭގެ މަށްޗަށް މާޒިޔާއިން 3-0 ން ކުރި ...
ކުޅިވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު 2019: ފަހަތުން އަރާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން އީގަލްސް ހިފަހައްޓައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުން އިއްޔެ ވަނީ ފަށާފައެވެ. ލީގުގައި އިއްޔެ ދެ މެޗް ކުޅެފައި ވާއިރު އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި ބައްދަލު ...
ކުޅިވަރު

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2019: ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ނެއްލައިދޫއިން ކުޅުދުއްފުށި ބަލިކޮށްފި

މިމަހުގެ ފަނަރަވަނަ ދުވަހު ފަށައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2019 ގެ ހދ އަތޮޅުގެ ގުރޫޕް 2 ގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކުޅުދުއްފުށީގެ މަށްޗަށް ނެއްލައިދޫއިން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ...
ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު ބާސާ އަދި ޑޯޓްމަންޑްގެ މެޗް އެއްވަރު

މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޗެލްސީ އެނބުރި އައިސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް އެޗްގައި ސްޕެއިންގެ ވެލެންސިއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިމެޗުން ޗެލްސީގެ މަށްޗަށް ވެލެންސިއާ ކުރި ...
ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ހިތްދަތި ފެށުމެއް.

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފެށިއިރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގެ ފަހުކޮޅު ވަތް ގޯލްތަކުން ނަޕޯލީ އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިއީ 1994 ވަނަ އަހަރުގެ ...
ކުޅިވަރު

ގޯލްޑެން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް 2019: ނައިވާދޫ މޮޅުވި އިރު ނޮޅިވަރަންފަރު އަދި ކުމުންދޫ އެއްވަރު.

ގޯލްޑެން ފުޓްސެލް ޗެލެލެންޖް 2019 ގައި ހދ އަތޮޅުގެ ގުރޫޕް އެކެއްގައި ރޭ ވަނީ ދެމެޗް ކުޅެފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗްގައި ނައިވާދޫ އާއި ނޭކުރަންދޫ ބައްދަލުކުރި އިރު މި ގުރޫޕްގެ ދެވަނަ ...

Posts navigation