ރިޕޯޓް

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ޤާނޫނު، ހަނދާން އައުކޮށްލުމެއް

އިންޑިއާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ އާބަދީގައި ހިމެނޭ އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އިންޑިއާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ...
ކުޑަ

ފުރަ ބަންދުގެ ސަބަބުން ފޫހިވާތީ ނައިޖީރިއާގެ މަގުތައްމަތީގައި ކަސްރަތު ކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ފޫހިވާތީ ނައިޖީރިއާގެ ވެރިރަށް އަބޫޖާގެ މަގުތައްމަތީގައި އެކި ގުރޫޕުތައް ހަދައިގެން ކަސްރަތުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުން އެބަދެއެވެ. ރޮއިޓާސްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ...
ރާއްޖެ

ކުޑަކުދިންނަށް ކޯވިޑް-19 ގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޔުނިސެފް އިން ޚާއްސަ ވާހަކަ ފޮތެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ 50 ޖަމްއިއްޔާއަކުން ގުޅިގެން ވާހަކަ ފޮތެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.  އޭރިއޯ ނަމަކަށް ކިއާ ހިޔާލީ ކެރެކްޓަރ އެއް ހިމެނޭ ...
ރާއްޖެ

ހުޅުމާލެ ތެރެއަށް ކުނި ނޭޅުމަށް އެޗްޑީސީއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ތެރެއަށް ކުނި ނޭޅުމަށާއި، ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބާއްވައި ދިނުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެޗްޑިސީއިން ބުނީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން މަދު ...
ރިޕޯޓް

ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް މުޅިދުނިޔެއަށް ފެތުރިދާނެކަމަށް ދީފައިވާ ބައެއް އިންޒާރުތައް!

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި 1918 ބަލިމަޑުކަމެއް އެކިފަހަރުމަތިން ފެތުރި، ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަނެއްހައި މިހުންވަނީ މިބަލިތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވެފައެވެ. އެބޯލާ، ނިފާ، ސާރސް އަދި މާރަސް ފަދަ ރޯގާ ތަކަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 30 ...
ކުޑަ

“މާސްކް 19” ގެވެށި އަނިޔާގެ ސިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ސިއްރު ބަސް

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ގެވެށިއަނިޔާގެ ސިކާރައަށް ވެފައިވާ މިހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސިއްރު ބަހެއް ފާމަސީތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ގެވެށި އަނިޔާ ގެ ސިކާރައަކަށް ވެފައިވާނަމަ ފާމަސީއަށް ގޮސް ފާމަސިސްޓު ގާތު ...
ރިޕޯޓް

ރޯދަ އަށް ތައްޔާރުކުރަންވީ ބަދިގެއެއްނޫނެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސެވެ!

މުސްލިމުންް އެމަހަކަށްޓަކައި އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް މަހަކީ ބަރާކާތުން ފުރިގެން ވާ ރަަމަޟާން މަހެވެ. ރޯދަ މަހަކީ ތަޤްވާވެރިކަމުގެ މަހެވެ. ތައުބާވުމާއި ފާފަފުއްސެވުމުގެ މަހެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ކުރިއަށް މިއޮތް ...
ރިޕޯޓް

ދަތުރުފޮށި ޑިސްއިންފެކްޓް ކޮށްފިންތަ؟

މިވަގުތަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދަތުރު ފަތުރުކުރުން ރައްކާތެރި ވަގުތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެހެން ދަތުރު ނުކޮށް ފަރު ނުޖެއްސޭ މީހުންނަށާއި، ހާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތުން ދަތުރެއް ކުރަން ޖެހިދާނެ މީހުންނާއި، ...
ކުޑަ

މުޅިދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް، ޖަޕާނަށް ހަމަ ނޯމަލް! ކީއްވެ؟

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރިގެން އައިއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވައިރަސްގެ އަސަރު ފޯރި އެއްގައުމަކީ ޖަޕާނެވެ. މިނުރައްކާތެރި ވަބާގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ ގައުމުތައް މިވަނީ ބަނގުރޫޓުވެ އިނދަޖެހިފައެވެ. މިވައިރަސް ގައުމުތަކަށް ފެތެރި ކޮންޓްރޯލް ...
ކުޑަ

ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް ގުޅިގެން 10،000 ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ކޮވިޑް -19 ޖެހޭ ފަރާތް ތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވެންޓިލޭޓަރ އުފެެއްދުމަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ކާރާއި އެއަކްރާފްޓް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އެކުގައި މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ރޯލްސްރޮއިސް، އެއަރބަސް ...
ކުޑަ

އުދުހޭ ހަސްފަތާލު: ފަރުވާ ނުކުރެވި އިޓަލީއާ ފްރާންސްގައި ތިބި ބަލި މީހުން ޖަރުމަނަށް!

ކޮވިޑް19 ޕޭޝަންޓުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން މެޑިވެކް ގެ ހިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ޖަރުމަނުން ފަށާފައިވާ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ހަދާފައިވާ އައިސީޔޫ ހިދުމަތެކެވެ. މިއައިސީޔޫ ހަދާފައިވަނީ އެއަރބަސް އޭ 310 މަރުކާ ބޯޓެއްގައި އިޓަލީއިން ...
ކުޑަ

މެލޭޝިޔާ މިނިސްޓަރުންގެ 2 މަހުގެ މުސާރަ އެ ޤައުމުގެ ކޮވިޑް ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ

މެލޭޝިޔާ ގެ ކެބިނެޓް މެންބަރުންގެ ދެމަހުގެ މުސާރަ މެލޭޝިޔާގެ ނެޝަނަލް ކޮވިޑް ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މީގެތެރޭގައި ޕްރައިމް މިނިސްޓަރާއި، މިނިސްޓަރުން އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ މުސާރަ ހިމެނެއެވެ. ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ...

Posts navigation