ރާއްޖެ

މުޑިކާށި: ނުކައި ދޫކޮށްލާވަރު އެއްޗެއްނޫން

ކާއްޓަކީ އާންމުދިރިއުޅުމުގައި ކާށީގެ ކިރު، ކާށީގެ ހުނި އަދި އެނޫންވެސް އެތައް ބޭނުންތަކެއް ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ދުވަސްވެ ފަންނިކުންނަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކާށި ފަޅާލުމުން އެތެރޭގައި މަޑުކޮށް އުފެދިފައިވާ ބަޔަށް ދިވެހީން ކިޔައި ...
ބޮޑު

ޔޫއޭއީގައި ދިވެހި ވަންތަ ރިސޯޓެއް މިއަހަރު ހުޅުވަނީ

ރަށުތެރޭގަ ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ބިލްޑިންގެއް، ހިތްގައިމު ބީޗް ރެސޯރޓެއް، ނުވަތަ ނަން މައްޝޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ކާލައި ، މިފަދަ އެތަށް ތަނެއްގައި ވަގުތު ހޭދަ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ޔުނައިޓަޑް އެރޭބް އެމިރޭޓްސް ...
ރާއްޖެ

ކަނޑުގެ ލޮނުން ހަކަތަ އުފަށްދާ އޯޓެކް ސިސްޓަމް ރާއްޖެގައި ޓެސްޓު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކަނޑުގެ ލޮނު ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފައްދާ އީޖާދެއްގެ ސާމްޕަލް ސިސްޓަމް އުފެއްދުމަށް، ކޯންވެލްގެ ކުންފުންޔެއްކަމުގައިވާ ގްލޯބަލް އޯޓެކް ރިސޯސަސް އަށް 140،000 ޕައުންޑުގެ އެހީ އީޔޫ އިން ދީފިއެވެ. މި އީޖާދުން ...
ރިޕޯޓް

އަދުލް އިންސާފާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެ ހެޔޮބަހެއް އޮތީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި: ހަރވަރޑް ލޯ ސްކޫލް

ދުނިޔޭގެ އެތައްބައެއްގެ ގަދަރު ލިބިގެންވާ ހަރވަރޑް ލޯ ސްކޫލުން ، ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް އިންސާފާއި ބެހޭގޮތުން ލިއެވިފައިވާ އެންމެ މޮޅު ލިއުން ކޮޅަކީ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ސޫރަތުއް އައް ނިސާގެ ...
ރިޕޯޓް

30 އަހަރު ވަންދެން ރިޓައަރމަންޓް މުސާރަ އެއްކުރުމަށްފަހު، ފިރިމީހާގެ ނަންމަތީ މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި

ސައޫދީ އަރަބިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިޔާވުމުން ފިރިމީހާގެ މުސާރަ 30 އަހަރު ވަންދެން ރައްކާ ކުރުމަށްފަހު، ފިރިމީހާގެ ނަންމަތީގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފިއެވެ. އެ އަންހެން މީހާގެ ދަރިފުޅު މުހައްމަދު އަލް ...
ރިޕޯޓް

ޝަހާދަތް ކިޔުއްވުމަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވަނިކޮށް ސެއިޚް ނިޔާވުން، ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރުވެދާނެ!

ޝޭހް އަބްދުލް ލަޠީފް އަހްމަދު ބާޤީ ކައިވެނި ހަފްލާއަކަށް ވަޑައިގެން ޝަހާދަތް ކިއުއްވުމަށްފަހު ކައިވެންޏާއި ގުޅޭ ދަރުހެއް ދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް ވަނީ މިދުނިޔެ ދޫކުރަށްވާފައެވެ. މިފަދަ އެތައް ހާދިސާއަކުން އަޅުގަނޑުމެން އިބުރަތް ...
ބޮޑު

ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހަދިޔާކުރި 25 ޓަނުގެ މުއްސަފް ކޮޗިންގައި ނީލަން ކިއަނީ

ކެރަލާގެ ކޮޗީގެ ވަލަރޕަޑަމް ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސް ޝިޕްމަންޓް ކޮންޓެއިނަރު ޓަރމިނަލުން 21 ޖެނުއަރީ ގައި 25 ޓަނުގެ މުއްސަފް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ނިންމައިފިއެވެ. މީގެ ހަމަސް ކުރިން އިމްޕޯރޓް ކޮށްފައިވާ ...
ރާއްޖެ

އެންމެ ގިނައިން އިންސްޓަގްރާމް ކުރެވޭ ހޮޓެލް ފާޚާނާތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގެ ފާޚާނާ

މީރާ ޝަވަރސް ކުންފުނިން އެކުލަވާލައިފާވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނައިން އިންސްޓަގްރާމް ކުރެވިފައިވާ ހޮޓެލް ފާހާނާ ، އަގާއި ހޮޓެލް ގެ ލޮކޭޝަން ހިމެނޭ ލިސްޓެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓެއްގެ ފާޚާނާ ހިމެނިއްޖެއެވެ.  ކޮންރެޑް ...
ރިޕޯޓް

އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ”ކުނިކަހާ މީހެއް“ އެއީ އަހަރެންގެ ފަޚުރާއި ޝަރަފް!

މީހަކު އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގާތު ބުންޏެވެ. ”އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގަ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ ކުނިކަހަން އުޅޭމީހެކޭ ނުބުނާތި އޭރުން އެމީހުން ދަރިފުޅަށް މަލާމާތް ކުރާނެ“ . އެމީހާގެ ދަރިފުޅު މިފޮޓޯ ...
ރާއްޖެ

އެމްޑީ އާޒިމާއެކު ފެންކުންފުނިން ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުން

ރާއްޖޭގެ ފެންކުފުނީގެ މާލިމީ ކަމާއި އާދަމް އާޒިމް ހަވާލުވެލެއްވި ހިސާބުން ފެށިގެން ކުންފުނިވެގެން ދިޔައީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރި ފެން ކުންފުންޏަށެވެ. ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

ލަކުޑީގައި އަތުން ލިއެފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން ފޮތް

ތަފާތު ތަންތަނާއި އެއްޗެހީގައި ރީތި ގޮތްތަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ލިއުމަކީ އެކި ގަރުނުއްސުރެއް ކުރަމުން އަންނަ އަދި މިފަހަކަށް އައިސް ހަލުވިކަމާއެކު އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާންމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން މިފަހަކަށްއައިސް ލިއެވުނު ...
ބޮޑު

އުމުރުން 7 އަހަރުގެ މާރިޔާ ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފި

އިންގްލޭންޑްގެ ލޫޓޮން އަށް ނިސްބަތްވާ މާރިޔާ މުޅި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށް، އުމުރުން 7 އަހަރުގައި ހާފިޒާއެއްގެ ލަޤަބްވަނީ ހޯދާފައެވެ. ސީރިއާއަށް އެހީވުމަށް ބޭއްވުނު ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޗެލެންޖެއްގައި އުމުރުން 5 އަހަރުގައި ...

Posts navigation